Διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ακινήτου

Συμπλήρωση/διαγραφή δεδομένου διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου και απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συμπλήρωση δεδομένου

α. Συμπλήρωση του δεδομένου της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

i. Όταν έχει ασκηθεί κατ’ αυτής ανακοπή, συμπληρώνεται στο όνομα του προσώπου που άσκησε τη σχετική ανακοπή με την ένδειξη «ασκήθηκε ανακοπή».
ii. Όταν έχουν εξοφληθεί τα καθυστερούμενα μισθώματα βάσει των οποίων εκδόθηκε, συμπληρώνεται με την ένδειξη «εξοφλήθηκε».
iii. Όταν ακυρώνεται με οριστική δικαστική απόφαση, συμπληρώνεται στο όνομα του προσώπου που άσκησε τη σχετική ανακοπή προς ακύρωσή της με την ένδειξη «ακυρώθηκε».

β. Για την περίπτωση (i) απαιτείται να προσκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τον ενδιαφερόμενο επικυρωμένο αντίγραφο της κατατεθείσης στο αρμόδιο δικαστήριο ανακοπής κατά της συγκεκριμένης διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου και της έκθεσης επιδόσεώς της.

γ. Για την περίπτωση (ii):

Η εξόφληση των καθυστερούμενων μισθωμάτων αποδεικνύεται με συμβολαιογραφική πράξη εξοφλήσεως ή με νόμιμη εξοφλητική απόδειξη (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξοφλούμενου από αρμόδια Δημόσια Αρχή). Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα προσκομίζονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του εξοφλούμενου. Σε περίπτωση που ο εξοφλούμενος είναι ο δικηγόρος που αιτήθηκε την έκδοση της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου απαιτείται και αντίγραφο αυτής προκειμένου να διαπιστωθεί ότι αυτός εκπροσώπησε τον αιτούντα αναφορικά με την έκδοση της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου. Τα αποδεικτικά αυτά προσκομίζονται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ με τη φροντίδα του εξοφλήσαντος τα καθυστερούμενα μισθώματα για να γίνουν οι σχετικές συμπληρώσεις.
Εάν, τέλος η διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου εκδόθηκε με αίτηση τράπεζας ή θυγατρικής εταιρίας τράπεζας, απαιτείται έγγραφη βεβαίωσή της ότι τα καθυστερούμενα μισθώματα εξοφλήθηκαν. Η βεβαίωση υποβάλλεται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ είτε από τον ενδιαφερόμενο είτε απευθείας από την τράπεζα ή τη θυγατρική της εταιρία.

δ. Για την περίπτωση (iii) απαιτείται να προσκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τον ενδιαφερόμενο επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης.

Διαγραφή δεδομένου

α. Όταν η διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου ακυρώνεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, διαγράφεται από το όνομα του προσώπου που άσκησε τη σχετική ανακοπή προς ακύρωση αυτής.

β. Απαιτείται να προσκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τον ενδιαφερόμενο επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης μετά των δικαιολογητικών τελεσιδικίας της (έκθεση επίδοσης και πιστοποιητικό τελεσιδικίας)

Διαγραφή δεδομένου λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησής του

Οι διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου διατηρούνται στο αρχείο για τρία (3) χρόνια και διαγράφονται από αυτό μετά τη πάροδο της 3 ετιας σε κάθε περίπτωση.

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένου φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου.

Εγγραφή στο Newsletter