Εταιρική Υπευθυνότητα

Στην Τειρεσίας εφαρμόζουμε αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης, επιδιώκοντας διαρκώς τη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας μας. Από την ίδρυσή μας, έχουμε ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία, στηρίζοντας έμπρακτα κοινωφελείς οργανισμούς με σημαντικό έργο και συμβάλλοντας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τόσο με προσωπική συμμετοχή των εργαζομένων μας σε δράσεις όσο και με οικονομική βοήθεια. Ο σεβασμός των εργαζομένων, η ασφάλεια και η υγιεινή στο χώρο εργασίας, η συνεχής εκπαίδευση και η ενθάρρυνση για συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις, είναι σημαντικά στοιχεία της ταυτότητάς μας. Επιπλέον, με συγκεκριμένες δράσεις και διαδικασίες, στοχεύουμε στη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας μας στο περιβάλλον. Από τις αρχές του 2024, η Τειρεσίας αποτελεί κύριο μέλος στο Δίκτυο CSR Hellas, Μη κερδοσκοπικό Σωματείο για τη διάδοση των αρχών της βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις, με περισσότερα από 150 μέλη-επιχειρήσεις. 

Δείτε αναλυτικά στις παρακάτω ενότητες:

 

Εγγραφή στο Newsletter