Αίτηση δικαστικής ρύθμισης οφειλών

Συμπλήρωση/διαγραφή δεδομένου αίτησης δικαστικής ρύθμισης οφειλών και απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συμπλήρωση δεδομένου

α. Συμπλήρωση του δεδομένου της αίτησης δικαστικής ρύθμισης οφειλών πραγματοποιείται:

i. με την ένδειξη "απορρίφθηκε" σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί
ii. με την ένδειξη "συμβιβασμός" σε περίπτωση που καταλήξουν σε συμβιβασμό σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 Ν. 3869/2010
iii. με την ένδειξη "τροποποίηση συμβιβασμού" σε περίπτωση τροποποίησης του κατά τα άρθρα 5 και 7 Ν. 3869/2010 συμβιβασμού.
iv. με την ένδειξη "παραίτηση" σε περίπτωση παραίτησης του αιτούντος
v. με την ένδειξη "εξόφληση οφειλών συμβιβασμού" σε περίπτωση εξόφλησης των σχετικών οφειλών
β. Στις περιπτώσεις (i) έως (iv) η συμπλήρωση του δεδομένου λαμβάνει χώρα είτε βάσει των στοιχείων που διαβιβάζονται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. από τις πιστώτριες τράπεζες/εταιρίες ή των συλλεγόμενων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. στοιχείων (στις περιπτώσεις που το πρωτογενές δεδομένο έχει συλλεχθεί από αρμόδιο Ειρηνοδικείο) είτε εφόσον οι σχετικές αποφάσεις ή η παραίτηση προσκομισθούν στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. από τον ενδιαφερόμενο.

Στην περίπτωση (ν) η συμπλήρωση λαμβάνει χώρα εφόσον προσκομισθούν στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. από τον ενδιαφερόμενο έγγραφα που αποδεικνύουν την εξόφληση των σχετικών οφειλών, ή γνωστοποιηθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. από τις πιστώτριες τράπεζες/εταιρίες η εξόφληση των οφειλών του αιτούντος προς έκαστη αυτών. Εφόσον το πρωτογενές δεδομένο έχει διαβιβαστεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. από πιστώτρια τράπεζα/εταιρία, τότε η τράπεζα/εταιρία αυτή γνωστοποιεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. την εξόφληση της οφειλής του υποκειμένου προς αυτήν εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα εξόφλησης.

Διαγραφή δεδομένου

Διαγραφή του δεδομένου στην περίπτωση που έχει διαβιβασθεί από πιστώτρια τράπεζα/εταιρία, πραγματοποιείται με πρόταση της τράπεζας/εταιρίας, εγκεκριμένη από αρμόδιο στέλεχος της Διοίκησης της (επιπέδου Γενικού Διευθυντή), στη περίπτωση αναγγελίας από λάθος της.

Διαγραφή δεδομένου λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησής του.

Οι αιτήσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών, εφόσον επέλθει, στο πλαίσιο αυτών, συμβιβασμός δυνάμει των άρθρων 5 και 7 του Ν. 3869/2010 όπως ισχύει, διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την εξόφληση των σχετικών οφειλών. Εφόσον οι παραπάνω αιτήσεις δεν καταλήξουν σε συμβιβασμό διαγράφονται από το αρχείο τρία (3) έτη μετά την ημερομηνία συζήτησης αυτών. Σε περίπτωση παραίτησης του αιτούντος, η σχετική με την αίτηση πληροφορία διαγράφεται από το αρχείο ένα (1) έτος μετά την υποβολή της αίτησης.

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένου φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου.

Εγγραφή στο Newsletter