Σκοπός του αρχείου είναι η αποτροπή της απάτης. Περιεχόμενο του αρχείου είναι δεδομένα για εκχωρημένες στις τράπεζες απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ, οι οποίες απορρέουν από συμβάσεις δημοσίων έργων ή/και πιστοποιήσεις εκτέλεσης αυτών, στο σύνολό τους ή κατά τμήματα.

Πηγή των δεδομένων αυτών είναι οι Τράπεζες.

Χρόνος διατήρησης: τα δεδομένα διαγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την πλήρη εξόφληση της εκχωρηθείσας απαίτησης.

Με σκοπό την ακριβέστερη ταύτιση των καταχωρούμενων στο αρχείο δεδομένων, αλλά και την αναζήτηση αυτών, είναι δυνατόν να ελέγχονται ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ και διεύθυνση, μέσω αρχείου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που περιέχει μόνο τα ως άνω στοιχεία, σύμφωνα με απόφαση της Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με αριθμό 21/2007.
Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των τραπεζών, έχει αναπτύξει και θέσει σε παραγωγική λειτουργία ένα Σύστημα βαθμολόγησης συναλλακτικής συμπεριφοράς (behavior scoring) δανειοληπτών. Σκοπός του Συστήματος είναι η ακριβέστερη εκτίμηση των αναλαμβανόμενων ή αναληφθέντων πιστωτικών κινδύνων και συνεπώς η μείωση των επισφαλειών. Ειδικότερα το Σύστημα παράγει μια βαθμολόγηση η οποία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη εκτίμηση πιθανότητας αθέτησης οικονομικής υποχρέωσης κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα (12) μηνών, βάσει της στατιστικής αποτίμησης της παρελθούσας συναλλακτικής συμπεριφοράς. Η βαθμολόγηση αυτή υπολογίζεται από στατιστικά μοντέλα επεξεργασίας τα οποία λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των δεδομένων του Αρχείου Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς
Το σύστημα αναπτύχθηκε και λειτουργεί, με βάση προδιαγραφές που συμφωνήθηκαν διατραπεζικά από ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετείχαν εξειδικευμένα στελέχη μονάδων αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών και από σχετικές διεθνείς πρακτικές. Αποδέκτες του συστήματος είναι αποκλειστικά τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα οποία και αξιολογούν τη βαθμολόγηση λαμβάνοντας σχετική απόφαση περί της χορήγησης ή μη πίστωσης σε συνδυασμό και με τις λοιπές πληροφορίες που διαθέτουν και την πολιτική χορηγήσεων που ακολουθούν. Κατόπιν αυτών, σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη κάθε φορά βαθμολόγηση δεν συνεπάγεται τη χορήγηση ή μη δανείου ή πίστωσης από το πιστωτικό/χρηματοδοτικό ίδρυμα-αποδέκτη, το οποίο αποφασίζει με βάση και τα δεδομένα που το ίδιο διαθέτει και την πολιτική του.
Η αποτελεσματικότητα του Συστήματος βαθμολόγησης παρακολουθείται αξιολογείται και ελέγχεται περιοδικά, τόσο από εξωτερικό ανεξάρτητο οργανισμό, όσο και από τις αρμόδιες εσωτερικές υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό η στατιστική αξιοπιστία του και η ακρίβεια της εκτίμησης πιθανότητας αθέτησης στο πλαίσιο ενός δυναμικού και μεταβαλλόμενου πλαισίου (οικονομικό περιβάλλον και δεδομένα). Βάσει των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ προβαίνει άμεσα σε όλες τις κατά περίπτωση απαιτούμενες ενέργειες διαχείρισης του Συστήματος (προσαρμογές στατιστικών μοντέλων ή και εκ νέου ανάπτυξη, εφόσον απαιτείται).
Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο, κατόπιν αιτήσεώς του, το αποτέλεσμα της βαθμολόγησης που τον αφορά, καθώς και τις κυριότερες αιτίες διαμόρφωσης αυτής. Ενδεικτικοί παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την κατά τα ανωτέρω βαθμολόγηση είναι: