Πλειστηριασμός κινητού ή ακινήτου

Συμπλήρωση / διαγραφή δεδομένου προγράμματος αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου ή κινητού και απαραίτητα δικαιολογητικά

Συμπλήρωση δεδομένου

α. Πραγματοποιείται σε δύο περιπτώσεις:

i. με την ένδειξη "ματαιώθηκε" σε περίπτωση ματαίωσης του πλειστηριασμού.
ii. με την ένδειξη "πραγματοποιήθηκε" σε περίπτωση πραγματοποίησης του πλειστηριασμού.

β. Απαιτείται να προσκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τον ενδιαφερόμενο βεβαίωση του επί του πλειστηριασμού Συμβολαιογράφου (ή, εφόσον ο πλειστηριασμός επισπεύδεται από το Δημόσιο, της αρμόδιας Υπηρεσίας) περί ματαιώσεως ή πραγματοποιήσεως του πλειστηριασμού.

Διαγραφή δεδομένου

Διαγραφή του δεδομένου του προγράμματος αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου ή κινητού πραγματοποιείται, εφόσον διεγράφη η κατάσχεση δυνάμει της οποίας επισπεύδεται ο πλειστηριασμός, καθώς και σε περίπτωση που προσκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τον ενδιαφερόμενο τελεσίδικη δικαστική απόφαση που να ακυρώνει τον πλειστηριασμό. Στη περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση και των δικαιολογητικών τελεσιδικίας της (έκθεση επίδοσης και πιστοποιητικό τελεσιδικίας).

Διαγραφή δεδομένου λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησής του
Τα προγράμματα πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων διατηρούνται στο αρχείο για τέσσερα (4) χρόνια και διαγράφονται από αυτό εφόσον:

  • έχει παρέλθει η 4ετία,
  • έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της, ήτοι έχουν εξοφληθεί όλα τα δεδομένα που υφίστανται καταχωρημένα στο αρχείο αθέτησης υποχρεώσεων και
  • έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για το σύνολο των καταχωρημένων στο ΣΑΥ δεδομένων.

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένου φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου).

Εγγραφή στο Newsletter