Αρχείο Δεδομένων Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) & Αρχείο Δεδομένων Υποθηκών - Προσημειώσεων(ΣΥΠ)

Στο Αρχείο Δεδομένων Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν σε ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές, απλήρωτες (κατά τη λήξη τους) συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καταγγελίες συμβάσεων πάσης φύσης χορηγήσεων δανείων και πιστώσεων προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών (κινητών και ακινήτων), κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή βάσει του Ν.Δ. 1923, τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες, διοικητικές κυρώσεις κατά παραβατών φορολογικών νόμων, αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, αιτήσεις πτωχεύσεων, κηρυχθείσες πτωχεύσεις και αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτωχεύσεων λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη, αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης χρεών και διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου.

Στο Αρχείο Δεδομένων Υποθηκών - Προσημειώσεων (ΣΥΠ) καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν σε δεδομένα υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών.

Σκοπός του ΣΑΥ είναι η εκ μέρους των αποδεκτών των δεδομένων εκτίμηση της φερεγγυότητας των υποκειμένων (ιδιωτών και επιχειρήσεων) στα οποία τα δεδομένα αφορούν ενώ του ΣΥΠ είναι η ενημέρωση αναφορικά με την εμπράγματη επιβάρυνση των ακίνητων των υποκειμένων.

Ο σκοπός αυτός επιδιώκεται με την ελεύθερη διακίνηση των δεδομένων προς ενημέρωση των πιστωτικών ιδρυμάτων, των χρηματοδοτικών οργανισμών και των υπηρεσιών του Δημοσίου, αλλά και μέσω του Συστήματος ΤΣΕΚ .

Οι Πηγές άντλησης των δεδομένων και οι κατηγορίες πληροφοριών του Συστήματος Οικονομικής Συμπεριφοράς Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) & Συστήματος Οικονομικής Συμπεριφοράς Υποθηκών - Προσημειώσεων (ΣΥΠ) της Τειρεσίας ΑΕ είναι οι εξής:
Πηγές Κατηγορίες Πληροφοριών
Τράπεζες και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (Εταιρίες έκδοσης και διαχείρισης καρτών κλπ.) Ακάλυπτες (σφραγισμένες)επιταγές
Συναλλαγματικές απλήρωτες κατά τη λήξη τους
Αιτήσεις Δικαστικής Ρύθμισης Οφειλών
Αποφάσεις Δικαστικής Ρύθμισης Χρεών
Καταγγελίες συμβάσεων χορηγήσεων καταναλωτικής, στεγαστικής και επιχειρηματικής πίστης, καταγγελίες συμβάσεων καρτών
Πρωτοδικεία
Αιτήσεις Πτωχεύσεων
Αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις πτωχεύσεων λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη
Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις
Διαταγές Πληρωμής
Διαταγές Απόδοσης Χρήσης Μισθίου Ακινήτου
Ειρηνοδικεία
Προγρ. Πλειστηριασμών Ακινήτων
Προγρ. Πλειστηριασμών Κινητών
Διαταγές Πληρωμής
Διαταγές Απόδοσης Χρήσης Μισθίου Ακινήτου
Αιτήσεις Δικαστικής Ρύθμισης Οφειλών
Αποφάσεις Δικαστικής Ρύθμισης Χρεών
Υποθηκοφυλακεία / Κτηματολογικά Γραφεία
Υποθήκες - Προσημειώσεις Υποθηκών
Τροπές Προσημειώσεων σε Υποθήκες
Κατασχέσεις - Επιταγές του Ν.Δ. 1923
Υπουργείο Οικονομικών μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος Διοικητικές Κυρώσεις κατά παραβατών φορολογικών νόμων
 • Στο ΣΑΥ και ΣΥΠ δεν περιλαμβάνεται εκτίμηση και οικονομική ή άλλη αξιολόγηση των εντασσομένων σ΄ αυτό δεδομένων. Η αξιολόγησή τους ανήκει στον αποδέκτη των δεδομένων, ο οποίος τα συνεκτιμά και με τις πληροφορίες που ο ίδιος διαθέτει, σε συνδυασμό βέβαια και με την οικονομική συναλλαγή που πρόκειται να πραγματοποιήσει. Είναι επομένως σαφής ο επικουρικός χαρακτήρας των δεδομένων
 • Η, μετά την ένταξη στο ΣΑΥ και ΣΥΠ ενός συγκεκριμένου δεδομένου, εξέλιξη της οικονομικής πράξης ή διαφοροποίηση της συμπεριφοράς του υποκειμένου, στην οποία το δεδομένο αυτό αφορά, δεν επηρεάζει τη διατήρησή του στο σύστημα, π.χ. εάν εντάχθηκε το δεδομένο (πληροφορία) ότι μια επιταγή σφραγίστηκε διότι ήταν ακάλυπτη, αυτό διατηρείται στο σύστημα, έστω κι αν μεταγενέστερα (μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης στο Νόμο προθεσμίας εμφάνισης της επιταγής προς πληρωμή) ο εκδότης της επιταγής εξόφλησε την εξ αυτής οικονομική του υποχρέωση, με την αντίστοιχη συμπλήρωση του δεδομένου. Και αυτό διότι η σφράγιση της επιταγής έλαβε χώρα και αποτελεί στοιχείο οικονομικής συμπεριφοράς αντικειμενικού χαρακτήρα, η μετάδοση δε του δεδομένου αυτού στους αποδέκτες, από τους οποίους θα αξιολογηθεί, αφού συνεκτιμηθούν από αυτούς και οι λοιπές πληροφορίες που τυχόν διαθέτουν, συμβάλλει στην εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών και την προστασία της εμπορικής πίστης.
 • Η εξέλιξη της οικονομικής πράξης ή η διαφοροποίηση της οικονομικής συμπεριφοράς, στην οποία αφορά ένα συγκεκριμένο δεδομένο, εφόσον κατά τρόπο τεκμηριωμένο θα περιέρχεται σε γνώση της Τειρεσίας ΑΕ, "ως Υπευθύνου της Επεξεργασίας", θα εντάσσεται ως νέο δεδομένο στο ΣΑΥ και ΣΥΠ, σε άμεση συσχέτιση με το αρχικό δεδομένο, ώστε να συμπληρώνεται η συναφής απεικόνιση. Όλως ιδιάζουσες περιπτώσεις, που δεν προβλέπονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και ενταχθούν στον Κανονισμό Επεξεργασίας Δεδομένων εξετάζονται ad hoc.
 • Διαγραφή δεδομένων πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις που ορίζονται από το νόμο ή αφορούν σε πληροφορίες που δεν ενδιαφέρουν πλέον από την άποψη εξυπηρέτησης των σκοπών του ΣΑΥ και ΣΥΠ. Τα διαστήματα παραμονής των δεδομένων στο αρχείο συνοπτικά παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε κατηγορία δεδομένων αναφέρονται στη σελίδα συχνών ερωτήσεων.
Οι πληροφορίες διαγράφονται εφόσον έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της και ισχύουν οι κατωτέρω αναφερόμενες, κατά περίπτωση, συνθήκες:
Κατηγορίες Δεδομένων Χρόνος τήρησης
Επιταγές* 2 χρόνια
Συναλλαγματικές*
Καταγγελίες συμβάσεων καρτών, δανείων καταναλωτικής, στεγαστικής και επιχειρηματικής πίστης* 2 χρόνια
Διαταγές Πληρωμής* 3 χρόνια
Προγράμματα Πλειστηριασμών** κινητών και ακινήτων 4 χρόνια
Κατασχέσεις-Επιταγές του Ν.Δ. 1923** 4 χρόνια
Διοικητικές Κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών** 4 χρόνια
Αιτήσεις Πτωχεύσεων Διαγράφονται, είτε με την καταχώρηση της τελικής πληροφορίας για κήρυξη της πτώχευσης, είτε, εφόσον ματαιωθεί η σχετική μ' αυτές συζήτηση, μετά 12μηνο από την ημερομηνία της (ματαιωθείσας) συζήτησης, σε κάθε δε περίπτωση διαγράφονται στο μήνα εντός του οποίου συμπληρώνονται 5 έτη από την ημερομηνία κατάθεσης αυτών στο αρμόδιο δικαστήριο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω μη επάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη διαγράφεται η πληροφορία για την αίτηση πτώχευσης, αλλά καταχωρίζεται στο ΣΑΥ η σχετική πληροφορία, η οποία διατηρείται σε αυτό για δέκα (10) έτη.
Αιτήσεις συνδιαλλαγής / Εξυγίανσης - Αιτήσεις επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης

-Οι αιτήσεις για άμεση επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης και υπαγωγής σε ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία - διαγράφονται μετά τη πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία κατάθεσης αυτών στο δικαστήριο

- Σε περίπτωση που εκδοθεί απόφαση επικύρωσης συμφωνίας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης, οπότε η πληροφορία για την αίτηση και την επικύρωση της συμφωνίας, διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της συμφωνίας. Σε περίπτωση απόρριψης της επικύρωσης της συμφωνίας, η πληροφορία για την αίτηση και τη σχετική απόφαση διατηρούνται στο αρχείο για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης.

Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις Οι πληροφορίες για κηρυχθείσες πτωχεύσεις διαγράφονται από το Αρχείο μετά τη πάροδο δέκα ετών (10) εφόσον οι εργασίες τους δε συνεχίζονται και σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ετών από την κήρυξή τους.
Τροπές Προσημειώσεων σε Υποθήκες Εως ότου εξαλειφθούν
Αιτήσεις Δικαστικής Ρύθμισης Οφειλών

Εφόσον επέλθει ο συμβιβασμός (δικαστικός) διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα τριών (3)ετών από την εξόφληση των σχετικών οφειλών. Εφόσον δεν καταλήξουν σε συμβιβασμό, διαγράφονται από το αρχείο τρία (3) έτη μετά την ημερομηνία συζήτησης αυτών. Σε περίπτωση παραίτησης του αιτούντος η σχετική με την αίτηση πληροφορία διαγράφεται από το αρχείο ενα (1) έτος μετά την υποβολή της αίτησης.

Αποφάσεις Δικαστικής Ρύθμισης Χρεών Διατηρούνται για τρια (3) χρόνια από την επέλευση της απαλλαγής (αρ.11 & 1α ν.3869/10) από τα χρέη. Για τρία (3) χρόνια διατηρούνται και οι αποφάσεις για την πλήρη απαλλαγή του οφειλέτη.(αρ.8 & 5 ν.3869/10)
Διαταγές Απόδοσης Χρήσης Μισθίου Ακινήτου Διατηρούνται στο αρχείο για τρία (3) χρόνια από τη δημοσίευσή τους, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται σε κάθε περίπτωση.
Κατηγορίες Δεδομένων Χρόνος τήρησης
Προσημειώσεις Υποθηκών και Υποθήκες Εως ότου εξαλειφθούν
* Οι πληροφορίες διαγράφονται από το ΣΑΥ εφόσον έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της (ήτοι έχουν εξοφληθεί όλα τα δεδομένα που υφίστανται καταχωρημένα στο ΣΑΥ) και έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για όλα τα δεδομένα της συγκεκριμένης κατηγορίας (π.χ ακάλυπτες επιταγές), στην οποία εντάσσονται οι πληροφορίες που διαγράφονται.
** Οι πληροφορίες διαγράφονται από το ΣΑΥ εφόσον έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της (ήτοι έχουν εξοφληθεί όλα τα δεδομένα που υφίστανται καταχωρημένα στο ΣΑΥ) και έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για το σύνολο των καταχωρημένων δεδομένων.
Οι πληροφορίες (*) και (**) θα διαγράφονται από το αρχείο, σε κάθε περίπτωση, μετά την παρέλευση δέκα (10) ετών. Εξαιρούνται και δεν διαγράφονται κατά τα ανωτέρω οι πληροφορίες που αφορούν σε διοικητικές κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών που δεν έχουν αρθεί.
Ειδικότερες ρυθμίσεις Μη Εμφανίσεως Δεδομένων
 1. Οι πληροφορίες που αφορούν σε σφραγισμένες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, καταγγελίες συμβάσεων καρτών κ' δανείων, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών, κατασχέσεις, επιταγές ΝΔ 1923, τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες, αιτήσεις πτωχεύσεων και διαταγές απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου εφόσον δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €), δεν μεταδίδονται. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, εφόσον στο ΣΑΥ υφίσταται καταχωρημένη πληροφορία για αίτηση πτώχευσης χωρίς ποσό, κηρυχθείσα πτώχευση ή διοικητική κύρωση του Υπουργείου Οικονομικών ή αίτηση/απόφαση ή συμφωνία συνδιαλλαγής ή αίτηση δικαστικής ρύθμισης οφειλών ή απόφαση δικαστικής ρύθμισης χρεών.
 2. Οι ανωτέρω πληροφορίες που έχουν αποδεδειγμένα εξοφληθεί εφόσον:
  α. δεν υπερβαίνουν τα 3.000 € στο σύνολό τους και
  β. δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) στοιχεία/τεμάχια
  γ. δεν εμφανίζονται στο αρχείο μεταδιδομένων πληροφοριών.
 3. Τα στοιχεία που δεν εμφανίζονται, κατά τα ανωτέρω 1 και 2, θα μεταδίδονται εάν εμφανισθούν νέα δεδομένα στο αρχείο αθέτησης υποχρεώσεων που θα έχουν ως συνέπεια την υπέρβαση των αντίστοιχων ποσών.
 4. Η εφαρμογή των ανωτέρω κανόνων κατηγοριοποίησης 1 και 2, γίνεται στο τέλος κάθε μέρας.