Οικονομική Εκπαίδευση

               

                   

Βασικοί όροι credit, απλά!

Το Credit Report είναι μια αναλυτική αναφορά/έκθεση με την εικόνα της οικονομικής σας συμπεριφοράς (ποιες οικονομικές υποχρεώσεις έχετε, εάν τις αποπληρώνετε με συνέπεια κλπ.) τη στιγμή που τη ζητάτε. Στο credit report αποτυπώνονται δεδομένα που σχετίζονται με οικονομικές υποχρεώσεις που έχετε τυχόν αθετήσει κατά το παρελθόν (π.χ. ακάλυπτες επιταγές, καταγγελίες συμβάσεων δανείων και καρτών, διαταγές πληρωμής, πτωχεύσεις κλπ.), αλλά και όλες οι χορηγήσεις σας από τράπεζες και αυτές που διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων (δάνεια και πιστώσεις κάθε είδους, πιστωτικές κάρτες, εγγυητικές επιστολές κ.α.), είτε είστε ιδιώτης είτε έχετε επιχείρηση. Στο Credit Report εμφανίζονται τόσο οι χορηγήσεις προς εσάς, όσο και οι χορηγήσεις προς τρίτους για τους οποίους έχετε εγγυηθεί.

Ως Γραφείο Πίστης, η Τειρεσίας συλλέγει πληροφορίες από τις τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα καθώς και άλλες πηγές (Δικαστήρια, Κτηματολογικά Γραφεία κλπ) και συνθέτει το Credit Report κάθε ιδιώτη και κάθε επιχείρησης. Το Credit Report στέλνεται συστημικά στο πιστωτικό/χρηματοδοτικό ίδρυμα στο οποίο ο ιδιώτης ή η επιχείρηση έχει αιτηθεί χρηματοδότηση, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ιδρύματος.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το Credit Report είναι εργαλείο μεγάλης σημασίας για τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την πιστοληπτική ικανότητα του υποψήφιου δανειολήπτη. Οι πληροφορίες αυτές, σε συνδυασμό και με άλλες πληροφορίες που διαθέτουν τα παραπάνω ιδρύματα, οδηγούν στην λήψη πιο σίγουρων αποφάσεων αναφορικά με αιτήσεις δανειοδότησης, αλλά και στην παροχή προϊόντων – δανείων με ευνοϊκότερους όρους σε δανειολήπτες που εκτιμάται ότι έχουν δυνατότητα αποπληρωμής, καθώς η μείωση των επισφαλειών επιφέρει μικρότερο κόστος για τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα.

Κάθε ιδιώτης ή επιχείρηση μπορεί να ζητήσει και να λάβει χωρίς κόστος το Credit Report του/της από την Τειρεσίας. Μπορείτε να το ζητήσετε και να το λάβετε με email, με φυσική παρουσία ή με ταχυδρομείο/courier στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Το Credit Report σας βοηθά να έχετε καλύτερη εικόνα των οικονομικών σας συναλλαγών και υποχρεώσεων. Παίρνοντας στα χέρια σας το Credit Report σας, έχετε έναν οδηγό, ώστε να πορεύεστε με ασφάλεια στις σχέσεις σας με τους δανειστές σας και να συναλλάσσεστε με πίστωση μόνον στο μέτρο που θα μπορείτε να ανταπεξέλθετε μελλοντικά στις οικονομικές σας υποχρεώσεις.

Το πιστωτικό σκορ είναι ένας τριψήφιος αριθμός που βαθμολογεί την πιστοληπτική σας συμπεριφορά (από το 1 μέχρι το 600). Οι δανειστές χρησιμοποιούν το πιστωτικό σας σκορ για να εκτιμήσουν βάσει πιθανοτήτων, αλλά και βάσει των άλλων στοιχείων που οι ίδιοι διαθέτουν, καθώς και της πολιτικής χρηματοδότησης που ακολουθούν, εάν έχετε τη δυνατότητα αποπληρωμής μίας νέας πίστωσης  (π.χ. ενός στεγαστικού δανείου, ή μίας πιστωτικής κάρτας), ώστε κατ’ αρχήν να αποτραπεί η πιθανότητα υπερχρέωσής σας. Επίσης το χρησιμοποιούν προκειμένου να μειώνονται τα επιτόκια και το κόστος δανεισμού, μέσω της μείωσης των επισφαλειών.

Το πιστωτικό σκορ παράγεται με βάση το σύνολο των δεδομένων σας, όπως αυτά εμφανίζονται στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της Τειρεσίας (ΣΑΥ-ΣΥΠ-ΣΣΧ), μέσω στατιστικών μοντέλων επεξεργασίας, τα οποία  αποτιμούν την προηγούμενη συναλλακτική συμπεριφορά σας. Είναι δε δυναμικό και αλλάζει κάθε φορά που αλλάζουν τα δεδομένα που σας αφορούν. Συνεπώς το σκορ αποτυπώνει την εκτίμηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας τη στιγμή που το αιτείται το πιστωτικό ίδρυμα ή εσείς.

Ενδεικτικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το πιστωτικό σκορ είναι:

  • Η συνέπεια στην αποπληρωμή οφειλών από χορηγήσεις
  • Οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή οφειλών από χορηγήσεις
  • Η αδυναμία αποπληρωμής οικονομικών υποχρεώσεων
  • Η ύπαρξη δεδομένων αθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων (ΣΑΥ)
  • Η αύξηση του συνόλου των χορηγήσεων

Το πιστωτικό σκορ σας αξιολογείται από τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα που το αιτούνται, μετά την υποβολή από εσάς αιτήματος  για δανεισμό ή πίστωση. Τα ιδρύματα λαμβάνουν τη σχετική απόφαση για χορήγηση ή μη δανείου ή πίστωσης, σε συνδυασμό και με τις άλλες πληροφορίες που διαθέτουν και την εκάστοτε πολιτική χορηγήσεων που ακολουθούν. Επομένως, η συγκεκριμένη κάθε φορά βαθμολόγηση δεν συνεπάγεται από μόνη της τη χορήγηση ή μη δανείου ή πίστωσης.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε ανά πάσα στιγμή και χωρίς κόστος το πιστωτικό σκορ σας μαζί με τις κυριότερες αιτίες διαμόρφωσής του, καταθέτοντας σχετικό αίτημα στην Τειρεσίας (άσκηση δικαιώματος πρόσβασης). Δείτε περισσότερα εδώ.

Στη διεθνή βιβλιογραφία, το Γραφείο Πίστης (Credit Bureau ή Credit Reference Agency) ορίζεται ως ένα νομικό πρόσωπο, το οποίο επεξεργάζεται πληροφορίες πελατών ενός πιστωτή, προκειμένου να υποστηρίξει τους πιστωτές στη διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών τους. Η Διεθνής Τράπεζα / World Bank, ορίζει ως προϋπόθεση για το Γραφείο Πίστης την επεξεργασία τραπεζικών δεδομένων.

Ιστορικά, τα πρώτα Γραφεία Πίστης εμφανίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά την οικονομική κρίση του 1837, ενώ στην Ευρώπη εμφανίστηκαν λίγο αργότερα. Βασικός σκοπός των Γραφείων Πίστης  ήταν η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ πιστωτών για το αξιόχρεο των πελατών, οι οποίοι λάμβαναν προϊόντα ή υπηρεσίες επί πιστώσει. Με την πάροδο του χρόνου, η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω των Γραφείων Πίστης κάλυψε πολλούς τομείς της οικονομίας, μηχανογραφήθηκε και αυτοματοποιήθηκε. Σήμερα, Γραφεία Πίστης λειτουργούν στις περισσότερες χώρες διεθνώς.

Σε όλες τις χώρες - μέλη της Ε.Ε. οι οποίες διαθέτουν τέτοιους μηχανισμούς, έχει  αποδειχθεί ότι τα συστήματα ανταλλαγής δεδομένων πιστοληπτικής συμπεριφοράς δανειοληπτών έχουν συμβάλει με ουσιαστικό τρόπο στην ανάπτυξη και προστασία του θεσμού της τραπεζικής πίστης, στη μείωση του πιστωτικού κινδύνου, στην εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών και στην ομαλή λειτουργία της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Η παρουσία ενός Γραφείου Πίστης σε μία οικονομία επιλύει το σημαντικό πρόβλημα της ασυμμετρίας της πληροφόρησης μεταξύ του πιστωτή και του δανειολήπτη καθότι, κατά κανόνα, ο δανειολήπτης γνωρίζει καλύτερα το οικονομικό του προφίλ από τον πιστωτή, στον οποίο απευθύνεται για δανειοδότηση.

Μέσω ενός Γραφείου Πίστης, ο πιστωτής αποκτά ολοκληρωμένη πιστωτική εικόνα για το αξιόχρεο και την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη και μπορεί να προβαίνει σε χορηγήσεις προς τους δανειολήπτες, όταν εκτιμά ότι έχουν την ικανότητα αποπληρωμής των χορηγήσεων αυτών. Έτσι, αφενός ο πιστωτής μειώνει τον πιστωτικό κίνδυνο που διαχειρίζεται στο χαρτοφυλάκιο των χορηγήσεών του και αφετέρου προστατεύει τον δανειολήπτη από μια χορήγηση, την οποία δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσει.

Ως εκ τούτου, σε μακροοικονομικό επίπεδο, αποφεύγεται ο υπερδανεισμός του ιδιωτικού τομέα.

Γενικότερα, τα Γραφεία Πίστης, ως Συστήματα Ανταλλαγής Δεδομένων, αποδεδειγμένα επιτελούν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της υποδομής του χρηματοπιστωτικού συστήματος και κατ’ επέκταση της οικονομίας μιας χώρας και για αυτό αποτελούν ένα από τους τρεις βασικούς πυλώνες ενός αποτελεσματικού οικονομικού συστήματος, συνεισφέροντας στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας.

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες στα αρχεία ενός Γραφείου Πίστης είναι επικουρικού χαρακτήρα για τον πιστωτή και δεν τον υποχρεώνουν να πραγματοποιήσει ή όχι μια συναλλαγή. Τον βοηθούν όμως να τεκμηριώσει καλύτερα την όποια απόφασή του. 

Τα Γραφεία Πίστης δε βοηθούν όμως μόνο τους πιστωτές. Μέσω της γνώσης που παρέχουν στους δανειολήπτες για την οικονομική τους εικόνα και την πιστοληπτική τους ικανότητα, τους βοηθούν να δανείζονται υπεύθυνα. Να δανείζονται, δηλαδή, βάσει των πραγματικών τους δυνατοτήτων, προκειμένου να μπορούν να αποπληρώνουν με συνέπεια της υποχρεώσεις τους και κατ’ επέκταση να διατηρούν ένα υγιές οικονομικό προφίλ, αποφεύγοντας πιθανά μελλοντικά προβλήματα.

Εγγραφή στο Newsletter