Εταιρική Διακυβέρνηση

Στην Τειρεσίας εφαρμόζουμε αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης, επιδιώκοντας διαρκώς τη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας μας. Οι κυριότερες από αυτές είναι:

  • Διαθέτουμε επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει και την Κανονιστική Συμμόρφωση. Η Κανονιστική Συμμόρφωση και ο Εσωτερικός Έλεγχος αναφέρονται στην Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία απαρτίζουν μη εκτελεστικά μέλη αυτού.
  • Εφαρμόζουμε Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος προβλέπει την πρόληψη καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και τη μηδενική ανοχή σε μη νόμιμες συμπεριφορές, ενώ επιβραβεύει τη συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο.
  • Διαθέτουμε συστηματικούς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επικοινωνίας με τους μετόχους μας.
  • Εφαρμόζουμε πολιτική κατά της βίας και παρενόχλησης και έχουμε θεσπίσει πολιτική αμοιβών και παροχών, που συνεισφέρει στους μακροπρόθεσμους στόχους και τη βιωσιμότητα της εταιρείας.
  • Η διαχείριση των κινδύνων της εταιρείας γίνεται μέσω της λειτουργίας Risk Control Self-Assessment (Σύστημα αυτό-αξιολόγησης κινδύνων και δικλείδων ασφαλείας), που εφαρμόζεται σε όλες τις διεργασίες της εταιρείας και επιβλέπεται από την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων.

Επιπλέον, ευθυγραμμιζόμαστε πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αποφάσεις και πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων που διαχειριζόμαστε. Έχοντας ως βασική αξία, την πλήρη συμμόρφωση με τον GDPR, έχουμε ενσωματώσει στις εσωτερικές διαδικασίες μας όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς. Για την Τειρεσίας, η ασφάλεια των δεδομένων αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα και υποστηρίζεται με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα.

Εγγραφή στο Newsletter