Αίτηση πτώχευσης

Συμπλήρωση/ διαγραφή δεδομένου αίτησης πτώχευσης και απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συμπλήρωση δεδομένου

Η συμπλήρωση δεδομένου σχετικού με αίτηση πτώχευσης είναι δυνατή:

α) εάν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση απόρριψής της, η οποία όμως δεν έχει καταστεί τελεσίδικη. Η συμπλήρωση γίνεται με ένδειξη "απορρίφθηκε".
β) εάν ματαιώθηκε η επ' αυτής συζήτηση και δεν έχει παρέλθει έτος από την ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης. Η συμπλήρωση γίνεται με την ένδειξη "ματαιώθηκε".
γ)εάν η αίτηση απορρίφθηκε λόγω μη επάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας , ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευσης. Η συμπλήρωση γίνεται με την ένδειξη "Απορίφθηκε λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη".
Για την περίπτωση α) απαιτείται αίτηση του υποκειμένου συνοδευόμενη από τη δικαστική απόφαση.

Για την περίπτωση β) απαιτείται πιστοποιητικό του γραμματέα του Πρωτοδικείου ή επικυρωμένο αντίγραφο του πινακίου συζητηθεισών αιτήσεων πτώχευσης από το οποίο να προκύπτει ότι η ορισθείσα συζήτηση της αίτησης πτώχευσης ματαιώθηκε για οποιονδήποτε λόγο.

Για την περίπτωση γ) η συμπλήρωση πραγματοποιείται όταν η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ λαμβάνει γνώση της σχετικής δικαστικής απόφασης είτε πρωτόβουλα είτε κατόπιν προσκόμισης της από τον ενδιαφερόμενο.

Διαγραφή δεδομένου

Η διαγραφή δεδομένου σχετικού με αίτηση πτώχευσης είναι δυνατή:

A. Εάν υπήρξε παραίτηση από το δικόγραφο της αίτησης πτώχευσης.
Απαιτείται αίτηση του υποκειμένου συνοδευόμενη από επικυρωμένο αντίγραφο του κατατεθέντος στο αρμόδιο δικαστήριο δικογράφου, της παραίτησης.

B. Εάν η πρώτη επί της αιτήσεως πτωχεύσεως συζήτηση ματαιώθηκε και δεν πραγματοποιήθηκε άλλη συζήτηση μέσα σε ενα(1) έτος από την ημερομηνία της πρώτης.
Απαιτείται αίτηση του υποκειμένου συνοδευόμενη από πιστοποιητικό του Γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου από τα οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω.

Γ. Εάν η αίτηση πτώχευσης απορρίφθηκε τελεσίδικα με δικαστική απόφαση.
Απαιτείται αίτηση του υποκειμένου συνοδευόμενη από:

α. τη σχετική δικαστική απόφαση
β. έκθεση επίδοσης της απόφασης αυτής και
γ. πιστοποιητικό τελεσιδικίας της.
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω μη επάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη, καταχωρίζεται στο αρχείο η σχετική πληροφορία, η οποία διατηρείται σε αυτό για δέκα (10) έτη

Δ. Εάν κηρυχθεί η πτώχευση με βάση τη συγκεκριμένη αίτηση.
Απαιτείται αίτηση του υποκειμένου συνοδευόμενη από επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης, με την οποία κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης.

Ε. Με την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης πτώχευσης.
Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ καταβάλει προσπάθεια να συλλέγει και η ίδια τις πληροφορίες περί της έκδοσης αποφάσεων που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης και της ματαίωσης συζήτησης επ αυτών επικουρημένη από το υποκείμενο.

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένου φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου.

Εγγραφή στο Newsletter