Εξυπηρέτηση κοινού

Ενημερωθείτε για τα δεδομένα σας στην Τειρεσίας όποτε το επιθυμείτε, με ασφάλεια και χωρίς κόστος!

Η Τειρεσίας σας παρέχει με ασφάλεια και διαφάνεια έγκαιρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τα δεδομένα που σας αφορούν και τηρεί στα αρχεία της, είτε είστε ιδιώτης είτε έχετε επιχείρηση. Για να ενημερώνεστε για τα δεδομένα σας και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, λειτουργεί Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των σχετικών αιτημάτων.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους τρόπους επικοινωνίας με το Γραφείο, τα έντυπα αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να δείτε στην ενότητα Εξυπηρέτηση Κοινού.

Συχνές ερωτήσεις

Τα Αρχεία της Τειρεσίας δεν περιλαμβάνουν οικονομική εκτίμηση ή άλλη αξιολόγηση των δεδομένων που εντάσσονται σ΄ αυτά. Η αξιολόγηση των δεδομένων αυτών εναπόκειται αποκλειστικά στους αποδέκτες τους, οι οποίοι τα συνεκτιμούν και με τα στοιχεία που οι ίδιοι διαθέτουν, σε συνδυασμό βέβαια και με την οικονομική συναλλαγή που πρόκειται να πραγματοποιήσουν και την πολιτική χορηγήσεων που ακολουθούν.
Συνεπώς, τα δεδομένα των αρχείων της Τειρεσίας έχουν, σαφώς επικουρικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεώνουν, παρακινούν ή αποτρέπουν τον αποδέκτη τους να πραγματοποιήσει ή να μην πραγματοποιήσει κάποια οικονομική συναλλαγή

Η ενημέρωσή σας (άσκηση δικαιώματος πρόσβασης) μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον μέσω της Τειρεσίας, που τηρεί τα αρχεία και έχει τον ρόλο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων που τηρεί η Τειρεσίας στα παραπάνω αρχεία της ορίζεται στο αρ. 40 Ν. 3259/2004, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 70 Ν. 3746/2009 και το αρ. 4 Ν. 3816/2010 και ισχύει. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους χρόνους τήρησης των δεδομένων του κάθε αρχείου, δείτε στην ενότητα Νομοθεσία

Α. Προσκομίζοντας στην Τειρεσίας τα κατάλληλα δικαιολογητικά, ώστε να συμπληρωθούν ή διαγραφούν, κατά περίπτωση, τα δεδομένα που σας αφορούν.

Β. Φροντίζοντας να τακτοποιείτε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις εγκαίρως (πληρωμές δόσεων, συναλλαγματικών, επιταγών κλπ.) και να μην αναλαμβάνετε οικονομικούς κινδύνους, στους οποίους δεν είστε σίγουροι ότι θα μπορείτε να ανταποκριθείτε στο μέλλον.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, όταν επισκέπτεστε τα Γραφεία της Τειρεσίας για οποιαδήποτε συναλλαγή, παρακαλούμε να έχετε μαζί σας το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς σας ή το Διαβατήριό σας και να γνωρίζετε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σας.

Αν στείλετε τα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ή φυσικού ταχυδρομείου, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τα τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων.
Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με το αίτημά σας (συμπλήρωση - διόρθωση/διαγραφή δεδομένων κ.λπ.) θα χρειαστούν τα σχετικά δικαιολογητικά. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο ή στην ενότητα Εξυπηρέτηση Κοινού.

Τα δεδομένα του Αρχείου Συγκέντρωσης Χορηγήσεων τηρούνται για πέντε χρόνια μετά την τελευταία ενημέρωσή τους από τους φορείς χορήγησης.

Το score σας παράγεται με βάση το σύνολο των δεδομένων σας που εμφανίζονται στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της εταιρίας μας (ΣΑΥ-ΣΥΠ-ΣΣΧ) από στατιστικά μοντέλα που το υπολογίζουν βάσει της στατιστικής αποτίμησης της παρελθούσας συναλλακτικής συμπεριφοράς, είναι δε δυναμικό και αλλάζει κάθε φορά που αλλάζουν τα δεδομένα που σας αφορούν.

Ενδεικτικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το score είναι:
- Οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή οφειλών από χορηγήσεις
- Η ύπαρξη δεδομένων αθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων (ΣΑΥ)
- Η συνέπεια στην πληρωμή οφειλών από χορηγήσεις
Το score σας αξιολογείται αποκλειστικά από τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα που το αιτήθηκαν, τα οποία λαμβάνουν τη σχετική απόφαση για χορήγηση ή μη δανείου ή πίστωσης, σε συνδυασμό και με τις λοιπές πληροφορίες που διαθέτουν και την πολιτική χορηγήσεων που ακολουθούν. Επομένως, η συγκεκριμένη κάθε φορά βαθμολόγηση δεν συνεπάγεται μόνη της τη χορήγηση ή μη δανείου/πίστωσης.

Στο αρχείο Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ) απεικονίζονται και τυχόν καθυστερήσεις στην αποπληρωμή οφειλών από χορηγήσεις. Η ύπαρξη καθυστερήσεων στην αποπληρωμή των οφειλών είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζει το score.

Μπορείτε να δείτε τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται στην ενότητα Εξυπηρέτηση Κοινού 

Όχι. Σύμφωνα με την αρ. 109/1999 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (24/ 2004, ΦΕΚ Β' 684/ 11.5.2004), τη διάταξη του αρ. 40 παρ. 2 Ν. 3259/2009 και τον GDPR, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για την εν λόγω επεξεργασία.

Μπορείτε να ενημερωθείτε δωρεάν από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού ανά πάσα στιγμή, είτε είστε ιδιώτης είτε έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας. Για τους τρόπους επικοινωνίας με το Γραφείο και την σχετική αίτηση που θα χρειαστείτε, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ενότητα Εξυπηρέτηση Κοινού.

Σε τι ωφελεί η λειτουργία της Τειρεσίας

Με το έργο της ως Γραφείο Πίστης, εφάμιλλο με αντίστοιχα στο εξωτερικό (Credit Bureaus), η Τειρεσίας συμβάλλει:

  • Στο περιορισμό της υπερχρέωσης των ιδιωτών. Έχοντας μία συνολική εικόνα της οικονομικής συμπεριφοράς του υποψήφιου δανειολήπτη, όχι μόνο μέσω τυχόν δεδομένων του αρχείου αθέτησης υποχρεώσεων αλλά και μέσω του αρχείου συγκέντρωσης χορηγήσεων, στο οποίο αποτυπώνεται η συνέπεια αποπληρωμής υποχρεώσεων όπως κάρτες, δάνεια κ.λπ., οι τράπεζες μπορούν να εκτιμήσουν καλύτερα τη δυνατότητα που έχει μακροπρόθεσμα να αποπληρώσει το δάνειό του.
  • Στη διευκόλυνση του δανεισμού. Διεθνώς οι τράπεζες τείνουν να είναι πιο συντηρητικές στον δανεισμό όταν δεν έχουν επαρκή στοιχεία για τους υποψήφιους δανειολήπτες, με αποτέλεσμα να αυξάνουν το ποσοστό απορρίψεων αιτήσεων δανείων ή και το επιτόκιο του δανείου. Αντίθετα, η διαδικασία δανειοδότησης διευκολύνεται όταν έχουν δεδομένα για να αξιολογήσουν επαρκώς τη φερεγγυότητα και την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος. Η Τειρεσίας συμβάλλει στην πιστωτική επέκταση και στην επανένταξη στη διαδικασία χρηματοδότησης, λόγω του ότι με ακριβή και πλήρη πληροφόρηση, ενισχύεται η δυνατότητα εντοπισμού υποψήφιων δανειοληπτών με δυνατότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους.
  • Στη μείωση του κόστους δανεισμού. Με την καλύτερη πληροφόρηση περιορίζεται η υπερχρέωση και οι δανειολήπτες που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Έτσι, μειώνεται η επιβάρυνση των συνεπών δανειοληπτών. 
  • Στην ενίσχυση της ασφάλειας των εμπορικών συναλλαγών και στην αύξηση της εμπιστοσύνης στην αγορά, μέσω του ΤΣΕΚ, συμβάλλοντας στην προστασία των επιχειρηματιών από συναλλαγές που ενέχουν κίνδυνο για τις επιχειρήσεις.
  • Στη προστασία των πολιτών από πιθανές απάτες σε βάρος τους, μέσω του αρχείου απολεσθέντων/κλεμμένων δελτίων ταυτοτήτων και διαβατηρίων.

Δείτε στο video περισσότερα για τη λειτουργία των Γραφείων Πίστης

Κοινωνική Προσφορά και Δράσεις

Από την ίδρυσή μας, έχουμε ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία, στηρίζοντας έμπρακτα κοινωφελείς οργανισμούς με σημαντικό έργο και συμβάλλοντας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τόσο με προσωπική συμμετοχή των εργαζομένων μας σε δράσεις όσο και με οικονομική βοήθεια. Ο σεβασμός των εργαζομένων, η ασφάλεια και η υγιεινή στο χώρο εργασίας, η συνεχής εκπαίδευση και η ενθάρρυνση για συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις, είναι σημαντικά στοιχεία της ταυτότητάς μας. Επιπλέον, με συγκεκριμένες δράσεις και διαδικασίες, στοχεύουμε στη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας μας στο περιβάλλον.

Εγγραφή στο Newsletter