Λογότυπο Τειρεσία
Χάρτης Ιστοτόπου Συχνές Ερωτήσεις Συνδέσεις English
Τειρεσίας
Σε τι στάδιο βρίσκεται η αίτηση μου;
Όλες οι υπηρεσίες προς το κοινό παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ
 
 
ΣΟΣ ΣΣΚ ΣΤΔ ΣΚΣΕ Scoring
Αρχική Σελίδα Συχνές Ερωτήσεις
Συχνές Ερωτήσεις

Κοινό


Α. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Τι είναι η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ;
 2. Τι στοιχεία έχει η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ για το άτομό μου;
 3. Γιατί δεν με χρηματοδοτεί η Τράπεζα;
 4. Γιατί δεν με ενημέρωσε η Τράπεζα για τα στοιχεία του αρχείου σας;
 5. Πως μπορώ να βελτιώσω την "εικόνα μου" σχετικά με το αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς;
 6. Τι χρειάζεται να έχω, όταν απευθυνθώ στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ;
 7. Ποια είναι η διεύθυνση και τα τηλέφωνα του Γραφείου Εξυπηρέτησης Κοινού;
 8. Ποια είναι τα δικαιώματα μου σύμφωνα με το νόμο;


Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΣΑΥ) & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΣΥΠ)

 1. Σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις γίνεται συμπλήρωση / διαγραφή δεδομένου και τι δικαιολογητικά χρειάζομαι;
  1. απλήρωτης κατά τη λήξη της συναλλαγματικής
  2. ακάλυπτης επιταγής
  3. διαταγής πληρωμής
  4. προγράμματος αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου ή κινητού
  5. κατάσχεσης - επιταγής ΝΔ.1923
  6. υποθήκης-προσημείωσης υποθήκης
  7. αίτησης πτώχευσης
  8. κηρυχθείσας πτώχευσης
  9. καταγγελιών συμβάσεων καρτών
  10. καταγγελιών συμβάσεων χορηγήσεων, καταναλωτικής και επιχειρηματικής πίστης
  11. διοικητικών κυρώσεων κατά παραβατών φορολογικών νόμων
  12. αίτηση συνδιαλλαγής / αποφαση συνδιαλλαγής και απαραίτητα δικαιολογητικά
  13. αιτήσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών
  14. αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης χρεών
  15. διαταγές Απόδοσης Χρήσης Μισθίου Ακινήτου
 2. Διαγραφή των δεδομένων ΣΑΥ & ΣΥΠ.
 3. Γιατί πρέπει να περιμένω (2 χρόνια, 4 χρόνια, κλπ.) και ποιος είναι ο χρόνος τήρησης δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς;
 4. Που βρίσκει η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ τα δεδομένα αθέτησης υποχρεώσεων για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχει στο ΣΑΥ & ΣΥΠ;
 5. Είμαι εγγυητής σε δάνειο/πιστωτική κάρτα κλπ. Υπάρχει περίπτωση να καταχωρηθώ στο αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς;
 6. Απαιτείται συγκατάθεσή μου για τη καταχώριση δεδομένων που με αφορούν στο ΣΑΥ ή ΣΥΠ;
 7. Είμα οπισθογράφος επιταγής που σφραγίστηκε θα καταχωρηθώ στο αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς;


Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (ΣΣΧ)

 1. Από πού αντλεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ τις πληροφορίες που καταχωρεί στο Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων; Πώς ενημερώνονται τα δεδομένα αυτά;
 2. Διαγραφή από το Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων.
 3. Πόσο καιρό παραμένουν τα στοιχεία στο Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων;
 4. Απαιτείται η συγκατάθεση μου για την αποστολή δεδομένων στο ΣΣΧ;


Δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ (ΣΤΔ)

 1. Τι είναι το Σύστημα κλαπεισών / απωλεσθείσων ταυτοτήτων - διαβατηρίων;
 2. Πώς μπορώ να δηλώσω μια κλαπείσα / απωλεσθείσα ταυτότητα / διαβατήριο στο σύστημα;
 3. Καταχωρείται στο σύστημα και η ταυτότητα που αντικατέστησα λόγω παλαιότητας;


Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΚΣΕ)

 1. Τι είναι το Αρχείο Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων (ΣΚΣΕ);
 2. Ποιες πράξεις οδηγούν στις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στο Σύστημα Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων (ΣΚΣΕ);


ΣΤ. ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 1. Είμαι εργολάβος δημοσίων έργων και για τη χρηματοδοτησή μου εκχωρώ συμβάσεις και πιστοποιήσεις εκτέλεσης δημοσίων έργων σε Τράπεζες καταχωρείται αυτή η πληροφορία;


Ζ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΕΚ ΚΑΙ ΓΕΜΗ

 1. Ποιά δεδομένα δημοσιεύονται; Εγώ που είμαι διαχειριστής ΕΠΕ θα καταχωρηθώ;


 

     
     
 
Όροι Χρήσης