Διαταγή πληρωμής

Συμπλήρωση / διαγραφή δεδομένου διαταγής πληρωμής και απαραίτητα δικαιολογητικά

Συμπλήρωση Δεδομένου

Η συμπλήρωση πληροφορίας σχετικής με Διαταγή Πληρωμής είναι δυνατή:

Α. Εάν έχει ασκηθεί ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής.
Για τη συμπλήρωση της πληροφορίας απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από επικυρωμένο αντίγραφο της κατατεθείσης στο αρμόδιο δικαστήριο ανακοπής και της έκθεσης επιδόσεως της.

Η συμπλήρωση γίνεται με την ένδειξη "ασκήθηκε ανακοπή" στο όνομα του προσώπου που άσκησε τη σχετική ανακοπή.

Β. Εάν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση ακύρωσης της Διαταγής Πληρωμής, η οποία όμως δεν έχει καταστεί τελεσίδικη.
Για τη συμπλήρωση της πληροφορίας απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης.

Η συμπλήρωση γίνεται με την ένδειξη "ακυρώθηκε" στο όνομα του προσώπου που άσκησε τη σχετική ανακοπή προς ακύρωση της διαταγής πληρωμής.

Γ. Εάν η Διαταγή Πληρωμής εξοφλήθηκε.
Για τη συμπλήρωση της πληροφορίας απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από:

α. Το Α΄ Απόγραφο Εκτελεστό της Διαταγής Πληρωμής (προς επίδειξη), ή επικυρωμένο αντίγραφο της διαταγής πληρωμής φέρον πράξη εξόφλησης από τον αιτούντα τη Διαταγή Πληρωμής με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια Αρχή ή από τον δικηγόρο που αιτήθηκε την έκδοση της διαταγής πληρωμής με σφραγίδα και υπογραφή του, είτε
β. Συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης. είτε
γ. Έγγραφη βεβαίωση της Τράπεζας που εξέδωσε τη Διαταγή Πληρωμής ότι εξοφλήθηκε, αποστελλόμενη στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από την Τράπεζα, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου προς αυτήν.
Η συμπλήρωση γίνεται με την ένδειξη «εξοφλήθηκε». Επισημαίνεται ότι όταν έχει εξοφληθεί από οπισθογράφο, τριτεγγυητή ή εκδότη συναλλαγματικής, από οπισθογράφο επιταγής, καθώς και από πρόσωπο που δεν είναι ο κύριος υπόχρεος της απαίτησης βάσει της οποίας εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής π.χ εγγυητής, συμπληρώνεται στο όνομα του κυρίως υπόχρεου η ένδειξη «εξοφλήθηκε από μη κυρίως υπόχρεο», ενώ διαγράφεται από τους ανωτέρω.

Διαγραφή Δεδομένου

Η διαγραφή πληροφορίας σχετικής με Διαταγή Πληρωμής είναι δυνατή:

Α. Εάν η Διαταγή Πληρωμής έχει ακυρωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ή έχει εκδοθεί με βάση πιστωτικό τίτλο, η υποχρέωση εκ του οποίου έχει ακυρωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή έχει εκδοθεί με βάση πιστωτικό τίτλο που έχει κηρυχθεί ανίσχυρος.
Για τη διαγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από:

α. Επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης
β. Την έκθεση επίδοσης της απόφασης αυτής και
γ. Το πιστοποιητικό τελεσιδικίας της.
Σε περίπτωση που η διαταγή πληρωμής έχει εκδοθεί με βάση πιστωτικό τίτλο που έχει κηρυχθεί ανίσχυρος απαιτούνται και αντίγραφα των, τυχόν, δημοσιεύσεων που ορίζει η δικαστική απόφαση.

Β. Εάν η Διαταγή Πληρωμής δεν έχει κοινοποιηθεί στον καθ΄ου στρέφεται.
Για τη διαγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από:

α. Επικυρωμένο αντίγραφο της διαταγής πληρωμής και βεβαίωση του πληρεξουσίου Δικηγόρου του αιτούντος περί μη κοινοποίησης αυτής στον καθ' ού ή

β.Επικυρωμένο αντίγραφο της διαταγής πληρωμής και βεβαίωση του αιτούντος τη διαταγή πληρωμής περί μη κοινοποίησής της, με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής του ανωτέρω από αρμόδια Δημόσια Αρχή (σε περίπτωση που η βεβαίωση χορηγείται από νομικό πρόσωπο απαιτούνται και τα έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος εκπροσώπου του νομικού προσώπου).

Σημειώνεται ότι μετά την προσθήκη του άρθρου 630Α του Κ. Πολ. Δ. καταχωρούνται στο αρχείο μόνον οι διαταγές πληρωμής, των οποίων η επίδοση προκύπτει από τα οικεία βιβλία των Δικαστηρίων.

Διαγραφή δεδομένου λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησής του στο Αρχείο

Οι διαταγές πληρωμής στο αρχείο διατηρούνται για τρία (3) χρόνια και διαγράφονται από αυτό εφόσον:

  • έχει παρέλθει η 3ετία
  • έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της, ήτοι έχουν εξοφληθεί όλα τα δεδομένα που υφίστανται καταχωρημένα στο αρχείο αθέτησης υποχρεώσεων και
  • έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για το σύνολο των καταχωρημένων στο ΣΑΥ δεδομένων.

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένου φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου).

Εγγραφή στο Newsletter