ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ και το διακριτικό τίτλο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.(«ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ») (υπεύθυνος επεξεργασίας), που εδρεύει στην οδό Αλαμάνας 2, 15125 Μαρούσι (τηλ. 210-36.76.700), τηρεί τα ακόλουθα αρχεία :

Α. ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

 1. Σκοπός Επεξεργασίας : Η εξασφάλιση της δυνατότητας ακριβούς ταυτοποίησης των φυσικών (και νομικών) προσώπων των αρχείων (εφεξής «Οικονομικές Μονάδες» «ΟΜ») και η ορθή συσχέτιση των δεδομένων των αρχείων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ με το φυσικό (και νομικό) πρόσωπο στο οποίο αφορούν.
 2. Νομική Βάση Επεξεργασίας : Η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση, δηλαδή η τήρηση πλήρους, επίκαιρου και ακριβούς αρχείου δεδομένων.
 3. Κατηγορίες Δεδομένων : Στοιχεία που αφορούν στον προσδιορισμό της ταυτότητας των φυσικών (και νομικών) προσώπων και συγκεκριμένα οι Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ) ή διαβατηρίου αυτών, το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο (ή η επωνυμία/διακριτικός τίτλος), η ημερομηνία γέννησης (ή το έτος ίδρυσης), το φύλο, οι διευθύνσεις (οδός, αριθμός, περιοχή, ΤΚ) (ο αριθμός ΓΕΜΗ, ο ΚΑΔ και η κατάσταση της εταιρίας - πχ ενεργή, ανενεργή κλπ ).
 4. Πηγές Δεδομένων : Τα δεδομένα του αρχείου αναφοράς προήλθαν αρχικά από το αρχείο ΑΦΜ οικ. έτους 1992 του τότε ΚΕΠΥΟ, που παραχωρήθηκε στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ από το Υπουργείο Οικονομικών. Το αρχείο αναφοράς εμπλουτίζεται έκτοτε διαρκώς με πρόσθετα ή νεότερα στοιχεία (ΑΦΜ, ΑΔΤ, διευθύνσεις κλπ) από το μητρώο φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, βάσει του άρ. 17 παρ. 1 περ. ιε Ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), όπως προστέθηκε με το αρ. 52 παρ. 1 Ν. 4569/2018 (μόλις ολοκληρωθεί η διασύνδεση), από τα έντυπα ή ηλεκτρονικά παραστατικά των πρωτογενών δεδομένων που εισάγονται στις κατά περίπτωση Οικονομικές Μονάδες (τράπεζες, δικαστήρια, κτηματολόγιο κλπ), από το Γ.Ε.ΜΗ , από τα Επιμελητήρια της χώρας, καθώς και από τις υποβαλλόμενες στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ αιτήσεις των υποκειμένων των δεδομένων.
 5. Χρόνοι τήρησης : Ενόψει του ως άνω σκοπού επεξεργασίας που εξυπηρετεί το αρχείο αναφοράς, τα δεδομένα σε αυτό τηρούνται χωρίς χρονικό περιορισμό.
 6. Αποδέκτες Δεδομένων : Με βάση τον ως άνω σκοπό, το αρχείο αναφοράς αποτελεί εσωτερικό αρχείο της εταιρίας και δεν διαβιβάζεται στο σύνολό του αυτοτελώς σε τρίτους, παρά μόνον στο πλαίσιο της άντλησης στοιχείων από τα παρακάτω αρχεία που τηρεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για συγκεκριμένο φυσικό (ή νομικό) πρόσωπο.

Β. ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

 Β.Ι. ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΣΑΥ) ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΩΝ - ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΣΥΠ) (αποφ. 109/99, N. 3816/2010 και 24/04 της ΑΠΔΠΧ)

 1. Σκοπός Επεξεργασίας : Ι. Δεδομένα Οικονομικής Συμπεριφοράς Αθέτησης Υποχρεώσεων - Η προστασία της εμπορικής πίστης και η εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών, μέσω της παροχής της δυνατότητας στους αποδέκτες των δεδομένων να αξιολογήσουν την φερεγγυότητα των αντισυμβαλλομένων τους.
  ΙΙ. Δεδομένα Οικονομικής Συμπεριφοράς Υποθηκών-Προσημειώσεων – Η προστασία της εμπορικής πίστης και η εξυγίανση των συναλλαγών μέσω της ενημέρωσης των αποδεκτών για εμπράγματα βάρη επί ακινήτων οφειλετών τους και της συνακόλουθης δυνατότητας εμπράγματης εξασφάλισής τους έναντι του πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνουν.
 2. Νομική Βάση Επεξεργασίας : Έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο αποδέκτης των δεδομένων (κυρίως η εκ μέρους του αποδέκτη κατάρτιση και λειτουργία σύμβασης με την οποία αναλαμβάνονται πιστωτικοί κίνδυνοι), η συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις κλπ.
 3. Κατηγορίες Δεδομένων : Δεδομένα για αθέτηση συγκεκριμένων οικονομικών υποχρεώσεων, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αντικειμενικότητας και αφορούν σε :

3. 1. Δεδομένα Οικονομικής Συμπεριφοράς Αθέτησης Υποχρεώσεων
α. Ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές.
β. Απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.
γ. Αιτήσεις πτωχεύσεων (N. 3588/2007, N 4738/2020).
δ. Αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτωχεύσεων (3588/2007, N 4738/2020),
ε. Κηρυχθείσες πτωχεύσεις (N. 3588/2007, N 4738/2020) .
στ. Διαταγές πληρωμής (συμπεριλαμβανομένων και των διαταγών απόδοσης καθυστερούμενων μισθωμάτων).
ζ. Πλειστηριασμούς ακινήτων.
η. Πλειστηριασμούς κινητών.
θ. Τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες.
ι. Κατασχέσεις και επιταγές βάσει Ν.Δ. 17.7/13.8.1923 περί ειδικών διατάξεων για τις Α.Ε.
ια. Καταγγελίες συμβάσεων καρτών λόγω είτε αντισυμβατικής χρήσης τους, είτε μη εξυπηρέτησης της μέσω αυτών παρεχόμενης πίστωσης.
ιβ. Καταγγελίες συμβάσεων χορηγήσεων καταναλωτικής, στεγαστικής και επιχειρηματικής πίστης λόγω υπερημερίας.
ιγ. Διοικητικές κυρώσεις, που επιβάλλει το Υπουργείο Οικονομικών, κατά παραβατών των φορολογικών νόμων προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
ιδ. Αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής/εξυγίανσης (αρ. 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα).
ιε. Αιτήσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών (άρ. 4 παρ. 1 Ν.3869/2010).
ιστ. Αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης χρεών (άρ. 8 Ν.3869/2010).
ιζ. Διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου.

3. 2. Δεδομένα Οικονομικής Συμπεριφοράς Υποθηκών - Προσημειώσεων
α. Υποθήκες.
β. Προσημειώσεις υποθηκών.

4. Πηγές Δεδομένων :
Τα ως άνω δεδομένα συλλέγονται από τις ακόλουθες πηγές:

α. δεδομένα υπό 1 α, β, ια, ιβ, ιε και ιστ δεδομένα : από Πιστωτικά και Χρηματοδοτικά Ιδρύματα (κατά περίπτωση Εταιρίες Παροχής Πιστώσεων, Εταιρίες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, Εταιρίες Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, Εταιρίες Έκδοσης και Διαχείρισης Καρτών, Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, Ιδρύματα Πληρωμών και Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος, Φορείς Χορήγησης Μικροπιστώσεων.
β. δεδομένα υπό 1 γ, δ, ε, στ, η, ιε, ιστ και ιζ : από Ειρηνοδικεία.
γ. δεδομένα υπό 1 ζ και η : από την Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πλειστηριασμών του ΕΦΚΑ-ΤΑΝ.
δ. δεδομένα υπό 1 γ, δ, ε, στ, ιδ και ιζ : από Πρωτοδικεία.
ε. δεδομένα υπό 1 στ : από Διοικητικά Εφετεία.
στ. δεδομένα υπό 1 θ, ι και 2 α και β : από Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.
ζ. δεδομένα υπό 1 ιγ : από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.
η. δεδομένα υπό στοιχείο γ, δ και ε : από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας

5. Χρόνοι Τήρησης :
5.1 Ειδικοί κανόνες ανά κατηγορία δεδομένων
α. Ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και καταγγελίες συμβάσεων καρτών και δανείων διατηρούνται για δύο (2) χρόνια.
Τα ως άνω δεδομένα διαγράφονται από το Αρχείο εφόσον έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της (ήτοι έχουν εξοφληθεί όλα τα δεδομένα που υφίστανται καταχωρημένα στο αρχείο αθέτησης υποχρεώσεων - εξαιρουμένων των διαταγών απόδοσης μισθίου - και έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για όλα τα δεδομένα της συγκεκριμένης κατηγορίας.
β. Διαταγές πληρωμής διατηρούνται για τρία (3) χρόνια.
γ. Πλειστηριασμοί, κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή του Ν.Δ. 17.7/13.8.1923 διατηρούνται για τέσσερα (4) χρόνια.
δ. Διοικητικές κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών διατηρούνται για τέσσερα (4) χρόνια.
Τα δεδομένα των ανωτέρω παρ. β, γ, δ θα διαγράφονται από το Αρχείο εφόσον έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της (ήτοι έχουν εξοφληθεί όλα τα δεδομένα που υφίστανται καταχωρημένα στο αρχείο αθέτησης υποχρεώσεων – εξαιρουμένων των διαταγών απόδοσης μισθίου: βλ. περ. ι κατωτέρω) και έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για το σύνολο των καταχωρημένων στο αρχείο δεδομένων.
Ειδικά τα δεδομένα που αφορούν σε καταγγελίες συμβάσεων δανείων και καρτών που φέρουν την ένδειξη αναχρηματοδότησης ή οριστικής διευθέτησης διαγράφονται σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό την προϋπόθεση εξόφλησης των μέσων (επιταγών, νέου δανείου κλπ) που χρησιμοποιήθηκαν για την αναχρηματοδότηση/διευθέτησή τους.
ε. Οι αιτήσεις πτωχεύσεων διαγράφονται, είτε με την καταχώριση της κήρυξης της πτώχευσης, είτε, εφόσον ματαιωθεί η σχετική μ' αυτές συζήτηση, μετά δωδεκάμηνο από την ημερομηνία της (ματαιωθείσας) συζήτησης, σε κάθε δε περίπτωση διαγράφονται στο μήνα εντός του οποίου συμπληρώνονται πέντε (5) έτη από την ημερομηνία κατάθεσης αυτών στο αρμόδιο Δικαστήριο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω μη επάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη, καταχωρίζεται στο αρχείο η σχετική πληροφορία, η οποία διατηρείται σε αυτό για δέκα (10) έτη.
στ. Οι αιτήσεις συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης - συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων για (άμεση) επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης και υπαγωγής σε ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία - διαγράφονται από το αρχείο μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία κατάθεσης αυτών στο αρμόδιο Δικαστήριο, εκτός εάν εκδοθεί απόφαση επικύρωσης συμφωνίας συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, οπότε η πληροφορία για την αίτηση και την επικύρωση της συμφωνίας διατηρείται στο αρχείο για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της συμφωνίας. Εάν εκδοθεί απόφαση με την οποία απορρίπτεται η επικύρωση της συμφωνίας συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, η πληροφορία για την αίτηση και τη σχετική δικαστική απόφαση διατηρείται στο αρχείο για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης, με την οποία κηρύσσεται η λήξη της διαδικασίας λόγω μη επίτευξης συμφωνίας (π.χ. άπρακτη πάροδος της προθεσμίας επίτευξης συμφωνίας, αποποίηση του μεσολαβητή), η πληροφορία για την αίτηση και τη σχετική απόφαση διατηρείται στο αρχείο για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο αρμόδιο Δικαστήριο. Τέλος, σε περίπτωση έκδοσης απόφασης περί υπαγωγής επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία ή κήρυξης λύσεως συμφωνίας συνδιαλλαγής, σε περίπτωση καταγγελίας συμφωνίας εξυγίανσης, πλήρωσης περιεχόμενης στη συμφωνία εξυγίανσης διαλυτικής αίρεσης, ακύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, καθώς και στις περιπτώσεις που η διάρκεια της συμφωνίας συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης δεν είναι διαθέσιμη, τότε η πληροφορία για την αντίστοιχη αίτηση και απόφαση θα διατηρείται στο αρχείο για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο αρμόδιο Δικαστήριο.
ζ. Οι πληροφορίες για κηρυχθείσες πτωχεύσεις διαγράφονται μετά την πάροδο δέκα ετών (10) εφόσον οι εργασίες τους δεν συνεχίζονται και σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ετών από την κήρυξή τους. Ομοίως διαγράφονται σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ετών και οι πληροφορίες για αιτήσεις και αποφάσεις επικύρωσης συμφωνίας συνδιαλλαγής /εξυγίανσης.
η. Οι πληροφορίες για προσημειώσεις υποθηκών, υποθήκες καθώς και τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες, διαγράφονται από το Αρχείο όταν εξαλειφθούν από τα αντίστοιχα Δημόσια Βιβλία.
θ. Οι αιτήσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών, εφόσον επέλθει, στο πλαίσιο αυτών, συμβιβασμός δυνάμει των άρθρων 5 και 7 του Ν. 3869/2010 όπως ισχύει, διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την εξόφληση των σχετικών οφειλών. Εφόσον οι παραπάνω αιτήσεις δεν καταλήξουν σε συμβιβασμό, διαγράφονται από το αρχείο τρία (3) έτη μετά την ημερομηνία συζήτησης αυτών. Σε περίπτωση παραίτησης του αιτούντος, η σχετική με την αίτηση πληροφορία διαγράφεται από το αρχείο ένα (1) έτος μετά την υποβολή της αίτησης.
Οι αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης των χρεών διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την επέλευση της απαλλαγής από τα χρέη σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 Ν.3869/2010. Για τρία (3) χρόνια διατηρούνται και οι αποφάσεις για την πλήρη απαλλαγή του οφειλέτη (άρθρο 8 παρ. 5 Ν.3869/2010), καθώς και οι αποφάσεις, με τις οποίες οι οφειλέτες κηρύσσονται έκπτωτοι.
ι. Οι διαταγές απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου, διατηρούνται στο αρχείο για τρία (3) έτη από τη δημοσίευσή τους, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται σε κάθε περίπτωση.

5.2 Γενικοί κανόνες για τον χρόνο τήρησης του συνόλου των δεδομένων ΣΑΥ :

 • Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα των κατηγοριών α έως και δ και θ διαγράφονται μετά την παρέλευση δέκα (10) ετών. Εξαιρούνται δεδομένα διοικητικών κυρώσεων που δεν έχουν αρθεί, τα οποία διαγράφονται μετά την άρση τους.
 • Οι πληροφορίες που αφορούν σε σφραγισμένες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, καταγγελίες συμβάσεων καρτών και δανείων, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών, κατασχέσεις, επιταγές ΝΔ 1923, τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες, αιτήσεις πτωχεύσεων και διαταγές απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου εφόσον δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €), δεν μεταδίδονται. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, εφόσον στο ΣΑΥ υφίσταται καταχωρημένη πληροφορία για αίτηση πτώχευσης χωρίς ποσό, κηρυχθείσα πτώχευση ή διοικητική κύρωση του Υπουργείου Οικονομικών ή αίτηση/απόφαση συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ή αίτηση δικαστικής ρύθμισης οφειλών ή απόφαση δικαστικής ρύθμισης χρεών ή για πλειστηριασμό που φέρει την ένδειξη δήλωση συνέχισης χωρίς ποσό.
  Τα μη μεταδιδόμενα δεδομένα επανεμφανίζονται εάν καταχωρηθούν νέα στοιχεία, τα οποία προκαλούν υπέρβαση του ως άνω ποσού των 1.000,00€
 • Οι ανωτέρω πληροφορίες που έχουν αποδεδειγμένα εξοφληθεί εφόσον δεν υπερβαίνουν τα 3.000 € στο σύνολό τους και δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) δεδομένα
  δεν εμφανίζονται στο αρχείο μεταδιδομένων πληροφοριών, αλλά επανεμφανίζονται εάν καταχωρηθούν νέα δεδομένα, τα οποία προκαλούν υπέρβαση είτε οποιουδήποτε από τα ανωτέρω όρια, είτε δεν έχουν εξοφληθεί.

6. Αποδέκτες Δεδομένων : Τα δεδομένα των αρχείων διατίθενται για ιδία χρήση στους ακόλουθους αποδέκτες
α. Τράπεζα της Ελλάδος.
β. Πιστωτικά ιδρύματα.
γ. Χρηματοδοτικά Ιδρύματα : εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρίες έκδοσης και διαχείρισης καρτών, εταιρίες παροχής πιστώσεων, εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, ιδρύματα πληρωμών,ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και φορείς χορήγησης μικροπιστώσεων.
δ. Φορείς του δημόσιου τομέα των οποίων το έννομο συμφέρον είναι προφανές.

Β.ΙΙ.α ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣΕΚ) (ΑΠΔΠΧ 186/2014)

 1. Σκοπός Επεξεργασίας : Η εξασφάλιση της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας, της ασφάλειας των συναλλαγών και της άσκησης των δικαιωμάτων της οικονομικής ελευθερίας και της ελεύθερης πληροφόρησης των επιχειρήσεων μέσω της παροχής της δυνατότητας στους επιτηδευματίες να αξιολογούν την φερεγγυότητα των αντισυμβαλλομένων τους.
 2. Νομική Βάση Επεξεργασίας : Το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο αποδέκτης των δεδομένων (και συγκεκριμένα ο περιορισμός του πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνει), η ασφάλεια συναλλαγών, η οικονομική ελευθερία και η ελευθερία της πληροφόρησης.
 3. Κατηγορίες Δεδομένων : Τα ακόλουθα δεδομένα τoυ αρχείου αθέτησης υποχρεώσεων (ΣΑΥ) και υποθηκών - προσημειώσεων (ΣΥΠ):
 • Ακάλυπτες επιταγές.
 • Απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.
 • Αιτήσεις πτωχεύσεων – Αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη.
 • Αιτήσεις και αποφάσεις εξυγίανσης (αρ. 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα).
 • Κηρυχθείσες πτωχεύσεις.
 • Διαταγές πληρωμής & διαταγές απόδοσης μισθίου.
 • Πλειστηριασμοί ακινήτων.
 • Πλειστηριασμοί κινητών.
 • Υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών.
 • Τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες.
 • Κατασχέσεις ακινήτων και εγγραφές επιταγών βάσει Ν.Δ. 17.7/13.8.1923.
 • Αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010.

Επιπλέον παρέχονται δεδομένα εταιριών από το ΦΕΚ και το ΓΕΜΗ (βλ. κατωτέρω υπό ΣΤ).

4. Πηγές Δεδομένων : Οι αναφερόμενες ανωτέρω υπό Β – Ι, 4 (ανά περίπτωση), το ΦΕΚ και το ΓΕΜΗ

5. Χρόνοι Τήρησης : Οι αναφερόμενοι ανωτέρω υπό Β – Ι, 5 (για δεδομένα ΣΑΥ-ΣΥΠ) και κατωτέρω υπό ΣΤ για δεδομένα από ΦΕΚ και ΓΕΜΗ.

6. Αποδέκτες Δεδομένων : Τα δεδομένα του ΤΣΕΚ παρέχονται για ιδία χρήση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων του Αστικού Κώδικα που ασκούν εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική, γεωργική ή άλλη επιχείρηση στην Ελληνική Επικράτεια ή σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και την Ελβετία, στο πλαίσιο της οποίας συναλλάσσονται με πίστωση και συνεπώς αναλαμβάνουν (ή πρόκειται να αναλάβουν) αντίστοιχο πιστωτικό κίνδυνο και ως εκ τούτου καθίσταται απαραίτητος ο έλεγχος της φερεγγυότητας των αντισυμβαλλομένων τους, μετά από σχετική ενημέρωσή τους.

7. Αυτοματοποιημένη παροχή ένδειξης ύπαρξης δεδομένων (FASTSEK) & κατάταξη με βάση κριτήρια του αποδέκτη

Οι αποδέκτες δύνανται, μέσω του ΤΣΕΚ, να ζητήσουν α) την αυτοματοποιημένη (application to application) παροχή ένδειξης ύπαρξης δεδομένων (ΝΑΙ/ΟΧΙ) βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων/φίλτρων εισόδου που ορίζουν οι ίδιοι και β) την κατάταξη (ranking) των δεδομένων αυτών (όπως προκύπτουν από την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων) βάσει των παραμέτρων κατάταξης που ορίζει και πάλι ο ίδιος. Τα φίλτρα εισόδου, καθορίζονται από τους αποδέκτες και εφαρμόζονται ανά κατηγορία δεδομένων (μεμονωμένα ή σωρευτικά) και αφορούν α) πλήθος τεμαχίων, β) συνολικό ποσό των τεμαχίων της κατηγορίας, γ) χρονικό διάστημα (σε έτη). Η κατάταξη των δεδομένων της ΟΜ είναι ένας αριθμός από 1-5 (με δεκαδικές υποδιαιρέσεις), όπου 1 είναι η χαμηλότερη τιμή και 5 η υψηλότερη βάσει της ακόλουθης παραμετροποίησης α) συνολικό ποσό των δεδομένων της ΟΜ, β) χρόνος που έχει παρέλθει από το πιο πρόσφατο δεδομένο, γ) ύπαρξη συμπληρωμένων δεδομένων και δ) ύπαρξη δεδομένων που εντάσσονται στις διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα, Ν. 3869/2010 κλπ.

Β.ΙΙ.β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ (ΣΕΤ)

Παρέχεται σε ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ενεργό πακέτο σύνδεσης με την πλατφόρμα ΤΣΕΚ δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης, μέσω της πλατφόρμας, στα δεδομένα των κατωτέρω Αρχείων που τους αφορούν. Η παροχή των στοιχείων πραγματοποιείται με την έκδοση συνοπτικής εικόνας, στην οποία αποτυπώνονται τα δεδομένα που τηρούνται κατά το χρόνο της έκδοσης στα Αρχεία Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ), Υποθηκών/Προσημειώσεων (ΣΥΠ) και Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ) της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ και αφορούν στο αιτόν νομικό πρόσωπο, όπως αυτά προκύπτουν από το συνδυασμό των στοιχείων που έχουν δηλωθεί κατά την εγγραφή του στο σύστημα. Η χορήγηση της αναφοράς ΣΕΤ πραγματοποιείται έπειτα από την έκδοση μοναδικού κωδικού πρόσβασης (Τ-Code), διαφορετικού για κάθε νέα δοσοληψία με το σύστημα.

Η αναφορά ΣΕΤ δεν υποκαθιστά την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, για την χορήγηση αναλυτικής αναφοράς των δεδομένων που τηρούνται στα παραπάνω αρχεία.

Το T-CODE έχει διάρκεια ισχύος 7 ημερολογιακών ημερών από την έκδοσή του. Μέσα στο διάστημα αυτό μπορεί να αναπαραχθεί η ίδια αναφορά ΣΕΤ έως πέντε (5) φορές. Κάθε αναφορά ΣΕΤ φέρει χρονοσφραγίδα έκδοσης.

Σκοπός του ΣΕΤ είναι η άμεση ενημέρωση των ίδιων των ενδιαφερομένων (επί του παρόντος νομικών μόνον προσώπων συνδρομητών της πλατφόρμας ΤΣΕΚ) για τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που τους αφορούν, μετά από αίτημά τους, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους στα γραφεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.

Β.ΙΙ γ. Αναφορά U-ΣΕΤ (U ΣΕΤ credit report)

Η αναφορά U-ΣΕΤ αφορά την απευθείας παροχή της Συνοπτικής Εικόνας Τειρεσία (ΣΕΤ) ενός φυσικού προσώπου σε τρίτο αποδέκτη (με τον οποίο η Τειρεσίας έχει αναπτύξει συμβατική σχέση) μέσω της πλατφόρμας ΤΣΕΚ βάσει αιτήματος/εντολής/εξουσιοδότησής του. Με τη χρήση του U-SET υπάρχει άμεση ενημέρωση και των ενδιαφερομένων υποκειμένων για στοιχεία που τους αφορούν, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους στα Γραφεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά σε συναλλαγές τους.
Για τη χορήγηση της κάθε αναφοράς U-ΣΕΤ γίνεται χρέωση. Η αναφορά U-ΣΕΤ δεν υποκαθιστά την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, για την χορήγηση αναλυτικής αναφοράς των δεδομένων που τηρούνται στα παραπάνω αρχεία.

 1. Σκοπός Επεξεργασίας : Σκοπός της εν λόγω επεξεργασίας είναι η ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τη σύναψη πιστωτικών συμβάσεων με αφερέγγυους πελάτες και εν γένει από τη δημιουργία επισφαλών απαιτήσεων (ΑΠΔΠΧ απόφαση 24/2004) και, γενικότερα, η εξασφάλιση εμπορικής πίστης, αξιοπιστίας και ασφάλειας των συναλλαγών με τη διάθεση στους αποδέκτες ορθών και επίκαιρων πληροφοριών, ώστε να αξιολογήσουν την φερεγγυότητα των αντισυμβαλλομένων τους (ΑΠΔΠΧ απόφαση 24/2004). Εν συνόλω, η διαβίβαση εξυπηρετεί την ασφάλεια και εξυγίανση των συναλλαγών και γενικότερα, της οικονομίας (απόφαση 109/1999 ΑΠΔΠΧ).
 2. Νομική Βάση Επεξεργασίας: Η διαβίβαση δεδομένων από την Τειρεσίας ΑΕ σε τρίτο λαμβάνει χώρα με βάση τη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων (Αρθ. 6 του ΓΚΠΔ), κατόπιν ρητής, έγγραφης συγκατάθεσης του ιδίου μέσω κατάλληλης e-ΥΔ ή άλλου πρόσφορου τρόπου χορήγησης.

 3. Κατηγορίες Δεδομένων: Δεδομένα ταυτοποίησης Υποκειμένων (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ κλπ), δεδομένα επικοινωνίας (e mail) και Δεδομένα του Αρχείου Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ), Υποθηκών - Προσημειώσεων (ΣΥΠ) και του Αρχείου Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ).

 4. Πηγές: Αρχεία Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ), Υποθηκών/Προσημειώσεων (ΣΥΠ) και Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ).
 5. Χρόνοι τήρησης: Κάθε αναφορά U-ΣΕΤ έχει μοναδικό κωδικό T-Code. Το T-CODE έχει διάρκεια ισχύος 7 ημερολογιακών ημερών από την έκδοσή του. Μέσα στο διάστημα αυτό μπορεί να αναπαραχθεί η ίδια αναφορά U-ΣΕΤ έως πέντε (5) φορές. Κάθε αναφορά U-ΣΕΤ φέρει χρονοσφραγίδα έκδοσης.                                      Τα δεδομένα ταυτοποίησης Υποκειμένων που αιτήθηκαν τις κατά τα ανωτέρω αναφορές (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, e-mail) τηρούνται από την εταιρία για 5 έτη. Το ιστορικό των αναφορών που αποστέλλονται από την Τειρεσίας ΑΕ για την ικανοποίηση του αιτήματος παροχής Συνοπτικής Εικόνας Τειρεσία του Υποκειμένου τόσο ως προς τα τυπικά στοιχεία της αναφοράς, ήτοι ημερομηνία και ώρα αποστολής, όσο και ως προς το περιεχόμενο της αναφοράς τηρείται για διάστημα πέντε 5 ετών.

 6. Αποδέκτες Δεδομένων: Η αναφορά U-ΣΕΤ παρέχεται σε συμβεβλημένες βάσει αυστηρών κριτηρίων με την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ επιχειρήσεις βάσει ρητής έγγραφης συναίνεσης/εξουσιοδότησης του υποκειμένου ή/και στο ίδιο το αιτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Β.ΙΙ.δ. Διεθνείς Αναφορές

Με σκοπό την αξιολόγηση της φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυμβαλλομένων τους, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ παρέχει μέσω της πλατφόρμας ΤΣΕΚ τη δυνατότητα σε πελάτες της να αντλήσουν αξιόπιστες αναφορές πίστης (οικονομικές αναφορές/credit reports) νομικών προσώπων που εδρεύουν στην αλλοδαπή από την εταιρία CREDITREFORM UK LTD. Σκοπός είναι η εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυμβαλλομένων που δραστηριοποιούνται εκτός της ελληνικής επικράτειας. Η αναφορά μπορεί να διατεθεί από την εταιρία μέσω της πλατφόρμας ΤΣΕΚ με δύο βασικούς τρόπους: online και offline (ιδ. κατωτέρω υπό Ι- IV).
Ο πελάτης του ΤΣΕΚ αναζητάει μέσω της πλατφόρμας την εταιρεία του εξωτερικού και του επιστρέφεται άμεσα η διεθνής αναφορά στο προσωπικό του ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την Creditreform. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ αποτελεί κόμβο διασύνδεσης χωρίς καμία πρόσβαση ή άλλη επεξεργασία .
H Οικονομική Αναφορά αντλείται από το εκάστοτε αρμόδιο Γραφείο Πίστης της αλλοδαπής μέσω της εταιρίας CREDITREFORM UK LTD και περιέχει δεδομένα που προσδιορίζουν την εταιρική ταυτότητα του νομικού προσώπου και στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, νομική μορφή, έτος ίδρυσης, αρχικό κεφάλαιο, μέτοχοι, σκοπός, κλάδος δραστηριότητας, στοιχεία πωλήσεων, ισολογισμούς, κέρδος και ζημίες, στοιχεία ΦΕΚ - ΓΕΜΗ, νόμιμη εκπροσώπηση, προσφερόμενα προϊόντα ή και υπηρεσίες, κανάλι διανομής )
Οι διεθνείς αναφορές αφορούν 89 χώρες εκ των οποίων 42 ευρωπαϊκές.

Β.ΙΙ ε. Έλεγχος Εγκυρότητας Εγγυητικών Επιστολών
Παρέχεται στον αποδέκτη η δυνατότητα να ελέγξει την εγκυρότητα μιας εγγυητικής επιστολής ή/και την τυχόν κατάπτωσή της. Για τη λήψη της σχετικής πληροφόρησης είναι απαραίτητη η εκ μέρους του συμπλήρωση του αριθμού της ελεγχόμενης Ε/Ε, ενώ απαιτείται παράλληλα είτε η Ημερομηνία έκδοσης, είτε το Ποσό αυτής.

 1. Σκοπός Επεξεργασίας : Σκοπός της εν λόγω επεξεργασίας είναι ο περιορισμός και η πρόληψη της απάτης μέσω της παροχής δυνατότητας τους αποδέκτες να ελέγχουν την εγκυρότητα μιας Εγγυητικής Επιστολής.
 2. Νομική Βάση Επεξεργασίας: Το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο αποδέκτης των δεδομένων, αλλά και η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (αποτροπή απάτης στις συναλλαγές και εξυγίανση των συναλλαγών)
 3. Κατηγορίες Δεδομένων:
 • Αριθμός Εγγυητικής Επιστολής
 • Ισχύον ποσό (μέχρι του οποίου εγγυάται η εκδούσα αρχή)
 • Είδος ΕΕ (περιγραφικά, π.χ. Κατηγορία Α)
 • Ημερομηνία έκδοσης
 • Ημερομηνία λήξης
 • Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης
 • Κατάπτωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
 • Είδος Εντολέα (1:ΦΠ, 2:ΝΠ)
 • ΑΦΜ και Επωνυμία Εντολέα

- Για ΝΠ: το 9ψήφιο ΑΦΜ και Επωνυμία. Για εταιρίες εξωτερικού το ΑΦΜ θα είναι κενό (ίδιο με παραπάνω).
- Για ΦΠ: τα 8 πρώτα ψηφία του ΑΦΜ, τα 3 πρώτα γράμματα του Επωνύμου και 1 του ονόματος.

 • Επωνυμία δικαιούχου (εφόσον υπάρχει)
 • Διακριτικός τίτλος δικαιούχου (εφόσον υπάρχει)
 • Τίτλος έργου (αν είναι συμπληρωμένο στο αρχείο)

4. Πηγές: Τα πιστωτικά ιδρύματα και το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια των δεδομένων που διαβιβάζουν προς καταχώρηση στο αρχείο.

5. Χρόνοι τήρησης: Τα δεδομένα που αφορούν σε εγγυητικές επιστολές διατηρούνται στο αρχείο για πέντε (5) έτη από την κατάπτωση/μη πληρωμή της εγγυητικής επιστολής. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης πληρωμής ή επιστροφής διαγράφονται αυτόματα.

6. Αποδέκτες Δεδομένων: Ο Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας, τα Πιστωτικά Ιδρύματα και το ΤΜΕΔΕ.

Β. ΙΙΙ. ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ-ΣΣΧ (απόφ. 86/02 της ΑΠΔΠΧ)

 1. Σκοπός Επεξεργασίας : Η εκ μέρους των αποδεκτών των δεδομένων εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυμβαλλομένων τους.
 2. Νομική Βάση Επεξεργασίας : Το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο αποδέκτης των δεδομένων (κυρίως κατάρτιση και λειτουργία συμβάσεων με τις οποίες αναλαμβάνονται πιστωτικοί κίνδυνοι), συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις και η αποφυγή υπερχρέωσης των δανειοληπτών.
 3. Κατηγορίες Δεδομένων : Τα δεδομένα του συγκεκριμένου αρχείου αφορούν σε πληροφορίες για πιστωτικούς κινδύνους που έχουν αναλάβει φυσικά και νομικά πρόσωπα (ιδιώτες, επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους, κλπ.) από χρηματοδοτήσεις πάσης φύσεως από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προκύπτουν στο πλαίσιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτά. Συγκεκριμένα καταχωρούνται δεδομένα για ενήμερες και σε καθυστέρηση οφειλές από :

  α. Δάνεια κάθε μορφής
  β. Πιστώσεις κάθε μορφής
  γ. Κάρτες
  δ. Εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, λήψης προκαταβολής, εμπρόθεσμης πληρωμής κλπ.) και
  ε. Ενέγγυες πιστώσεις.

 4. Πηγές Δεδομένων : Τα πιστωτικά ιδρύματα, οι εταιρίες παροχής πιστώσεων, χρηματοδοτικής μίσθωσης, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, οι εταιρίες έκδοσης και διαχείρισης καρτών, οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, τα ιδρύματα πληρωμών, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) (εφεξής Φορείς), οι φορείς χορήγησης μικροπιστώσεων οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια των δεδομένων.
 5. Χρόνοι Τήρησης : Τα ως άνω δεδομένα διατηρούνται στο Αρχείο για πέντε (5) έτη από την τελευταία ενημέρωσή τους από τους Φορείς, είτε αυτή διαβιβάζεται σε ηλεκτρονική μορφή από τον Φορέα, είτε προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο με μορφή έντυπης βεβαίωσης του τελευταίου. Σε περίπτωση που έχει εξοφληθεί το οφειλόμενο υπόλοιπο, η πληροφορία διαγράφεται από το όνομα του εγγυητή. Ειδικά τα δεδομένα που αφορούν σε εγγυητικές επιστολές και ενέγγυες πιστώσεις, διατηρούνται στο αρχείο για πέντε (5) έτη από την κατάπτωση/μη πληρωμή της εγγυητικής επιστολής ή της ενέγγυας πίστωσης αντίστοιχα. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης πληρωμής διαγράφονται αυτόματα.
 6. Αποδέκτες Δεδομένων : Τα δεδομένα του αρχείου διατίθενται για ιδία χρήση στους ακόλουθους αποδέκτες:
  α. Τράπεζα της Ελλάδος.
  β. Πιστωτικά ιδρύματα.
  γ. Χρηματοδοτικά Ιδρύματα : εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρίες έκδοσης και διαχείρισης καρτών, εταιρίες παροχής πιστώσεων, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και φορείς χορήγησης μικροπιστώσεων.
  δ. Φορείς του δημόσιου τομέα των οποίων το έννομο συμφέρον είναι προφανές.

Γ. ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΩΝ – ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ (απόφ. 523/99, 25/04 και 11/2006 της ΑΠΔΠΧ)

 1. Σκοπός Επεξεργασίας : Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ αποβλέποντας στον περιορισμό της απάτης και την προστασία του πολίτη από τυχόν παράνομες σε βάρος του ενέργειες με χρήση ταυτοτήτων ή διαβατηρίων που έχουν κλαπεί ή απολεσθεί, τηρεί Αρχείο στο οποίο καταχωρούνται δηλώσεις πολιτών για κλοπή ή απώλεια ταυτοτήτων ή διαβατηρίων τους. Ο χαρακτήρας του αρχείου αυτού είναι επικουρικός, τα δε στοιχεία που καταχωρίζονται σε αυτό – όπως και στα λοιπά αρχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, αξιολογούνται ελεύθερα από τον αποδέκτη τους, ώστε η καταχώρισή τους αυτή ουδεμία δέσμευση ή υποχρέωση συνεπάγεται για την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ και τους κατά τα κατωτέρω αποδέκτες τους.
 2. Νομική Βάση Επεξεργασίας : Η κατάρτιση συμβάσεων με ταυτοποιημένους αντισυμβαλλόμενους και η συμμόρφωση των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με τη σχετική έννομη υποχρέωση (Know your customer/γνώριζε τον πελάτη σου), αλλά και η διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων.
 3. Κατηγορίες Δεδομένων : Οι δηλώσεις πολιτών σχετικά με την κλοπή, απώλεια ή αντικατάσταση δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων και διαβατηρίων τους και οι αριθμοί χαμένων / κλεμμένων / ανενεργών δελτίων ταυτότητας, καθώς και οι αριθμοί χαμένων / κλεμμένων διαβατηρίων.
 4. Πηγές Δεδομένων : Τα υποκείμενα των δεδομένων (κάτοχοι των δελτίων αστυνομικών ταυτοτήτων και διαβατηρίων) και το αντίστοιχο αρχείο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
 5. Χρόνοι Τήρησης : Ενόψει του σκοπού επεξεργασίας που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο αρχείο, τα δεδομένα σε αυτό τηρούνται χωρίς χρονικό περιορισμό.
 6. Αποδέκτες Δεδομένων : Τα δεδομένα του αρχείου διατίθενται για ιδία χρήση στους ακόλουθους αποδέκτες

α. Τράπεζα της Ελλάδος.
β. Πιστωτικά ιδρύματα.
γ. Χρηματοδοτικά Ιδρύματα: εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρίες έκδοσης και διαχείρισης μέσων πληρωμών, εταιρίες παροχής πιστώσεων, εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, Ιδρύματα Πληρωμών Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος και φορείς χορήγησης μικροπιστώσεων.
δ. Φορείς του δημόσιου τομέα των οποίων το έννομο συμφέρον είναι προφανές.

Δ. ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (απόφ. 6/06 της ΑΠΔΠΧ)

 1. Σκοπός Επεξεργασίας : Ο περιορισμός της απάτης στα σημεία συναλλαγών με χρήση πιστωτικών, χρεωστικών ή άλλων καρτών και η εξασφάλιση ασφαλέστερου περιβάλλοντος για τις συναλλαγές αυτές.
 2. Νομική Βάση Επεξεργασίας : Το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο αποδέκτης των δεδομένων να εξασφαλίζει στους πελάτες του – κατόχους καρτών ασφαλές περιβάλλον για τη χρήση τους και η εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης που έχουν έναντι των διεθνών οργανισμών καρτών (πχ. VISA, MASTERCARD κλπ.).
 3. Κατηγορίες Δεδομένων : Καταχωρούνται δεδομένα καταγγελιών συμβάσεων μεταξύ Τραπεζών και επιχειρήσεων για την αποδοχή από αυτές πιστωτικών καρτών, για συγκεκριμένους λόγους, που συνιστούν αντισυμβατική ή παράνομη εκ μέρους των επιχειρήσεων συμπεριφορά (π.χ αποδοχή κλεμμένων ή παραχαραγμένων καρτών, εικονικές συναλλαγές, “σπάσιμο συναλλαγών” κλπ.). Στο αρχείο καταχωρούνται και τα στοιχεία (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, πλήρης διεύθυνση) των εκπροσώπων των επιχειρήσεων (έως 4), ενώ δεν καταχωρούνται στοιχεία για τις κινήσεις των καρτών και τους κατόχους τους.
 4. Πηγές Δεδομένων : Τα πιστωτικά ιδρύματα, οι Εταιρίες Έκδοσης και Διαχείρισης Καρτών, τα Ιδρύματα Πληρωμών και τα Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος.
 5. Χρόνοι Τήρησης: Τα δεδομένα τηρούνται στο Αρχείο για πέντε (5) χρόνια από την καταγγελία.
 6. Αποδέκτες Δεδομένων : Τα δεδομένα του αρχείου διατίθενται για ιδία χρήση αποκλειστικά στις υπηρεσίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, των εταιριών έκδοσης και διαχείρισης μέσων πληρωμών, των Ιδρυμάτων Πληρωμών και των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος που είναι αρμόδιες για τη σύναψη συμβάσεων για την αποδοχή καρτών με τις επιχειρήσεις.

Ε. ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 1. Σκοπός Επεξεργασίας : Η προστασία της πίστης, η εξυγίανση των συναλλαγών και ο περιορισμός της απάτης στις τραπεζικές συναλλαγές.
 2. Νομική Βάση Επεξεργασίας : Το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο αποδέκτης των δεδομένων και συγκεκριμένα ο εκδοχέας για την εκχώρηση σε αυτόν υπαρκτών και νόμιμων απαιτήσεων.
 3. Κατηγορίες Δεδομένων : Καταχωρούνται δεδομένα για εκχωρημένες στα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ, οι οποίες απορρέουν από συμβάσεις δημοσίων έργων ή/και πιστοποιήσεις εκτέλεσης αυτών, στο σύνολό τους ή κατά τμήματα.
 4. Πηγές Δεδομένων : Τα πιστωτικά ιδρύματα.
 5. Χρόνοι Τήρησης : Τα δεδομένα τηρούνται στο αρχείο για τρεις (3) μήνες από την πλήρη εξόφληση της εκχωρηθείσας απαίτησης.
 6. Αποδέκτες Δεδομένων : Τα δεδομένα του αρχείου διατίθενται για ιδία χρήση αποκλειστικά στις υπηρεσίες των πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι αρμόδιες για τις χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίζονται με εκχωρήσεις απαιτήσεων από δημόσια έργα και την εκτέλεση αυτών.

ΣΤ. ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΚ ΚΑΙ ΓΕΜΗ

 • Σκοπός Επεξεργασίας : Η εξασφάλιση της άσκησης των δικαιωμάτων της ελεύθερης πληροφόρησης και της οικονομικής ελευθερίας των αποδεκτών και η διευκόλυνσή τους στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, μέσω της διάθεσης σε αυτούς δεδομένων που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ και το ΓΕΜΗ.
 • Νομική βάση Επεξεργασίας : Το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο αποδέκτης των δεδομένων: έγκαιρη, ευχερής και ακριβής πληροφόρηση για την ταυτοποίηση των αντισυμβαλλομένων του και την έγκυρη σύσταση, λειτουργία και εκπροσώπησή τους και κατ’ επέκταση η ασφάλεια των συναλλαγών.
 • Κατηγορίες Δεδομένων : Καταχωρούνται οι δημοσιευτέες πράξεις και τα δημοσιευμένα σε αυτές στοιχεία εταιριών, που αφορούν στη σύσταση, ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπών εταιριών, τροποποίηση καταστατικού, μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, λύση, αναβίωση και λοιπές πράξεις που δημοσιεύονται κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω και περιλαμβάνουν ενδεικτικά τον αριθμό φύλλου και την ημερομηνία του ΦΕΚ (για παλαιότερες προ ΓΕΜΗ δημοσιεύσεις), τον κωδικό αριθμό (ΚΑΚ) και την ημερομηνία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, τον αριθμό ΓΕΜΗ, ΑΡΜΑΕ και ΑΦΜ της εταιρίας, τη μορφή, επωνυμία, διακριτικό τίτλο και έδρα αυτής, το εταιρικό κεφάλαιο, τον αριθμό μετοχών/μεριδίων, τον αριθμό μελών ΔΣ/εταίρων, τη διάρκεια της θητείας του ΔΣ, αλλά και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, τους διαχειριστές και τους εταίρους των νομικών προσώπων που προβαίνουν κατά νόμο στις παραπάνω δημοσιεύσεις, τα ποσοστά συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιό τους, καθώς και τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εταιριών (ισολογισμοί κλπ). Βάσει των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ παράγει στοιχεία βασικών οικονομικών μεγεθών και αριθμοδεικτών.
 • Πηγές Δεδομένων : Το ΦΕΚ και το ΓΕΜΗ.
 • Χρόνοι Τήρησης : Τα δεδομένα που αφορούν σε μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, διαχειριστές και εταίρους τηρούνται για δέκα (10) χρόνια από τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ ή την καταχώριση στο ΓΕΜΗ.
 • Αποδέκτες Δεδομένων: Τα δεδομένα του αρχείου διατίθενται για ιδία χρήση στους ακόλουθους αποδέκτες:

α. Τράπεζα της Ελλάδος.
β. Πιστωτικά ιδρύματα.
γ. Χρηματοδοτικά Ιδρύματα: εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρίες έκδοσης και διαχείρισης καρτών, εταιρίες παροχής πιστώσεων, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος , εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και φορείς χορήγησης μικροπιστώσεων.
δ. Φορείς του δημόσιου τομέα των οποίων το έννομο συμφέρον είναι προφανές.
ε. Επιτηδευματίες – αποδέκτες του αρχείου Ελέγχου Κινδύνων (ΤΣΕΚ).

Ζ. ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΠΛEIΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

 1. Σκοπός Επεξεργασίας : Η διευκόλυνση στην παρακολούθηση των δημοσιεύσεων πλειστηριασμών και δικαστικών αποφάσεων που αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ-ΤΑΝ
 2. Νομική βάση Επεξεργασίας :Το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο αποδέκτης των δεδομένων: εξασφάλιση ευχερούς και ακριβούς πληροφόρησης αναφορικά με τα δημοσιευμένα στο διαδικτυακό χώρο του ΕΦΚΑ-ΤΑΝ στοιχεία
 3. Κατηγορίες Δεδομένων : Τα δεδομένα που αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ-ΤΑΝ και αφορούν σε νέες αναρτήσεις πλειστηριασμών και δικαστικών αποφάσεων που σχετίζονται με πλειστηριασμούς κινητών και ακινήτων, μεταβολές (αλλαγές ή διαγραφές) παλαιότερων αναρτήσεων, περιγραφές και εκτιμήσεις ακινήτων, περιλαμβανομένου και του αρχείου σε μορφή εικόνας (pdf) που συνοδεύει τις σχετικές αναρτήσεις.
 4. Πηγές Δεδομένων : Τα δεδομένα αντλούνται από την ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΕΦΚΑ-ΤΑΝ (τέως Ταμείου Νομικών) (https://deltio.tnomik.gr/) και το eauction.gr.
 5. Χρόνοι Τήρησης : Τα δεδομένα διατηρούνται για επτά (7) ημέρες.
 6. Αποδέκτες Δεδομένων: Αποδέκτες των δεδομένων είναι τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα (εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρίες έκδοσης και διαχείρισης μέσων πληρωμών, εταιρίες παροχής πιστώσεων, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και φορείς χορήγησης μικροπιστώσεων). Τα δεδομένα δύνανται να παρέχονται συνολικά στους αποδέκτες που τα αιτούνται σε ημερήσια βάση σε αρχείο.

Η. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (SCORING)

 1. Σκοπός Επεξεργασίας : Συνολική και ακριβέστερη εκτίμηση των αναλαμβανόμενων ή αναληφθέντων πιστωτικών κινδύνων, η εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης, ανάκαμψης ή επιδείνωσης της πιστοληπτικής συμπεριφοράς και συνεπώς η μείωση των επισφαλειών.
 2. Νομική Βάση επεξεργασίας : Το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο αποδέκτης των δεδομένων για την κατάρτιση και παρακολούθηση συμβάσεων με τις οποίες αναλαμβάνονται πιστωτικοί κίνδυνοι, τον περιορισμό αυτών, όπως και του κινδύνου υπερδανεισμού και την συμμόρφωση με τις σχετικές έννομες υποχρεώσεις.
 3. Κατηγορίες Δεδομένων : Η βαθμολόγηση της πιστοληπτικής συμπεριφοράς (behavior scoring) που προκύπτει από στατιστικά μοντέλα επεξεργασίας τα οποία την υπολογίζουν, βάσει της στατιστικής αποτίμησης της παρελθούσας συναλλακτικής συμπεριφοράς.

  Τα μοντέλα αυτά εκτιμούν:
  Α) Την πιθανότητα αθέτησης οικονομικής υποχρέωσης κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα (12) μηνών στο σύστημα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ που αντιστοιχίζεται
  σε μια αριθμητική κλίμακα, από το 1, που είναι η δυσμενέστερη τιμή, μέχρι το 600.
  Β) Την πιθανότητα ανάκαμψης κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα (12) μηνών που αποτυπώνεται από τη χαμηλότερη κλίμακα ανάκαμψης D προς την υψηλότερη AA
  Γ) Την πιθανότητα επιδείνωσης κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών (3) μηνών που αποτυπώνεται από το F, που είναι η δυσμενέστερη τιμή, μέχρι το A.
  Τα στατιστικά μοντέλα επεξεργασίας και υπολογισμού της βαθμολόγησης επαναξιολογούνται τακτικά και επικαιροποιούνται οι αλγόριθμοι τους, ώστε αφενός να προσαρμόζονται στις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και στις διαμορφούμενες συναλλακτικές πρακτικές και αφετέρου να επιβεβαιώνεται η ακρίβεια των εκτιμήσεων.

 4. Πηγές Δεδομένων : Δεδομένα των Αρχείων ΣΑΥ & ΣΥΠ και ΣΣΧ που τίθενται σε επεξεργασία από συγκεκριμένα στατιστικά μοντέλα ανάλυσης της παρελθούσας συναλλακτικής συμπεριφοράς φυσικών και νομικών προσώπων.
 5. Χρόνοι Τήρησης. Η βαθμολόγηση για την κάθε Οικονομική Μονάδα υπολογίζεται αφενός αυτόματα και αρχειοθετείται μηναία για το σύνολο των Οικονομικών Μονάδων του αρχείου αφετέρου δε ad hoc κάθε φορά που τη ζητάει ο χρήστης. Η υπολογισθείσα βαθμολόγηση διατηρείται για δύο (2) έτη (κυλιόμενα). Στο σύστημα αυτόματης επικοινωνίας (μέσω MQ) η βαθμολόγηση υπολογίζεται κατά την υποβολή του σχετικού αιτήματος του αποδέκτη για συγκεκριμένη/συγκεκριμένες ΟΜ και διατηρείται για ένα (1) έτος (κυλιόμενα).
  Επιπλέον, σε καθημερινή βάση, υπολογίζεται εκ νέου η βαθμολόγηση για τις Οικονομικές Μονάδες εκείνες που εμφανίζουν κάποια μεταβολή στα στοιχεία τους. Η υπολογισθείσα βαθμολόγηση διατηρείται για δύο (2) έτη (κυλιόμενα).
 6. Αποδέκτες Δεδομένων: Το Σύστημα Βαθμολόγησης Πιστοληπτικής Συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ αναπτύχθηκε και λειτουργεί, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, με βάση προδιαγραφές που συμφωνήθηκαν διατραπεζικά από ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετείχαν εξειδικευμένα στελέχη μονάδων αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών. Αποδέκτες του συστήματος είναι αποκλειστικά τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα (εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρίες έκδοσης και διαχείρισης καρτών, εταιρίες παροχής πιστώσεων, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και φορείς χορήγησης μικροπιστώσεων), τα οποία και αξιολογούν τη βαθμολόγηση λαμβάνοντας σχετική απόφαση περί της χορήγησης (αρχικής ή αναχρηματοδότησης) ή μη σε συνδυασμό και με τις λοιπές πληροφορίες που διαθέτουν και την πολιτική χορηγήσεων/αναχρηματοδοτήσεων/ρυθμίσεων που ακολουθούν.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη κάθε φορά βαθμολόγηση και δημιουργία προφίλ μέσω αυτής δεν συνεπάγεται τη χορήγηση ή μη δανείου ή πίστωσης από το πιστωτικό/ά ή χρηματοδοτικό/ά ίδρυμα/ιδρύματα, καθώς κάθε ένα από τα οποία αποφασίζει με βάση και τα λοιπά στοιχεία δεδομένα που διαθέτει/ουν (πχ εισόδημα κλπ) και την πολιτική του.

Ενδεικτικοί παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την κατά τα ανωτέρω βαθμολόγηση είναι:

 • Η ύπαρξη καθυστερήσεων στην αποπληρωμή οφειλών από χορηγήσεις.
 • Η ύπαρξη δεδομένων αθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων στο σχετικό αρχείο (ΣΑΥ ανωτέρω υπό Β.Ι.3.1.).
 • Συνέπεια στην πληρωμή οφειλών από χορηγήσεις.

  Οι αποδέκτες δύναται να ζητούν υπηρεσίες scoring με βάση κριτήρια που οι ίδιοι θέτουν (πχ μαζική αποστολή scores, πτώση score κα).

θ. ΑΡΧΕΙΟ RISK EARLY DETECTION (RED)

 1. Σκοπός Επεξεργασίας: Το αρχείο RED αφορά στην έγκαιρη ειδοποίηση αναφορικά με την αύξηση κινδύνου των χαρτοφυλακίων των τραπεζών. Καλύπτει την έννομη υποχρέωση που έχουν οι τράπεζες προς τις ρυθμιστικές και ελεγκτικές αρχές να παρακολουθούν συστηματικά το χαρτοφυλάκιό τους, να εντοπίζουν έγκαιρα πελάτες με αυξημένη πιθανότητα αθέτησης της υποχρέωσης και να προχωράνε σε έγκαιρη διαχείριση της οφειλής.
 2. Νομική Βάση Επεξεργασίας: Εννομο συμφέρον των αποδεκτών του αρχείου, που συνίσταται στη έννομη υποχρέωση των τραπεζών για την παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου τους και τον έγκαιρο εντοπισμό των πελατών για τους οποίους υπάρχουν ενδείξεις αύξησης του κινδύνου αθέτησης της υποχρέωσής τους.
 3. Κατηγορίες Δεδομένων: Τα δεδομένα παράγονται έπειτα από αλγοριθμική επεξεργασία δεδομένων των αρχείων ΣΣΧ και Scoring βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων των τραπεζών
 4. Πηγές Δεδομένων: Δεδομένα του Αρχείου ΣΣΧ και Αρχείου Scoring
 5. Χρόνοι Τήρησης: Το αρχείο RED απαιτεί τον υπολογισμό και την αποθήκευση της πιστοληπτικής βαθμολόγησης (Score) και της κατηγορίας (Segment) στην οποία ανήκουν όλες οι οικονομικές μονάδες που υπάρχουν στα αρχεία ΣΣΧ και Scoring σε μηνιαία βάση. Το Score αποθηκεύεται για δύο (2) έτη (κυλιόμενα) ενώ οι αναφορές (red reports) που αποστέλλονται προς τους φορείς αποθηκεύονται για έξι (6) μήνες.
 6. Αποδέκτες των Δεδομένων: Αποδέκτες των δεδομένων είναι τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα (εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρίες έκδοσης και διαχείρισης μέσων πληρωμών, εταιρίες παροχής πιστώσεων, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και φορείς χορήγησης μικροπιστώσεων).

Ι. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΜΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ως γραφείο πίστης, αποτελεί μέλος της Ένωσης Παρόχων Πληροφοριών Καταναλωτικής Πίστης (Association of Consumer Credit Information Suppliers – ACCIS).
Στα πλαίσια διμερών συμβάσεων μεταξύ των μελών του ACCIS παρέχεται σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα η δυνατότητα να αντλήσουν δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς από αλλοδαπά γραφεία πίστης.
Για την αναζήτηση και χρήση των δεδομένων του αλλοδαπού γραφείου πίστης το χρηματοδοτικό ίδρυμα θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη έγγραφη ρητή συγκατάθεση των προσώπων στα οποία τα δεδομένα αυτά αφορούν. Η διασυνοριακή ανταλλαγή των δεδομένων μεταξύ των γραφείων πίστης γίνεται μόνον εντός ΕΕ με βάση τον GDPR.

 1. Σκοπός Επεξεργασίας : Αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και φερεγγυότητας των προσώπων στα οποία τα δεδομένα αφορούν
 2. Νομική Βάση Επεξεργασίας : τα δεδομένα διαβιβάζονται με βάση τη συγκατάθεση των υποκειμένων
 3. Κατηγορίες Δεδομένων : αίτημα αποδέκτη, Αρνητικά (ΣΑΥ/ΣΥΠ) και θετικά (ΣΣΧ) στοιχεία, Score, δεδομένα αρχείου αναφοράς
 4. Πηγές Δεδομένων : Ευρωπαϊκά Γραφεία Πίστης, στην εδαφική περιφέρεια των οποίων το υποκείμενο των δεδομένων διαμένει
 5. Χρόνοι Τήρησης : ένα (1) έτος στα πλαίσια της αρχής της λογοδοσίας και με βάση τη σύμβαση
 6. Αποδέκτες Δεδομένων πιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες factoring, εταιρίες leasing μέσω ημεδαπού γραφείου πίστης.

ΙΑ. ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Πρόσβαση ή δυνατότητα πρόσβασης (κατά περίπτωση) σε μέρος ή στο σύνολο (κατά περίπτωση) των προσωπικών σας δεδομένων παρέχεται, υπό τον όρο της απόλυτης εμπιστευτικότητας και του περιορισμού της επεξεργασίας στο κατά περίπτωση ελάχιστο απαραίτητο, και στις ακόλουθες κατηγορίες συνεργατών μας, οι οποίοι δυνάμει σχετικών συμβάσεων εκτελούν στο όνομα και για λογαριασμό της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ πράξεις επεξεργασίας :

 • Εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ή/και ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής για τις ανάγκες ανάπτυξης νέων υπηρεσιών
 • Εταιρίες ορκωτών λογιστών για τη διενέργεια ελέγχων
 • Εταιρίες διαχείρισης (αποθήκευσης, καταστροφής κλπ) φυσικού αρχείου για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης διαχείρισης των αιτήσεων που μας υποβάλλονται
 • Εταιρίες διάθεσης υπολογιστικών κέντρων για τις ανάγκες φιλοξενίας των συστημάτων μας
 • Εταιρίες ταχυμεταφορών για τις ανάγκες παραλαβής, μεταφοράς, παράδοσης της μεταξύ ημών αλληλογραφίας
 • Εταιρίες παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών (αποστολής μηνυμάτων (sms), τηλεφωνίας, internet κλπ)
 • Εταιρίες παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης εξοπλισμού, υποδομών, εφαρμογών, λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων για την κάλυψη σχετικών αναγκών και ελέγχου ασφάλειας (πχ penetration tests)
 • Εταιρίες παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης δεδομένων που συλλέγονται από δημόσιες πηγές
 • Εταιρίες παροχής υπηρεσιών cloud

Με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων ανάθεσης λαμβάνεται κάθε μέτρο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των εκτελούντων την επεξεργασία με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις επιταγές του αρ. 28 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

ΙΒ. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

 1. Πλατφόρμα Αιτήσεων Ν. 3869/2010
  Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων προς το σκοπό της πληρέστερης, συνολικότερης και αποτελεσματικότερης επεξεργασίας των αιτήσεων και αποφάσεων υπαγωγής στο Ν. 3869/2010, όπως ισχύει, για την ανταλλαγή δεδομένων των οφειλετών που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον Ν. 3869/2010 (βάσει της παρ. 2γ του άρθρου 4 Ν. 3869/2010 και του άρθρου 17 Ν. 4469/2017) μεταξύ των δανειστών-πιστωτικών ιδρυμάτων προς το σκοπό της προετοιμασίας κοινών προτάσεων βιώσιμων ρυθμίσεων με τις λοιπές συμμετέχουσες τράπεζες. Προς το σκοπό αυτό επεξεργάζεται στοιχεία αποδελτιωμένων αιτήσεων και αποφάσεων, στοιχεία καταβολών σύμφωνα με τις αποφάσεις (ποσό και αριθμός δόσεων, ποσό οφειλής προς διαγραφή), αναλυτικά στοιχεία οφειλών και εξασφαλίσεων του συγκεκριμένου οφειλέτη (στοιχεία πιστωτών, οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών, οφειλών, εμπραγμάτων εξασφαλίσεων, ενοχικών εξασφαλίσεων, τραπεζικών καταθέσεων, εμβασμάτων, επενδυτικών προϊόντων, χαρτοφυλακίου μετοχών). Τα δεδομένα συλλέγονται από την αίτηση του οφειλέτη και τα συνοδεύοντα αυτή δικαιολογητικά, τη δικαστική απόφαση που έχει τυχόν εκδοθεί επί της αιτήσεως, το αρχείο ΣΑΥ και ΣΣΧ της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ και τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα.
 2. Πλατφόρμα Εκκρεμών Αιτήσεων Ν. 3869/2010 (Ν.4745/2020)
  Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων προς το σκοπό της πληρέστερης, συνολικότερης και αποτελεσματικότερης επεξεργασίας των εκκρεμών αιτήσεων του άρθρου 4Α του Ν. 3869/2010 όπως αυτό προστέθηκε με τον Ν. 4547/2020, σύμφωνα με το οποίο οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό και των οποίων η συζήτηση είχε προσδιορισθεί μετά την 15.06.2021 εισάγονται προς συζήτηση υποχρεωτικά με την επί ποινή απαραδέκτου υποβολή από τον αιτούντα αίτησης επαναπροσδιορισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΙΔΧ . Στην άνω αίτηση περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, δήλωση ότι ο αιτών συναινεί στην άρση του απορρήτου των τραπεζικών και φορολογικών του πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), ενώ οι πιστωτές χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα προς τον σκοπό άσκησης των δικαιωμάτων της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 3869/2010, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή της εισαγγελικής αρχής, αν εκκρεμεί κατά των πιστωτών αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010. Στο πλαίσιο αυτό η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ έχει αναλάβει τη διαβίβαση των μηνυμάτων μεταξύ των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και της άνω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ανάκτηση των κατά την παρ. 3 του άρθρου 6 της με αριθμό 136042 ΕΞ 2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Επικρατείας (ΦΕΚΒ’ 5278/30.11.2020) στοιχείων.
 3. Αποδελτίωση αποφάσεων Ν. 3869/2010
  Κατόπιν σύμβασης ανάθεσης και προκειμένου η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ να υποστηρίξει στην παρακολούθηση των υποθέσεων Ν. 3869/2010 που αφορούν σε απαιτήσεις του εκάστοτε αναθέτοντος δανειστή κατά οφειλετών που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον νόμο προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό του στη συλλογή και την αποδελτίωση της εξέλιξης των ανωτέρω αιτήσεων και των σχετικών δικαστικών αποφάσεων που έχουν τυχόν εκδοθεί
 4. Πλατφόρμα Αιτήσεων Ν. 4605/2019
  Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων προς το σκοπό της πληρέστερης, συνολικότερης και αποτελεσματικότερης επεξεργασίας των αιτήσεων Ν. 4605/2019 και την ανταπόκριση στις απορρέουσες από αυτές υποχρεώσεις τους. Με το νόμο 4605/2019 δόθηκε η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα να ζητήσουν τη ρύθμιση των οφειλών τους προκειμένου να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους από την αναγκαστική ρευστοποίηση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα σε αυτόν. Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 72 του άνω νόμου, με την αίτηση υπαγωγής στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου, ο αιτών παρέχει άδεια στους συμμετέχοντες πιστωτές και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων του, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα, όσο και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των συμμετεχόντων πιστωτών για τους σκοπούς της συνολικής διαδικασίας. Η άδεια αυτή συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν. 1059/1971, Α` 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν.4174/2013 (Α’ 170) σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο νόμο αυτό. Στο πλαίσιο αυτό η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ έχει αναλάβει, τη διαβίβαση, των εκατέρωθεν μηνυμάτων μεταξύ της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ και των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με σκοπό την ανάκτηση των κατά την παρ. 8 του άρθρου 72 του Ν. 4605/2019 στοιχείων, κλπ.
 5. Οffline διεθνείς αναφορές (Β.ΙΙ.δ)
  Για τις χώρες για τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης οnline πρόσβασης, ο πελάτης της υπηρεσίας ΤΣΕΚ παραγγέλλει μέσω της πλατφόρμας ΤΣΕΚ την διεθνή αναφορά. Το αίτημα διαβιβάζεται στο όνομα και για λογαριασμό του πελάτη στην creditreform από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. Η αναφορά επιστρέφεται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, η οποία την αποθηκεύει, τη μετατρέπει σε μη επεξεργάσιμη μορφή και την προωθεί στον πελάτη. Οι αναφορές τηρούνται για λογαριασμό του πελάτη σε αρχείο για ένα (1) έτος.

  Τα παραπάνω στοιχεία (Ι-1 έως Ι-V) τηρούνται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση από την ίδια του ανατεθέντος σε αυτή έργου.

ΙΓ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

 1. Υπηρεσία έκτακτης ειδοποίησης (alarm)
  Σε περίπτωση εμφάνισης σε ΟΜ επιλογής του αποδέκτη νέων δεδομένων των αρχείων αθέτησης υποχρεώσεων (ΣΑΥ) και υποθηκών – προσημειώσεων (ΣΥΠ), νέων δεδομένων ισολογισμών, νέων δεδομένων εταιριών που δημοσιεύθηκαν στο ΓΕΜΗ όπως και σε περίπτωση συμπλήρωσης δεδομένου των αρχείων αθέτησης υποχρεώσεων ή υποθηκών προσημειώσεων, ειδοποιείται ο αποδέκτης με ειδικό ηλεκτρονικό μήνυμα (alarm).
 2. Υπηρεσία Ενημέρωσης για νέα ημερομηνία δικασίμου αιτήσεων Ν. 3869/2010
  Σε εφαρμογή του Ν.4336/2015 τα Ειρηνοδικεία οφείλουν να επαναπροσδιορίσουν αυτεπαγγέλτως σε συντομότερη δικάσιμο τις υποθέσεις που αφορούν σε αιτήσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010, που είχαν αρχικά προσδιορισθεί να εκδικασθούν σε ημερομηνία πέραν της 19/08/2018.
  Οι νέες ημερομηνίες δικασίμων συλλέγονται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ και οι διαθέσιμες πληροφορίες αποστέλλονται στις τράπεζες που επιθυμούν να λαμβάνουν την υπηρεσία αυτή σε αρχείο (μορφή xls).
 3. Υπηρεσία ΔΕΔ-ΟΜ

  Παρέχεται στους αποδέκτες η δυνατότητα να αιτηθούν μαζική επεξεργασία Δεδομένων με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  α. Τα υπό επεξεργασία Δεδομένα μπορούν να αφορούν μόνον σε πελάτες τους, τους οποίους ορίζουν οι ίδιοι.
  β. Τα υπό επεξεργασία Δεδομένα ορίζονται από τους αποδέκτες και δύνανται να αφορούν τα συστήματα ΣΑΥ, ΣΥΠ ή και ΣΣΧ. Η επεξεργασία Δεδομένων ΣΣΧ θα αφορά σε συγκεντρωτικά στοιχεία και απευθύνεται μόνον στους αποδέκτες του αρχείου αυτού.

  Επίσης, στο πλαίσιο της υπηρεσίας ΔΕΔ-ΟΜ παρέχεται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και η δυνατότητα λήψης αρχείου με τους αριθμούς ΓΕΜΗ. Συγκεκριμένα δύνανται να αποστέλλουν προς επεξεργασία αρχείο με ΑΦΜ και η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, κατόπιν ταύτισης, της παρέχει τον αντίστοιχο αριθμό ΓΕΜΗ.

  Τέλος, στο πλαίσιο της υπηρεσίας ΔΕ-ΔΟΜ δύναται να παρέχεται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εβδομαδιαίο αρχείο δεδομένων πλειστηριασμών από το αρχείο ΣΑΥ που περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα σε δύο μορφές (Βασική και Πλήρης Έκδοση):

  Βασική έκδοση
  - Στοιχεία όλων των καθών (επώνυμο/επωνυμία, όνομα, ΑΦΜ, ΑΔΤ, Δ/νση κλπ)
  - Στοιχεία επισπεύδοντος (επώνυμο/επωνυμία, όνομα, πατρώνυμο)
  - Στοιχεία πλειστηριασμού (αριθμός αποσπάσματος, ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία πλειστηριασμού, συμβολαιογράφος, αριθμός κατασχετήριας έκθεσης)

  Πλήρης έκδοση
  Τα δεδομένα της βασικής έκδοσης και επιπλέον:
  - Περιγραφή ακινήτου
  - Ποσό πλειστηριασμού

 4. Υπηρεσία δημοσίου χρήματος

Παρέχεται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε συνεργασία με την εταιρία LB Linked Business AE, η δυνατότητα άντλησης δεδομένων που προέρχονται από δημόσιες πηγές και αφορούν σε κρατικές χρηματοδοτήσεις και αποφάσεις για την τελευταία 5ετία που δημοσιεύονται στη Διαύγεια καθώς και χρηματοδοτήσεις που προκύπτουν από τα έργα που ανακοινώνονται στην πλατφόρμα του ΕΣΠΑ και αφορούν σε νομικά πρόσωπα.

ΙΔ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)
Η Εταιρία έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το αρ. 37 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (τηλ. 210 36.76.700, dpo@tiresias.gr, Αλαμάνας 2 151 25 Μαρούσι).

ΙΕ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
Η διαβίβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, βάσει απόφασης επάρκειας, κατάλληλων εγγυήσεων ή δεσμευτικών εταιρικών κανόνων. Σε περίπτωση απουσίας των ανωτέρω η διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας ή η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ υμών και του υπευθύνου επεξεργασίας ή που συνήφθη προς όφελός σας ή η για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία ζωτικών σας συμφερόντων.
Βάσει της συγκατάθεσής σας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον GDPR η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ δύναται να διαβιβάσει δεδομένα που σας αφορούν σε αλλοδαπά πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα μέσω γραφείων πίστης, όπως περιγράφεται ανωτέρω υπό Θ.

ΙΣΤ. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Το φυσικό αρχείο όλων των αιτήσεων που υποβάλλονται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ φυλάσσεται σε καθεστώς πλήρους ασφάλειας και καταστρέφεται με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου μετά την παρέλευση 10ετίας.
Επιστρεφόμενες/ μη αναζητηθείσες συστημένες επιστολές της Εταιρίας προς τους πολίτες, τηρούνται στη ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για τρεις (3) μήνες από την επιστροφή τους. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει μόνον αντίγραφο. Επιστρεφόμενες/μη αναζητηθείσες συστημένες επιστολές της Εταιρίας που αφορούν σε χορήγηση αναλυτικής αναφοράς δεδομένων προς τους πολίτες τηρούνται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για τρεις (3) μήνες από την επιστροφή τους.
Επιστρεφόμενα στην Εταιρία/μη αναζητηθέντα πρωτότυπα δικαιολογητικά διατηρούνται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για δέκα (10) έτη από την υποβολή της αιτήσεως του υποκειμένου.

ΙΖ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα :
α) Δικαίωμα πρόσβασης
Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρεί και επεξεργάζεται η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, καθώς και το χρόνο τήρησής τους ανά αρχείο ή στο σύνολό τους. Επίσης στα πλαίσια της άσκησης του δικαιώματός σας για πρόσβαση, μπορείτε να ζητήσετε να πληροφορηθείτε και για τις αναζητήσεις που έγιναν για το πρόσωπό σας από τους αποδέκτες των αρχείων μας κατά το τελευταίο εξάμηνο (αριθμός και προέλευση), συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν ενεργοποίησης της έκτακτης ειδοποίησης σε περίπτωση καταχώρισης ή διαγραφής δεδομένων (alarm) που σας αφορούν. Τέλος με αίτησή σας μπορείτε να ζητήσετε και την παραγωγή του score σας, καθώς και τις κυριότερες αιτίες διαμόρφωσης αυτού. Η ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο, εφόσον ζητηθεί από το υποκείμενο και πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις (http://www.tiresias.gr).

β) Δικαίωμα διόρθωσης
Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ). Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομίζετε κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης. Σε περίπτωση διόρθωσης η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ενημερώνει τους αποδέκτες κατά το τελευταίο εξάμηνο των δεδομένων που διορθώθηκαν ή κατά τον τυχόν συντομότερο χρόνο που το υπόψη δεδομένο υπήρξε καταχωρημένο στο αρχείο .

γ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Έκφανση του δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας αποτελεί και το δικαίωμα μη μετάδοσης δεδομένων, όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω.

δ) Δικαίωμα εναντίωσης

Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, συμπεριλαμβανομένου και του scoring (συστήματος βαθμολόγησης πιστοληπτικής συμπεριφοράς).

ε) Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση διαγραφής δεδομένου η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ενημερώνει τους αποδέκτες κατά το τελευταίο εξάμηνο των δεδομένων που διεγράφησαν ή κατά τον τυχόν συντομότερο χρόνο που το υπόψη δεδομένο υπήρξε καταχωρημένο στο αρχείο .

στ) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Να ζητήσετε την φορητότητα των δεδομένων σας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
Σε σχέση με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, σημειώνονται τα ακόλουθα:

 • Τα δεδομένα που η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ καταχωρίζει στα αρχεία της είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού της επεξεργασίας, η δε διενεργούμενη από αυτή επεξεργασία και εν γένει τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση, αλλά και για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων των αποδεκτών των δεδομένων (που υπερτερούν των δικαιωμάτων και ελευθεριών των υποκειμένων τους) και την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ αυτών (πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, χάριν των οποίων τα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς λειτουργούν) και των υποκειμένων. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ έχει, σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν το αίτημα δεν τεκμηριώνεται επαρκώς, εάν η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη σύμφωνα με τη νομοθεσία ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της.
 • Παρά τα ανωτέρω και παρά το γεγονός ότι το εν λόγω δικαίωμα δεν προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ, αλλά χορηγείτο στα υποκείμενα υπό το ρυθμιστικό πλαίσιο του Ν. 2472/1997 και των κανονιστικών αποφάσεων της Αρχής ως μορφή του προβλεπόμενου σε αυτά δικαιώματος αντίρρησης, εφόσον το επιθυμείτε η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, δύναται να παύσει να μεταδίδει τα δεδομένα που σας αφορούν προς τους αποδέκτες των αρχείων της, μεταδιδομένης εφεξής σχετικής ένδειξης (μη μετάδοση δεδομένων).
  Το παραπάνω δικαίωμα αποτελεί ειδικότερη έκφανση του δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).
 • Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

ζ) Δικαίωμα καταγγελίας
Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας λειτουργεί στην εταιρία Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού κατά τις εργάσιμες ημέρες από 08:30 έως 14:00 (Αλαμάνας 1, 151 25 Μαρούσι). Τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 16:00 λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο στο τηλέφωνο 210 36.76.700. Επιπλέον μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στην ως άνω διεύθυνση της Εταιρίας ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) tiresias@tiresias.gr, ενώ χρήσιμες πληροφορίες για την άσκηση των άνω δικαιωμάτων σας παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ http://www.tiresias.gr.

Απαντήσεις σε αιτήματα

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ θα απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για έως εξήντα (60) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος ή/και του αριθμού των αιτημάτων. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση εμπρόθεσμα για την κατά τα ανωτέρω παράταση της προθεσμίας.

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ δύναται να διαβιβάσει την απάντησή της στα αιτήματα άσκησης δικαιώματος πρόσβασης ή παροχής πληροφοριών και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της www.tiresias.gr.

Για τις λοιπές αιτήσεις που αφορούν στην συμπλήρωση /διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων, η απάντησή της δύναται να σταλεί μόνο με συστημένη αλληλογραφία.

ΙΗ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ εφαρμόζει σύστημα φυσικής ασφάλειας και σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών για το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Ενδεικτικά :

 • Το κτίριο στο οποίο φιλοξενείται το μηχανογραφικό της κέντρο φυλάσσεται με προσωπικό ασφαλείας που καταγράφει τους εισερχόμενους, ενώ υπάρχει κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που καλύπτει την είσοδο και την περίμετρο. Παράλληλα, για τη πρόσβαση στους κρίσιμους χώρους είναι απαραίτητη η χρήσης κάρτας και δικαιώματα πρόσβασης.
 • Υπάρχει προστασία από ιομορφικό λογισμικό.
 • Εφαρμόζονται διαδικασίες back up.
 • Τηρούνται αρχεία καταγραφής ενεργειών (χρηστών, διαχειριστών, βάσης δεδομένων, λειτουργικού).
 • Ελέγχεται αυστηρά η πρόσβαση στα συστήματά της τόσο από εσωτερικούς, όσο και από εξωτερικούς χρήστες.
 • Γίνεται χρήση ιδιωτικού δικτύου κλπ.

Εγγραφή στο Newsletter