Καταγγελία σύμβασης χορήγησης καταναλωτικής και επιχειρηματικής πίστης

Συμπλήρωση/ διαγραφή δεδομένου καταγγελίας συμβάσεων χοτηγήσεων, καταναλωτικής, στεγαστικής και επιχειρηματικής πίστης.

Συμπλήρωση Δεδομένου

α. Συμπλήρωση δεδομένου πραγματοποιείται με την ένδειξη «εξοφλήθηκε» όταν εξοφλείται από τον κυρίως υπόχρεο το οφειλόμενο υπόλοιπο συνεπεία του οποίου έγινε η καταγγελία. Όταν το οφειλόμενο υπόλοιπο έχει εξοφληθεί από πρόσωπο που δεν είναι ο κυρίως υπόχρεος της οφειλής, συμπληρώνεται στο όνομα του κυρίως υπόχρεου η ένδειξη «εξοφλήθηκε από μη κυρίως υπόχρεο».

β. Απαιτείται πρόταση προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ της τράπεζας/ εταιρίας που προέβη στην καταγγελία.

Διαγραφή Δεδομένου

α. Διαγραφή δεδομένου πραγματοποιείται με πρόταση της τράπεζας που ανήγγειλε την καταγγελία, εγκεκριμένη από αρμόδιο στέλεχος της Διοίκησης της Τράπεζας (επίπεδο Γενικού Διευθυντή) στην περίπτωση αναγγελίας από λάθος της.

β. Όταν έχει εξοφληθεί το οφειλόμενο υπόλοιπο συνεπεία του οποίου έγινε καταγγελία διαγράφεται από το όνομα του τυχόν εγγυητή.

Διαγραφή δεδομένου λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησής του

Οι καταγγελίες δανείων και στεγαστικής πίστης διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και διαγράφονται από αυτό εφόσον:

  • έχει παρέλθει η 2 ετία
  • έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της (ήτοι έχουν εξοφληθεί όλα τα δεδομένα που υφίστανται καταχωρημένα στο σύστημα αθέτησης υποχρεώσεων) και
  • έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (ήτοι δύο χρόνια) για όλα τα δεδομένα της συγκεκριμένης κατηγορίας (καταγγελιες συμβάσεων δανείων κ' καρτών).

Εγγραφή στο Newsletter