Εξυπηρέτηση Κοινού

Η εξυπηρέτησή σας, προτεραιότητά μας!

Η Τειρεσίας φροντίζει να παρέχει με ασφάλεια και διαφάνεια έγκαιρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, σχετικά με τα δεδομένα που τους αφορούν και τηρεί στα αρχεία της.
Για τη μέγιστη διευκόλυνση του κοινού και την καλύτερη ανταπόκριση στην εξέταση κάθε είδους αιτήματος, χρησιμοποιεί τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων.
Επιπλέον, παρέχει αναλυτικές οδηγίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπλήρωσης ή διαγραφής των δεδομένων, όπως επίσης και για τους χρόνους διατήρησης αυτών στα Αρχεία, τηλεφωνικά και μέσω της ιστοσελίδας.

Σημεία εξυπηρέτησης

Σε περίπτωση που επισυνάπτετε αρχεία, πρέπει να είναι σε μορφή: pdf, doc/docx, jpeg/jpg, txt, tif/tiff, png και μέχρι 15 MB.

Για λόγους ασφαλείας, δεν γίνονται αποδεκτοί σύνδεσμοι (links), εκτός από αυτόν που οδηγεί σε υπεύθυνες δηλώσεις/εξουσιοδοτήσεις συντεταγμένες μέσω της εφαρμογής «e-dilosi» (βλ. οδηγίες παρακάτω).

 • Στα γραφεία μας, έπειτα από ραντεβού που μπορείτε να προγραμματίζετε τηλεφωνικά στο 210 36 76 700 τις εργάσιμες ημέρες, από 9:00 π.μ. έως 4:00 μ.μ.
  Διεύθυνση: Αλαμάνας 1, 151 25 Μαρούσι.
  Ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 8:30 π.μ. έως 2:00 μ.μ.

Μην ξεχνάτε! Για κάθε συναλλαγή, είναι απαραίτητη η προσκόμιση της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου σας.

 • Με ταχυδρομείο στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της Τειρεσίας. Διεύθυνση: Αλαμάνας 1, 151 25 Μαρούσι. 

Η εξυπηρέτησή σας, στην πράξη…

H Τειρεσίας απαντά σε αιτήματα άσκησης δικαιώματος πρόσβασης ή παροχής πληροφοριών και μέσω email, εφόσον το αίτημα υποβληθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.

Για τις αιτήσεις που αφορούν στη συμπλήρωση, διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων κ.λπ., η απάντηση μπορεί να σταλεί μόνο με συστημένη επιστολή, για λόγους διασφάλισης της εμπιστευτικότητας των δεδομένων.

Οι επιστρεφόμενες ή μη αναζητηθείσες συστημένες επιστολές της εταιρίας προς τους πολίτες, τηρούνται στην Τειρεσίας για τρεις (3) μήνες από την επιστροφή τους. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει μόνο αντίγραφο.
Ειδικότερα οι επιστρεφόμενες ή μη αναζητηθείσες συστημένες επιστολές της εταιρίας που αφορούν σε χορήγηση αναλυτικής αναφοράς δεδομένων προς τους πολίτες, παραμένουν στην Τειρεσίας για τρεις (3) μήνες από την επιστροφή τους. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου αίτηση, προκειμένου τα στοιχεία να είναι επικαιροποιημένα.

Επιστρεφόμενα στην εταιρία ή μη αναζητηθέντα πρωτότυπα δικαιολογητικά διατηρούνται στην Τειρεσίας για δέκα (10) έτη από την υποβολή της αίτησης.

Χρόνος ανταπόκρισης

Ο χρόνος επεξεργασίας των αιτήσεων διαφοροποιείται ανάλογα με τo είδος του αιτήματος και την τυχόν ανάγκη διενέργειας επικοινωνιών/ελέγχων.

Η Τειρεσίας απαντά στο αίτημά σας το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή του, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, κατά τις οποίες η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για έως εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, λαμβάνοντας υπ’ όψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος ή/και του αριθμού των αιτημάτων που έχει υποβληθεί από έναν πολίτη/επιχείρηση.
Σε κάθε περίπτωση, η Τειρεσίας θα σας ενημερώσει εμπρόθεσμα για την παράταση της προθεσμίας.

1. Τι στοιχεία έχει η Τειρεσίας για το άτομο ή την επιχείρησή μου;

Ενημερωθείτε για τα δεδομένα που τηρεί και επεξεργάζεται η Τειρεσίας για εσάς.

Μπορείτε να το ζητήσετε ανά πάσα στιγμή, είτε είστε ιδιώτης είτε έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας.

Πώς; Συμπληρώστε την σχετική αίτηση (άσκηση δικαιώματος πρόσβασης ή παροχής πληροφοριών φυσικού προσώπου και νομικού προσώπου).

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Τι ισχύει για…

 • Ιδιώτες

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί, αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο:

- Ηλεκτρονικά, μέσω email στο tiresias@tiresias.gr

Η αίτηση θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας από Δημόσια Αρχή. Εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-dilosi», αναγράφοντας τα πλήρη στοιχεία σας.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε την απάντηση ηλεκτρονικά, παρακαλούμε δείτε οδηγίες εδώ.

- Με επίσκεψη στα γραφεία της Τειρεσίας
Διεύθυνση: Αλαμάνας 1, 151 25 Μαρούσι. Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:30 π.μ. – 2:00 μ.μ., κατόπιν ραντεβού που μπορείτε να προγραμματίζετε τηλεφωνικά στο                210 36 76 700 τις εργάσιμες ημέρες, από 9:00 π.μ. έως 4:00 μ.μ.

- Ταχυδρομικά, προς τα γραφεία της Τειρεσίας
Διεύθυνση: Αλαμάνας 1, 151 25, Μαρούσι.

 • Ατομικές Επιχειρήσεις/Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Ισχύουν οι ίδιοι τρόποι υποβολής με τα φυσικά πρόσωπα.

 • Εταιρίες (νομικά πρόσωπα)

Ο αιτών θα πρέπει να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας, όπως αυτός ορίζεται στο αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ.
Το παραπάνω πιστοποιητικό θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με την αίτηση, ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται για τους ιδιώτες. Δείτε τις οδηγίες παραπάνω.

2. Συμπλήρωση - Διόρθωση/Διαγραφή Δεδομένων 

Κάθε ιδιώτης ή ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση/συμπλήρωση/διαγραφή των δεδομένων του, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση (φυσικά πρόσωπα) (νομικά πρόσωπα) και υποβάλλοντας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί, αυτοπροσώπως ή από νόμιμο εξουσιοδοτημένο άτομο:

- Ηλεκτρονικά, μέσω email στο tiresias@tiresias.gr

Η ηλεκτρονική αποστολή μέσω e-mail είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση που δεν απαιτείται η διαβίβαση πρωτοτύπων δικαιολογητικών (π.χ. σώμα επιταγής ή συναλλαγματικής).

- Με επίσκεψη στα γραφεία της Τειρεσίας
Διεύθυνση: Αλαμάνας 1, 151 25 Μαρούσι. Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:30 π.μ. – 2:00 μ.μ., κατόπιν ραντεβού που μπορείτε να προγραμματίζετε τηλεφωνικά στο                210 36 76 700 τις εργάσιμες ημέρες, από 9:00 π.μ. έως 4:00 μ.μ.

- Ταχυδρομικά, προς τα γραφεία της Τειρεσίας
Διεύθυνση: Αλαμάνας 1, 151 25, Μαρούσι.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλετε και κάθε απαραίτητο έγγραφο, από το οποίο τεκμηριώνεται η ανάγκη συμπλήρωσης - διόρθωσης/διαγραφής δεδομένων.

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμπλήρωση – διόρθωση/διαγραφή δεδομένων του Αρχείου Δεδομένων Αθέτησης Υποχρεώσεων και Υποθηκών- Προσημειώσεων (ΣΑΥ-ΣΥΠ);

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την συμπλήρωση – διόρθωση/διαγραφή δεδομένων του αρχείου Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ);

Τα δεδομένα του αρχείου Συγκέντρωσης Χορηγήσεων αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα στην Τειρεσίας από τους χρηματοπιστωτικούς φορείς (πιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες παροχής πιστώσεων, χρηματοδοτικής μίσθωσης, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, έκδοσης και διαχείρισης καρτών, εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις κ.λπ.).

Η ενημέρωση των δεδομένων που έχουν εισαχθεί στο αρχείο πραγματοποιείται με βάση τα σχετικά στοιχεία που αποστέλλονται μηνιαίως στην Τειρεσίας από τους παραπάνω φορείς οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια των δεδομένων που αποστέλλονται. Τα στοιχεία αφορούν τον προηγούμενο της αποστολής μήνα και τηρούνται στην Τειρεσίας για 5 έτη από την τελευταία ενημέρωσή τους.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να υποβάλετε στην Τειρεσίας πρωτότυπη βεβαίωση του φορέα από την οποία προκύπτει η πλήρης εξόφληση του δανείου/πίστωσης μαζί με την σχετική αίτηση για φυσικό και αίτηση για νομικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση χορήγησης για την οποία έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν είναι έγκυρη η ανάληψη υποχρέωσης που σας αποδίδεται, μπορείτε να υποβάλλετε στην Τειρεσίας επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης μαζί με τα δικαιολογητικά τελεσιδικίας της και την σχετική αίτηση (όπως περιγράφεται παραπάνω).

Σε περίπτωση που δεδομένα δεν ανήκουν στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο αποδίδονται ή τα στοιχεία των δεδομένων δεν είναι ακριβή, η διαγραφή πραγματοποιείται όταν αποδεικνύεται τεκμηριωμένα ότι συγκεκριμένο δεδομένο δεν αφορά στο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) στο οποίο φέρεται ότι ανήκει, μετά από επανέλεγχο του πρωτογενούς στοιχείου. Ο επανέλεγχος πραγματοποιείται μετά από αίτηση του προσώπου, φυσικού ή νομικού, στο οποίο ανήκει το δεδομένο προς την Τειρεσίας ή και από την ίδια την Τειρεσίας, εφόσον διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο η ανάγκη επανελέγχου του δεδομένου.
Έπειτα, με βάση το αποτέλεσμα του επανελέγχου, η Τειρεσίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Για τους τρόπους αποστολής της αίτησης, δείτε εδώ

3. Μη Μετάδοση Δεδομένων

Αν δεν επιθυμείτε τη μετάδοση των δεδομένων σας που εμφανίζονται στα Αρχεία Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς της Τειρεσίας ή και της βαθμολόγησης της πιστοληπτικής σας συμπεριφοράς προς τους αποδέκτες των αρχείων της, έχετε τη δυνατότητα να το αιτηθείτε.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το Έντυπο Αίτησης Μη Μετάδοσης Δεδομένων για φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

Με την ικανοποίηση του αιτήματός σας, στο κατά περίπτωση αρχείο που θα επιλέξετε, θα εμφανίζεται η ένδειξη «Δεν επιθυμεί τη μετάδοση των δεδομένων που τον αφορούν» /«Δεν επιθυμεί τη μετάδοση της βαθμολόγησης πιστοληπτικής του συμπεριφοράς»

Η άρση της μη μετάδοσης γίνεται ελεύθερα και οποιαδήποτε στιγμή, με την υποβολή νέας έγγραφης αίτησης προς την Τειρεσίας για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί, αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο:

- Ηλεκτρονικά, μέσω email στο tiresias@tiresias.gr

Η αίτηση θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας από Δημόσια Αρχή. Εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-dilosi», αναγράφοντας τα πλήρη στοιχεία σας.

- Με επίσκεψη στα γραφεία της Τειρεσίας
Διεύθυνση: Αλαμάνας 1, 151 25 Μαρούσι. Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:30 π.μ. – 2:00 μ.μ., κατόπιν ραντεβού που μπορείτε να προγραμματίζετε τηλεφωνικά στο                210 36 76 700 τις εργάσιμες ημέρες, από 9:00 π.μ. έως 4:00 μ.μ.

- Ταχυδρομικά, προς τα γραφεία της Τειρεσίας
Διεύθυνση: Αλαμάνας 1, 151 25, Μαρούσι.

4. Άσκηση Δικαιωμάτων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR: General Data Protection Regulation) 2016/679/ΕΕ, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση. Άρση αιτήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί με την υποβολή σχετικής αίτησης άρσης.

Για τους τρόπους αποστολής της αίτησης, δείτε εδώ

Ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας για τα δεδομένα σας

5. Απώλεια Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Η Τειρεσίας ενημερώνεται συστημικά για την κλοπή, απώλεια ή ακύρωση της ταυτότητάς σας μέσω του αρχείου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Σε κάθε όμως περίπτωση και με σκοπό την άμεση ενημέρωση του σχετικού αρχείου της Τειρεσίας, μπορείτε να υποβάλλετε απευθείας δήλωση για την κλοπή ή απώλεια της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου σας ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 1. Δήλωση στις Αρμόδιες Αρχές
 2. Ενημέρωση της Τειρεσίας, με αίτησή σας. Η Τειρεσίας θα εμφανίσει τη σχετική καταχώρηση στο αρχείο της την επόμενη μέρα της κατάθεσης της αίτησής σας.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το σχετικό Έντυπο Αίτησης. Η αίτηση συνοδεύεται απαραίτητα από τη βεβαίωση που χορηγείται από τις Αρμόδιες Αρχές.

Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση σε οποιοδήποτε κατάστημα Τράπεζας, η οποία εν συνεχεία διαβιβάζεται στην Τειρεσίας με email ή ταχυδρομικά.

Για ανάκληση της παραπάνω δήλωσής σας απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης. Εδώ μπορείτε να βρείτε το σχετικό Έντυπο Αίτησης. Η αίτηση συνοδεύεται απαραίτητα από τη βεβαίωση που χορηγείται από τις Αρμόδιες Αρχές, από την οποία προκύπτει ότι το δελτίο ταυτότητας/διαβατήριο είναι σε ισχύ.

Για τους τρόπους αποστολής της αίτησης, δείτε εδώ

Επικοινωνήστε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:30 π.μ. - 2:00 μ.μ. (επίσκεψη κατόπιν ραντεβού που κλείνετε στο Τηλεφωνικό Κέντρο)

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 36 76 700, Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 π.μ. - 4:00 μ.μ.

Email: tiresias@tiresias.gr

Εγγραφή στο Newsletter