Κηρυχθείσα πτώχευση

Συμπλήρωση δεδομένου κηρυχθείσας πτώχευσης και απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συμπλήρωση δεδομένου

α. Συμπλήρωση του δεδομένου της κηρυχθείσας πτώχευσης πραγματοποιείται:

i. με την ένδειξη "ανακλήθηκε με οριστική δικαστική απόφαση" σε περίπτωση ανάκλησης της πτώχευσης με οριστική δικαστική απόφαση
ii. με την ένδειξη "συμβιβασμός" σε περίπτωση που έχει επέλθει συμβιβασμός επικυρωθείς με τελεσίδικη δικαστική απόφαση
iii. με την ένδειξη "αποκατάσταση με οριστική απόφαση" σε περίπτωση που ο πτωχός έχει αποκατασταθεί με οριστική δικαστική απόφαση (όχι λόγω παρόδου δεκαετίας) και με την ένδειξη "αποκατάσταση" σε περίπτωση που ο πτωχός έχει αποκατασταθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις αποκατάστασης λόγω εξόφλησης των πιστωτών όπου επέρχεται διαγραφή.
iv. με την ένδειξη "αποκατάσταση λόγω παρόδου δεκαετίας" σε περίπτωση που ο πτωχός έχει αποκατασταθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση λόγω παρόδου δεκαετίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις αποκατάστασης λόγω παρόδου δεκαετίας, εφόσον στην απόφαση ορίζεται ότι περατώνεται η πτώχευση και αφορά μόνο σε φυσικά πρόσωπα, για τα οποία επέρχεται διαγραφή.
v. με την ένδειξη "σχέδιο αναδιοργάνωσης", εάν έχει επικυρωθεί με οριστική δικαστική απόφαση σχέδιο αναδιοργάνωσης που έχει υποβληθεί από τον οφειλέτη ή και το σύνδικο και έχει γίνει αποδεκτό από τους πιστωτές.
vi. με την ένδειξη "περάτωση της πτώχευσης λόγω εκποίησης στοιχείων ενεργητικού", εάν η πτώχευση περατώθηκε λόγω εκποίησης του ενεργητικού της.
vii. με την ένδειξη "περάτωση πτώχευσης λόγω παύσης εργασιών ελλείψει ενεργητικού", εάν κηρύχθηκε με δικαστική απόφαση παύση των εργασιών της πτώχευσης λόγω έλλειψης ενεργητικού.
β. Στην περίπτωση i απαιτείται να προσκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τον ενδιαφερόμενο οριστική δικαστική απόφαση ανάκλησης της πτώχευσης.

γ. Στην περίπτωση ii απαιτείται να προσκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τον ενδιαφερόμενο η δικαστική απόφαση επικύρωσης συμβιβασμού μετά των δικαιολογητικών τελεσιδικίας της (έκθεσης επίδοσης και πιστοποιητικό τελεσιδικίας).

δ. Στις περιπτώσεις iii εώς v και vii απαιτείται να προσκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. επικυρωμένο αντίγραφο της αντίστοιχης οριστικής ή τελεσίδικης (μετά των δικαιολογητικών τελεσιδικίας της) δικαστικής απόφασης. Στην περίπτωση vi απαιτείται η υποβολή εγγράφων από τα οποία να προκύπτει η περάτωση της πτώχευσης λόγω εκποίησης στοιχείων του ενεργητικού.

Διαγραφή δεδομένου

α. Διαγραφή του δεδομένου της κηρυχθείσας πτώχευσης πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i. Όταν η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση εξαφανιστεί σε δεύτερο βαθμό.
ii. Όταν η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση ανακληθεί τελεσίδικα.
iii. Όταν η απόφαση που επικυρώνει το σχέδιο αναδιοργάνωσης τελεσιδικήσει.
iv. Όταν περιέλθει σε γνώση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ τεκμηριωμένη πληροφορία από την οποία να προκύπτει ότι έχουν παρέλθει δέκα (10) έτη από την ένωση πιστωτών.
v. Όταν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αποκαθίσταται ο πτωχός λόγω εξόφλησης των πιστωτών του.
vi. Όταν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αποκαθίσταται ο πτωχός - φυσικό πρόσωπο λόγω παρόδου δεκαετίας, εφόσον στην απόφαση ορίζεται ότι περατώνεται η πτώχευση.
β. Στην περίπτωση i απαιτείται να προσκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής απόφασης του Εφετείου.

γ. Στις περιπτώσεις ii, iii, v και vi απαιτείται να προσκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης με τα δικαιολογητικά της τελεσιδικίας της, δηλαδή απόσπασμα του Δελτίου Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, όπου δημοσιεύθηκε η απόφαση, και πιστοποιητικό τελεσιδικίας αυτής.

δ. Στη περίπτωση iv απαιτείται να προσκομισθούν στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η παρέλευση δέκα (10) ετών από την έναρξη της ένωσης πιστωτών.

Διαγραφή δεδομένου λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησης του στο Αρχείο

Οι πληροφορίες για κηρυχθείσες πτωχεύσεις διαγράφονται από το Αρχείο μετά την πάροδο δέκα ετών (10) εφόσον οι εργασίες τους δεν συνεχίζονται και σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ετών από την κήρυξή τους

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένου φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου.

Εγγραφή στο Newsletter