Υπηρεσίες για πιστωτικούς και χρηματοδοτικούς φορείς

Ως Γραφείο Πίστης, η Τειρεσίας παρέχει στους πιστωτικούς και χρηματοδοτικούς φορείς αξιόπιστες και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση και εκτίμηση της δυνατότητας αποπληρωμής των υποψήφιων δανειοληπτών, ιδιωτών και επιχειρήσεων, συμβάλλοντας έτσι στη χαμηλού κόστους δανειοδότηση και στην αποφυγή της υπερχρέωσης. Βάσει αντικειμενικών πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά αποπληρωμών, τις οποίες τηρεί με υψηλή ασφάλεια, βαθμολογεί την πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα του υποψηφίου δανειολήπτη, εφόσον ζητηθεί από την τράπεζα, προκειμένου εκείνη να αξιολογήσει το αίτημα, καθεμία σύμφωνα με τη δική της πολιτική χορηγήσεων.

Οφέλη

Μέσω της χρήσης των συστημάτων και υπηρεσιών μας, οι χρηματοπιστωτικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα:

- Να αξιολογούν τη φερεγγυότητα και την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών τους
- Να ενημερώνονται για την ανάληψη πιστωτικού κινδύνου και να προστατεύονται από αυτόν, προστατεύοντας παράλληλα τον αιτούντα-πελάτη από τον υπερ-δανεισμό
- Να εξασφαλίζουν ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών για τους πελάτες τους
- Να έχουν πρόσβαση σε έγκαιρη, ευχερή και ακριβή πληροφόρηση για την ταυτοποίηση των συναλλασσομένων τους

Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων αποτελεί για εμάς δέσμευση και αξία μας.
Γι’ αυτό, λαμβάνουμε κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα μέτρα αυτά επανεξετάζονται συνεχώς σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία και στους κανονισμούς προστασίας των δεδομένων και αναθεωρούνται όταν κρίνεται απαραίτητο, πάντα με γνώμονα την 100% ασφάλεια των δεδομένων.

Κοινωνική Προσφορά και Δράσεις

Από την ίδρυσή μας, έχουμε ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία, στηρίζοντας έμπρακτα κοινωφελείς οργανισμούς με σημαντικό έργο και συμβάλλοντας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τόσο με προσωπική συμμετοχή των εργαζομένων μας σε δράσεις όσο και με οικονομική βοήθεια. Ο σεβασμός των εργαζομένων, η ασφάλεια και η υγιεινή στο χώρο εργασίας, η συνεχής εκπαίδευση και η ενθάρρυνση για συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις, είναι σημαντικά στοιχεία της ταυτότητάς μας. Επιπλέον, με συγκεκριμένες δράσεις και διαδικασίες, στοχεύουμε στη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας μας στο περιβάλλον.

Εγγραφή στο Newsletter