Λοιπά Αρχεία Δεδομένων και Υπηρεσίες


Με σκοπό την ακριβέστερη ταύτιση των καταχωρούμενων στο αρχείο δεδομένων, αλλά και την αναζήτηση αυτών, είναι δυνατόν να ελέγχονται ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ και διεύθυνση, μέσω αρχείου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που περιέχει μόνο τα ως άνω στοιχεία, σύμφωνα με απόφαση της Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με αριθμό 21/2007.Το Σύστημα Βαθμολόγησης Πιστοληπτικής Συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ αναπτύχθηκε και λειτουργεί, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, με βάση προδιαγραφές και παραμέτρους που συμφωνήθηκαν διατραπεζικά από ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετείχαν εξειδικευμένα στελέχη μονάδων αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών και σύμφωνα και με τις διεθνώς ακολουθούμενες σχετικές πρακτικές και μεθοδολογίες.


Σκοπός της επεξεργασίας είναι η συνολική και ακριβέστερη εκτίμηση των αναλαμβανόμενων ή αναληφθέντων πιστωτικών κινδύνων, η εκτίμηση της πιθανότητας ανάκαμψης ή επιδείνωσης της πιστοληπτικής συμπεριφοράς και συνεπώς η μείωση των επισφαλειών.


Κατηγορίες Δεδομένων : Η βαθμολόγηση πιστοληπτικής συμπεριφοράς (behavior scoring) που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη πιθανότητα αθέτησης οικονομικής υποχρέωσης κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα (12) μηνών, βάσει της στατιστικής αποτίμησης της παρελθούσας συναλλακτικής συμπεριφοράς.


Τα μοντέλα αυτά εκτιμούν :

  1. Την πιθανότητα αθέτησης κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα (12) μηνών στο σύστημα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ που αντιστοιχίζεται σε μια αριθμητική κλίμακα, από το 1, που είναι η δυσμενέστερη τιμή, μέχρι το 600.
  2. Την πιθανότητα ανάκαμψης κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα (12) μηνών, αποτυπώνεται από τη χαμηλότερη κλίμακα ανάκαμψης D προς την υψηλότερη AA.
  3. Την πιθανότητα επιδείνωσης για τη διάρκεια των επόμενων τριών (3) μηνών από το F, που είναι η δυσμενέστερη τιμή, μέχρι το A.


Πηγές Δεδομένων : Δεδομένα των Αρχείων ΣΑΥ & ΣΥΠ και ΣΣΧ που τίθενται σε επεξεργασία από συγκεκριμένα στατιστικά μοντέλα ανάλυσης της παρελθούσας συναλλακτικής συμπεριφοράς φυσικών και νομικών προσώπων.


Χρόνοι Τήρησης : Στο σύστημα OnLine η βαθμολόγηση για την κάθε Οικονομική Μονάδα υπολογίζεται ad hoc κάθε φορά που τη ζητάει ο χρήστης. Η υπολογισθείσα βαθμολόγηση διατηρείται για δύο (2) έτη (κυλιόμενα).
Στο σύστημα αυτόματης επικοινωνίας (μέσω ΙΒΜ MQ ή web service) η βαθμολόγηση υπολογίζεται στο τέλος κάθε μήνα για το σύνολο των Οικονομικών Μονάδων του αρχείου, διατίθεται όμως στους αποδέκτες μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος για συγκεκριμένη/συγκεκριμένες ΟΜ. Επιπλέον, σε καθημερινή βάση, υπολογίζεται εκ νέου η βαθμολόγηση για τις Οικονομικές Μονάδες εκείνες που εμφανίζουν κάποια μεταβολή στα στοιχεία τους (ΣΑΥ, ΣΣΧ, Αναζητήσεις). Η υπολογισθείσα βαθμολόγηση διατηρείται για δύο (2) έτη (κυλιόμενα). Προγραμματίζεται ο υπολογισμός της βαθμολόγησης στο σύστημα αυτόματης επικοινωνίας να γίνεται όπως στο ΟnLine.


Αποδέκτες Δεδομένων : Αποδέκτες του συστήματος είναι αποκλειστικά τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα (εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρίες έκδοσης και διαχείρισης καρτών, εταιρίες παροχής πιστώσεων, ιδρύματα πληρωμών1, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος2 και εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις), τα οποία και αξιολογούν τη βαθμολόγηση λαμβάνοντας σχετική απόφαση περί της χορήγησης (αρχικής ή αναχρηματοδότησης) ή μη σε συνδυασμό και με τις λοιπές πληροφορίες που διαθέτουν και την πολιτική χορηγήσεων/αναχρηματοδοτήσεων/ρυθμίσεων, που ακολουθούν.
Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη κάθε φορά βαθμολόγηση και δημιουργία προφίλ μέσω αυτής δεν συνεπάγεται τη χορήγηση ή μη δανείου ή πίστωσης από το πιστωτικό/ά ή χρηματοδοτικό/ά ίδρυμα/ιδρύματα, που τυχόν απευθυνθήκατε ή θα απευθυνθείτε, κάθε ένα από τα οποία αποφασίζει με βάση και τα λοιπά στοιχεία δεδομένα που διαθέτει/ουν (πχ εισόδημα κλπ) και την πολιτική του.
Ενδεικτικοί παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την κατά τα ανωτέρω βαθμολόγηση είναι :
Σκοπός της επεξεργασίας : Η διευκόλυνση στην παρακολούθηση των δημοσιεύσεων πλειστηριασμών και δικαστικών αποφάσεων που αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ-ΤΑΝ.


Νομική βάση Επεξεργασίας : Το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο αποδέκτης των δεδομένων: εξασφάλιση ευχερούς και ακριβούς πληροφόρησης αναφορικά με τα δημοσιευμένα στο διαδικτυακό χώρο του ΕΦΚΑ-ΤΑΝ στοιχεία.


Κατηγορίες Δεδομένων : Τα δεδομένα που αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΦΚΑ-ΤΑΝ και αφορούν σε νέες αναρτήσεις πλειστηριασμών και δικαστικών αποφάσεων που σχετίζονται με πλειστηριασμούς κινητών και ακινήτων, μεταβολές (αλλαγές ή διαγραφές) παλαιότερων αναρτήσεων, περιγραφές και εκτιμήσεις ακινήτων, περιλαμβανομένου και του αρχείου σε μορφή εικόνας (pdf) που συνοδεύει τις σχετικές αναρτήσεις.


Πηγές Δεδομένων : Τα δεδομένα αντλούνται από την ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΕΦΚΑ-ΤΑΝ (τέως Ταμείου Νομικών) (https://deltio.tnomik.gr/) και το eauction.gr.


Χρόνοι Τήρησης : Τα δεδομένα διατηρούνται για επτά (7) ημέρες.


Αποδέκτες Δεδομένων : Αποδέκτες των δεδομένων είναι τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα (εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρίες έκδοσης και διαχείρισης μέσων πληρωμών, εταιρίες παροχής πιστώσεων, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και φορείς χορήγησης μικροπιστώσεων). Τα δεδομένα δύνανται να παρέχονται συνολικά στους αποδέκτες που τα αιτούνται σε ημερήσια βάση σε αρχείο.