Οφέλη

  • Το όφελος χρήσης των συστημάτων και υπηρεσιών μας

Μέσω της χρήσης των συστημάτων και υπηρεσιών μας, οι χρηματοπιστωτικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα:

-Να αξιολογούν τη φερεγγυότητα των πελατών και των υποψήφιων πελατών τους
-Να αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών και των υποψήφιων πελατών τους
-Να ενημερώνονται για την ανάληψη πιστωτικού κινδύνου & να προστατεύονται από αυτόν
-Να εξασφαλίζουν ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών για τους πελάτες τους
-Να έχουν πρόσβαση σε έγκαιρη, ευχερή και ακριβή πληροφόρηση για την ταυτοποίηση των συναλλασσομένων τους

  • Ενδεικτικό παράδειγμα για την ωφέλεια σύνδεσης με την Τειρεσίας και χρήσης των υπηρεσιών μας

Χρηματοπιστωτικός φορέας που αξιολογεί την αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου για δανειοδότηση, «βλέποντας» την τρέχουσα συμπεριφορά του σε υφιστάμενες χορηγήσεις, αποκτά άμεση εικόνα της πιστοληπτικής του ικανότητας και μπορεί να εκτιμήσει την πιθανότητα αθέτησης στο μέλλον.

Η ενημέρωση αυτή:

  • Προστατεύει τόσο τον αιτούντα-πελάτη από τον υπερ-δανεισμό όσο και τον φορέα, μειώνοντας την ανάληψη ρίσκου μέσω ορθής εκτίμησης των πιστωτικών κινδύνων
  • Βοηθάει τον φορέα να παρέχει δανειοδότηση με καλύτερους όρους σε πελάτες με υψηλό score και συνεπή-θετική συναλλακτική συμπεριφορά, μειώνοντας παράλληλα τις επισφάλειες, αλλά και το επιτόκιο δανεισμού.
  • Επιτρέπει στον φορέα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τo χαρτοφυλάκιό του.

Εγγραφή στο Newsletter