Συχνές Ερωτήσεις

H ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ AE ιδρύθηκε από το σύνολο σχεδόν των Tραπεζών που λειτουργούν στη χώρα, οι οποίες, αφού έλαβαν υπόψη τους ότι η πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες οικονομικής συμπεριφοράς συμβάλλει στην προστασία της εμπορικής πίστης και στη μείωση των επισφαλειών προς όφελος του τραπεζικού συστήματος και των συναλλασσομένων, της ανέθεσαν την ανάπτυξη και διαχείριση Aρχείου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.

Α. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ AE τηρεί Aρχείο Δεδομένων Oικονομικής Συμπεριφοράς στο οποίο περιλαμβάνονται δεδομένα αθέτησης υποχρεώσεων (ΣΑΥ), υποθηκών-προσημειώσεων (ΣΥΠ) και χορηγήσεων δανείων/καρτών (ΣΣΧ) για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Οι κατηγορίες πληροφοριών που καταχωρούνται στο ΣΑΥ και ΣΥΠ έχουν ως εξής

 1. ΣΑΥ: Ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές, απλήρωτες (κατά τη λήξη τους) συναλλαγματικές, αιτήσεις πτωχεύσεων, αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτωχεύσεων λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη (αρ. 6 παρ.2 ν 3588/2007), εξέλιξη αιτήσεων πτωχεύσεων, κηρυχθείσες πτωχεύσεις, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών, κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή βάσει του N.Δ. του 1923, καταγγελίες συμβάσεων καρτών και προσωπικών, καταναλωτικών, στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων και διοικητικές κυρώσεις κατά παραβατών φορολογικών νόμων, τροπές προσημειώσεις σε υποθήκες, αιτήσεις αποφάσεων συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, αιτήσεις ρύθμισης οφειλών, αποφάσεις ρύθμισης χρεών και διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου.
 2. ΣΥΠ:Υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών
 3. ΣΣΧ: Ενήμερες και σε καθυστέρηση οφειλές προερχόμενες από πάσης φύσεως χορηγήσεις προς ιδιώτες και επιχειρήσεις, καθώς και από πιστωτικές κάρτες ή κάρτες διευκόλυνσης πληρωμών. Πέραν των ανωτέρω το σύστημα συγκέντρωσης χορηγήσεων περιλαμβάνει και δεδομένα που αφορούν σε εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής κλπ), ενέγγυες πιστώσεις.

Β. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ AE τηρεί επικουρικό αρχείο (Αρχείο Απολεσθέντων/Κλεμμένων Δελτίων Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων), στο οποίο καταχωρούνται δηλώσεις πολιτών περί της κλοπής ή απώλειας ταυτοτήτων ή διαβατηρίων τους, αλλά και περι αντικατάστασης τους με νεοτέρα.

Κατόπιν τούτων, κάθε ενδιαφερόμενος, εκτός από τη δήλωση της κλοπής ή απώλειας στις Αρμόδιες Αρχές μπορεί, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς του, να ενημερώνει και την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία εμφανίζει την σχετική καταχώρηση στο αρχείο της την επόμενη της κατάθεσης της αίτησης του ενδιαφερομένου. Επιπρόσθετα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμπληρώνει τη σχετική αίτηση και σε οποιοδήποτε κατάστημα τράπεζας, η οποία εν συνεχεία διαβιβάζεται από το κατάστημα στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ με fax ή ταχυδρομικά. Το σύστημα ενημερώνεται τακτικά και μέσω του σχετικού Αρχείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Γ. Επιπρόσθετα, λειτουργεί το Σύστημα Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων (ΣΚΣΕ), στο οποίο καταχωρούνται επιχειρήσεις των οποίων οι συμβάσεις για την αποδοχή καρτών, ως μέσο πληρωμής, έχουν καταγγελθεί. Οι καταγγελίες των συμβάσεων σχετίζονται με λόγους που αφορούν στη "νομιμότητα" των συναλλαγών (πχ αποδοχή καρτών που έχουν δηλωθεί ως απωλεσθείσες, εικονικές συναλλαγές, αυτοχρηματοδότηση, κλπ). Στο αρχείο επιχειρήσεων δεν καταγράφεται καμία πληροφορία που αφορά στις αγορές μέσω καρτών (π.χ. είδος προϊόντος, τιμή, κλπ.) και στους κατόχους αυτών.

Δ. Στο Αρχείο Εκχωρημένων απαιτήσεων από συμβάσεις/ πιστοποιήσεις εκτέλεσης δημοσίων έργων καταχωρούνται εκχωρήσεις συμβάσεων και πιστοποιήσεων εκτέλεσης δημοσίων έργων σε Τράπεζες.

Ε. Στο Αρχείο δεδομένων εταιριών από ΦΕΚ και ΓΕΜΗ καταχωρούνται δημοσιευτέες πράξεις (συσταση, τροποποίηση, εκπροσώπηση κλπ) και τα δημοσιευμένα σε αυτές στοιχεία εταίρων περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, τους νόμιμους εκπροσώπους και τους εταίρους αυτών και ισολογισμοί

Μπορείτε να μάθετε τι στοιχεία τηρεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ σχετικά με εσάς συμπληρώνοντας μια αίτηση και καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού.

Τα Αρχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ δεν περιλαμβάνουν εκτίμηση, κρίση, οικονομική ή άλλη αξιολόγηση των δεδομένων που εντάσσονται σ΄ αυτά. Η αξιολόγησή τους γίνεται αποκλειστικά από τους αποδέκτες τους σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία που αυτοί διαθέτουν και με την πολιτική χρηματοδότησης καθενός εξ αυτών. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα των Αρχείων έχουν, συνεπώς, σαφώς επικουρικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεώνουν, παρακινούν ή αποτρέπουν τον αποδέκτη τους να πραγματοποιήσει ή να μην πραγματοποιήσει κάποια οικονομική συναλλαγή.

Η πρόσβαση στα δεδομένα του αρχείου γίνεται μόνον μέσω του υπεύθυνου επεξεργασίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και όχι μέσω των αποδεκτών (Τράπεζες).

Γραφεία Εξυπηρέτησης Κοινού

α) Προσκομίζοντας στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ τα κατάλληλα δικαιολογητικά, ώστε να συμπληρωθούν ή διαγραφούν τα δεδομένα που σας αφορούν. (βλ. Συχνές Ερωτήσεις Β.1, Β.2).

β) Φροντίζοντας να τακτοποιείτε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις εγκαίρως (πληρωμές δόσεων, συναλλαγματικών, επιταγών κλπ) και να μην αναλαμβάνετε οικονομικούς κινδύνους, στους οποίους δεν είστε σίγουρος/η ότι θα μπορείτε να ανταποκριθείτε στο μέλλον.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε οποιαδήποτε συναλλαγή με την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ να έχετε μαζί σας το Δελτίο Ταυτότητάς σας και να γνωρίζετε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σας.

Ανάλογα με τη διαδικασία που θέλετε να ακολουθήστε (συμπλήρωση - διαγραφή, μη εμφάνιση στοιχείων, διόρθωση, αίτηση παροχής πληροφοριών) θα χρειαστούν τα ανάλογα δικαιολογητικά. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να απευθυνθείτε στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Κοινού.

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα : :

α) Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδομένα τηρεί και επεξεργάζεται η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, καθώς και τον χρόνο τήρησής τους ανά αρχείο ή στο σύνολό τους (δικαίωμα πρόσβασης). Επίσης στα πλαίσια της άσκησης του δικαιώματός σας για πρόσβαση, μπορείτε να πληροφορηθείτε και για τις αναζητήσεις που έγιναν για το πρόσωπό σας από τους αποδέκτες των αρχείων μας κατά το τελευταίο εξάμηνο (αριθμός και προέλευση), συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν ενεργοποίησης της έκτακτης ειδοποίησης σε περίπτωση καταχώρισης ή διαγραφής δεδομένων (alarm) που σας αφορούν. Τέλος με αίτησή σας μπορείτε να ζητήσετε και την παραγωγή του score σας, καθώς και τις κυριότερες αιτίες διαμόρφωσης αυτού.

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης). Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομίζετε κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

γ). Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).

δ)Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ (δικαίωμα διαγραφής ή δικαίωμα στη λήθη).

στ) Να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679) (δικαίωμα φορητότητας).

Σε σχέση με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, σημειώνονται τα ακόλουθα:

 • Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν το αίτημα δεν τεκμηριώνεται επαρκώς, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη σύμφωνα με τη νομοθεσία, καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, εφόσον το επιθυμείτε η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, δύναται να παύσει να μεταδίδει τα δεδομένα που σας αφορούν προς τους αποδέκτες των αρχείων της, μεταδιδομένης εφεξής σχετικής ένδειξης (απαγόρευση μετάδοσης).
 • Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

ζ) Να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο (δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ).

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας λειτουργεί στην εταιρία Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού κατά τις εργάσιμες ημέρες από 08:30 έως 14:00 (Αλαμάνας 1, 151 25 Μαρούσι). Τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 16:00 λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο στο τηλέφωνο 210 36.76.700. Επιπλέον μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στην ως άνω διεύθυνση της Εταιρίας ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)tiresias@tiresias.gr, ενώ χρήσιμες πληροφορίες για την άσκηση των άνω δικαιωμάτων σας παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ www.tiresias.gr.

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ θα απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για έως εξήντα (60) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος ή/και του αριθμού των αιτημάτων. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση εμπρόθεσμα για την κατά τα ανωτέρω παράταση της προθεσμίας.

1.Σε ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις γίνεται συμπλήρωση / διαγραφή δεδομένου και τί δικαιολογητικά χρειάζομαι;

Συμπλήρωση / διαγραφή δεδομένου απλήρωτης κατά τη λήξη της συναλλαγματικής και απαραίτητα δικαιολογητικά

Συμπλήρωση Δεδομένου

Α. Εάν η συναλλαγματική πληρώθηκε εκ των υστέρων. Για τη συμπλήρωση του δεδομένου απαιτείται σχετική πρόταση προς την Τειρεσίας ΑΕ της τράπεζας, η οποία ανήγγειλε τη μη πληρωμή ή στην οποία είχε δοθεί προς είσπραξη η συναλλαγματική. Η πρόταση υποβάλλεται ύστερα από αίτημα του αποδέκτη αυτής προς την Τράπεζα εφόσον η τράπεζα διαπιστώσει την εκ των υστέρων είσπραξη. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στον αποδέκτη της συναλλαγματικής να υποβάλει αίτηση απευθείας στην Τειρεσίας ΑΕ, συνοδευόμενη από το σώμα της συναλλαγματικής (προς επίδειξη) και φωτοτυπία των δύο όψεων αυτού. Περιπτώσεις που δε συνοδεύονται από το σώμα της συναλλαγματικής θα εξετάζονται κατά περίπτωση και θα γίνονται δεκτές μόνον εφόσον από τα προσκομιζόμενα λοιπά έγγραφα προκύπτει ότι πράγματι οι συναλλαγματικές έχουν εξοφληθεί.

Η συμπλήρωση του δεδομένου γίνεται με την ένδειξη "εξοφλήθηκε". Συναλλαγματικές που έχουν πληρωθεί εντός 30 ημερών από τη λήξη τους δεν αναγγέλονται στο αρχείο, σε περίπτωση δε αναγγελίας και καταχώρησής τους διαγράφονται εφόσον αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη (εντός 30 ημερών) εξοφλησή τους. Η απόδειξη της εξόφλησής τους εντός 30 ημερών γίνεται με αποδεικτικό έγγραφο που φέρει βέβαια χρονολογία με ημερομηνία εντός της προθεσμίας.

Β. Εάν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση περί ακύρωσης ή κήρυξης της συναλλαγματικής ανίσχυρης, η οποία όμως δεν κατέστη τελεσίδικη.

Για τη συμπλήρωση του δεδομένου απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου, συνοδευόμενη από επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης.
Η συμπλήρωση γίνεται με την ένδειξη "κηρύχθηκε ανίσχυρη" ή "ακυρώθηκε" αντίστοιχα.

Διαγραφή Δεδομένου

Η διαγραφή δεδομένου σχετικού με συναλλαγματική που επεστράφη απλήρωτη είναι δυνατή:

Α. Εάν η αναγγελία της πληροφορίας έγινε από λάθος της τράπεζας.

Για τη διαγραφή απαιτείται πρόταση προς την Τειρεσίας ΑΕ του υποκαταστήματος της τράπεζας αναγγελίας, εγκεκριμένη από αρμόδιο στέλεχος της διοίκησης της τράπεζας (επιπέδου Γενικού Διευθυντή), με την οποία να πιστοποιούνται τα ανωτέρω.

Β. Εάν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία κηρύσσει ανίσχυρη τη συναλλαγματική ή με την οποία βεβαιώνεται ότι ο φερόμενος ως αποδέκτης της δεν ανέλαβε εγκύρως υποχρέωση από αυτή (π.χ. πλαστογραφία).

Για τη διαγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου συνοδευόμενη από:

 • επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης
 • έκθεση επίδοσης της απόφασης αυτής
 • πιστοποιητικό τελεσιδικίας της (στην περίπτωση απόφασης η οποία κηρύσσει ανίσχυρη την συναλλαγματική, πρέπει να προσκομίζονται και τα αποδεικτικά δημοσιεύσεων που διατάσσει η απόφαση αυτή.)

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που, με την προσκομισθείσα απόφαση, η συναλλαγματική κηρύσσεται ανίσχυρη μετά την εξόφλησή της, ήτοι αφού έχει επιτελέσει το σκοπό της κυκλοφορίας της, γίνεται συμπλήρωση του αρχείου με την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

Γ. Εάν η συναλλαγματική εξοφλήθηκε εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της.

Για τη διαγραφή απαιτείται είτε πρόταση υποκ/τος της Τράπεζας εγκεκριμένη από αρμόδιο στέλεχος της διοίκησης της Τράπεζας (επιπέδου Γεν. Διευθυντή) για τη διαγραφή της συναλλαγματικής από το αρχείο λόγω εξόφλησης εντός των τριάντα ημερών από τη λήξη της ή προσκόμιση του πρωτότυπου σώματος της συναλλαγματικής και υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου κομιστή αυτής της περί εξόφλησης απαίτησης, η οποία φέρει βέβαια χρονολογία (με ημ/νια εντός της ανωτέρω 30ήμερης προθεσμίας).

Διαγραφή δεδομένου λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησής του στο Αρχείο

Οι απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές, διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και διαγράφονται από αυτό εφόσον:

 • έχει παρέλθει η 2ετία
 • έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της (ήτοι έχουν εξοφληθεί όλα τα δεδομένα που υφίστανται καταχωρημένα στο σύστημα αθέτησης υποχρεώσεων) και έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (δύο χρόνια) για όλα τα δεδομένα της συγκεκριμένης κατηγορίας (απλήρωτες συναλλαγματικές).

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένου φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου).

Συμπλήρωση / διαγραφή δεδομένου ακάλυπτης επιταγής και απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συμπλήρωση Δεδομένου

Η συμπλήρωση στο Αρχείο, της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ δεδομένου σχετικού με ακάλυπτη επιταγή είναι δυνατή:

Α. Εφόσον η επιταγή πληρώθηκε εκ των υστέρων.

Για τη συμπλήρωση της πληροφορίας απαιτείται πρόταση προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ της Τράπεζας η οποία ανήγγειλε την επιταγή (τήρησης λογαριασμού). H πρόταση υποβάλλεται ύστερα από αίτημα του εκδότη αυτής προς την Τράπεζα, εφόσον η Τράπεζα διαπιστώσει την εκ των υστέρων είσπραξη.

Επίσης ο εκδότης της επιταγής μπορεί να υποβάλει αίτηση απευθείας στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ συνοδευόμενη είτε από το σώμα της επιταγής (προς επίδειξη) και φωτοτυπία των δύο όψεων αυτού, είτε από δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει σαφώς η εξόφληση της επιταγής. Δικαστικές αποφάσεις που παύουν οριστικά την ποινική δίωξη λόγω μη υποβολής εγκλήσεως (άρθρο 22 Ν.2721/1999) δε γίνονται δεκτές, καθότι από αυτές δεν προκύπτει σαφώς η εξόφληση της επιταγής.

Περιπτώσεις που δε συνοδεύονται από το σώμα της επιταγής θα εξετάζονται κατά περίπτωση και θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον, από τα προσκομιζόμενα λοιπά έγγραφα προκύπτει ότι πράγματι οι επιταγές έχουν εξοφληθεί.

Η συμπλήρωση γίνεται με την ένδειξη "εξοφλήθηκε".

Β. Εφόσον έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση περί ακυρώσεως ή κήρυξης της επιταγής ανίσχυρης

Για τη συμπλήρωση του δεδομένου απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου συνοδευόμενη από τη σχετική δικαστική απόφαση.

Η συμπλήρωση γίνεται με την ένδειξη "κηρύχθηκε ανίσχυρη" ή "ακυρώθηκε" αντίστοιχα.

Διαγραφή δεδομένου από το Αρχείο και διαγραφή ημερομηνίας λήξης μέτρου στέρησης βιβλιαρίου επιταγών

Η διαγραφή δεδομένου σχετικού με ακάλυπτη επιταγή είναι δυνατή:

Α. Εάν η επιταγή σφραγίσθηκε και αναγγέλθηκε από την Τράπεζα εκ παραδρομής παρά την ύπαρξη επαρκών διαθεσίμων κεφαλαίων στον τηρούμενο σχετικό λογαριασμό (περιλαμβανομένης και της περίπτωσης ανακλήσεως με επαρκές υπόλοιπο).

Β. Εάν η επιταγή είναι ατάκτου εκδόσεως.

Γ. Εάν έχει εκδοθεί ποινική απόφαση ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση πολιτικού δικαστηρίου ή βούλευμα που αθωώνει τον εκδότη για λόγους που ανάγονται στην εγκυρότητα του τίτλου και όχι λόγω εξοφλήσεώς της.

Δ. Εάν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση κήρυξης της επιταγής ανίσχυρης ή ακύρωσης της εξ αυτής υποχρεώσεως του εκδότη.

Ε. Εάν η επιταγή εξοφλήθηκε εντός τριάντα (30) ημερών από τη σφράγισή της (αρ.40 παρ.1α εδ.β' Ν.3259/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Για τις υπό Α και Β περιπτώσεις απαιτείται πρόταση προς την Τειρεσίας ΑΕ υποκαταστήματος της τράπεζας, εγκεκριμένη από αρμόδιο στέλεχος της διοίκησης της Τράπεζας (επιπέδου Γενικού Διευθυντή) για τη διαγραφή της επιταγής από το Αρχείο για τους παραπάνω λόγους.

Στις περιπτώσεις Γ και Δ ως ανωτέρω, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στην Τειρεσίας ΑΕ, απευθείας, υποβάλλοντας αίτηση συνοδευόμενη από:

  α. επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης ή βουλεύματος
  β. έκθεση επίδοσης της απόφασης (μόνο για την περίπτωση Δ και την β' υποπερίπτωση της περιπτώσεως Γ)
  γ. πιστοποιητικό τελεσιδικίας της (μόνο για την περίπτωση Δ και την β' υποπερίπτωση της περιπτώσεως Γ. Στην περίπτωση Δ πρέπει να προσκομίζονται και τα αποδεικτικά δημοσιεύσεων που διατάσσει η απόφαση αυτή.)

Σημειώνεται ότι στην ως άνω, υπό Δ, περίπτωση εφόσον με την προσκομισθείσα απόφαση η επιταγή κηρύσσεται ανίσχυρη μετά την εξόφλησή της, ήτοι αφού έχει επιτελέσει τον σκοπό της κυκλοφορίας της, γίνεται συμπλήρωση του δεδομένου με την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

Στην περίπτωση Ε απαιτείται πρόταση προς την Τειρεσίας ΑΕ υποκαταστήματος τράπεζας εγκεκριμένης από αρμόδιο στέλεχος της διοίκησης της Τράπεζας (επιπέδου Γενικού Διευθυντή) για τη διαγραφή της επιταγής από το αρχείο λόγω εξόφλησης εντός της νομίμου προθεσμίας. Επίσης ο εκδότης δύναται να υποβάλει απευθείας στη ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ το πρωτότυπο σώμα της επιταγής και υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου κομιστή αυτής περί εξόφλησης της εξαυτής απαίτησης η οποία να φέρει βέβαια χρονολογία με ημ/νια εντός της άνω προθεσμίας.

Σε περίπτωση διαγραφής, όπως περιγράφεται ανωτέρω, της επιταγής διαγράφεται αυτομάτως και η πληροφορία περί ημερομηνίας λήξεως του διοικητικού μέτρου στέρησης βιβλιαρίου επιταγών, το οποίο είχε επιβληθεί λόγω της ακάλυπτης επιταγής που διεγράφη, ανεξάρτητα από την παρέλευση ή μη της ημερομηνίας, κατά την οποία θα έληγε το διοικητικό μέτρο.

Διαγραφή ημερομηνίας λήξης μέτρου στέρησης βιβλιαρίου επιταγών

Διαγραφή του διοικητικού μέτρου στέρησης βιβλιαρίου επιταγών πραγματοποιείται:

 • είτε μετά τη λήξη του μέτρου και εφόσον έχει διαπιστωθεί, σύμφωνα με τα υπό τη Συμπλήρωση Δεδομένου οριζόμενα, από Τράπεζα ή από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ότι έχει εξοφληθεί η εκ της επιταγής, εξαιτίας της οποίας επιβλήθηκε το μέτρο, υποχρέωση
 • είτε με τη διαγραφή του δεδομένου της επιταγής (εφόσον έχει εξοφληθεί και έχει παρέλθει το προβλεπόμενο διάστημα τήρησής της)

Σε περίπτωση μη εμφάνισης της επιταγής λόγω ένταξής της στις κατηγορίες των 1000€ ή 3000€, δεν εμφανίζεται ούτε το διοικητικό μέτρο.

Διαγραφή δεδομένου λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησής του στο Αρχείο

Οι ακάλυπτες/σφραγισμένες επιταγές διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και διαγράφονται από αυτό εφόσον:

 • έχει παρέλθει η 2ετία
 • έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της (ήτοι έχουν εξοφληθεί όλα τα δεδομένα που υφίστανται καταχωρημένα στο σύστημα αθέτησης υποχρεώσεων) και
 • έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (ήτοι δύο χρόνια) για όλα τα δεδομένα της συγκεκριμένης κατηγορίας (ακάλυπτες επιταγές).

Διαγραφή εκπροσώπων νομικών προσώπων

Συγχρόνως με τις διαγραφές εκδοτών επιταγών επέρχονται και διαγραφές των εκπροσώπων των νομικών προσώπων που έχουν εκδόσει τις σχετικές επιταγές, ενώ συγχρόνως με τις συμπληρώσεις σχετικά με τους εκδότες ακάλυπτων επιταγών, επέρχονται διαγραφές και όχι αντίστοιχες συμπληρώσεις για τους εκπροσώπους.

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένου φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου).

Συμπλήρωση / διαγραφή δεδομένου διαταγής πληρωμής και απαραίτητα δικαιολογητικά

Συμπλήρωση Δεδομένου

Η συμπλήρωση πληροφορίας σχετικής με Διαταγή Πληρωμής είναι δυνατή:

Α. Εάν έχει ασκηθεί ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής.

Για τη συμπλήρωση της πληροφορίας απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από επικυρωμένο αντίγραφο της κατατεθείσης στο αρμόδιο δικαστήριο ανακοπής και της έκθεσης επιδόσεως της.

Η συμπλήρωση γίνεται με την ένδειξη "ασκήθηκε ανακοπή" στο όνομα του προσώπου που άσκησε τη σχετική ανακοπή.

Β. Εάν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση ακύρωσης της Διαταγής Πληρωμής, η οποία όμως δεν έχει καταστεί τελεσίδικη.

Για τη συμπλήρωση της πληροφορίας απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης.

Η συμπλήρωση γίνεται με την ένδειξη "ακυρώθηκε" στο όνομα του προσώπου που άσκησε τη σχετική ανακοπή προς ακύρωση της διαταγής πληρωμής.

Γ. Εάν η Διαταγή Πληρωμής εξοφλήθηκε.

Για τη συμπλήρωση της πληροφορίας απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από:

  α. Το Α΄ Απόγραφο Εκτελεστό της Διαταγής Πληρωμής (προς επίδειξη), ή επικυρωμένο αντίγραφο της διαταγής πληρωμής φέρον πράξη εξόφλησης από τον αιτούντα τη Διαταγή Πληρωμής με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από Δημόσια Αρχή ή από τον δικηγόρο που αιτήθηκε την έκδοση της διαταγής πληρωμής με σφραγίδα και υπογραφή του, είτε
  β. Συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης. είτε
  γ. Έγγραφη βεβαίωση της Τράπεζας που εξέδωσε τη Διαταγή Πληρωμής ότι εξοφλήθηκε, αποστελλόμενη στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από την Τράπεζα, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου προς αυτήν.

Η συμπλήρωση γίνεται με την ένδειξη «εξοφλήθηκε». Επισημαίνεται ότι όταν έχει εξοφληθεί από οπισθογράφο, τριτεγγυητή ή εκδότη συναλλαγματικής, από οπισθογράφο επιταγής, καθώς και από πρόσωπο που δεν είναι ο κύριος υπόχρεος της απαίτησης βάσει της οποίας εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής π.χ εγγυητής, συμπληρώνεται στο όνομα του κυρίως υπόχρεου η ένδειξη «εξοφλήθηκε από μη κυρίως υπόχρεο», ενώ διαγράφεται από τους ανωτέρω.

Διαγραφή Δεδομένου

Η διαγραφή πληροφορίας σχετικής με Διαταγή Πληρωμής είναι δυνατή:

Α. Εάν η Διαταγή Πληρωμής έχει ακυρωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ή έχει εκδοθεί με βάση πιστωτικό τίτλο, η υποχρέωση εκ του οποίου έχει ακυρωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή έχει εκδοθεί με βάση πιστωτικό τίτλο που έχει κηρυχθεί ανίσχυρος.

Για τη διαγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από:

  α. Επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης
  β. Την έκθεση επίδοσης της απόφασης αυτής και
  γ. Το πιστοποιητικό τελεσιδικίας της.

Σε περίπτωση που η διαταγή πληρωμής έχει εκδοθεί με βάση πιστωτικό τίτλο που έχει κηρυχθεί ανίσχυρος απαιτούνται και αντίγραφα των, τυχόν, δημοσιεύσεων που ορίζει η δικαστική απόφαση.

Β. Εάν η Διαταγή Πληρωμής δεν έχει κοινοποιηθεί στον καθ΄ου στρέφεται.

Για τη διαγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από:

  α. Επικυρωμένο αντίγραφο της διαταγής πληρωμής και βεβαίωση του πληρεξουσίου Δικηγόρου του αιτούντος περί μη κοινοποίησης αυτής στον καθ' ού ή

  β.Επικυρωμένο αντίγραφο της διαταγής πληρωμής και βεβαίωση του αιτούντος τη διαταγή πληρωμής περί μη κοινοποίησής της, με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής του ανωτέρω από αρμόδια Δημόσια Αρχή (σε περίπτωση που η βεβαίωση χορηγείται από νομικό πρόσωπο απαιτούνται και τα έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος εκπροσώπου του νομικού προσώπου).

Σημειώνεται ότι μετά την προσθήκη του άρθρου 630Α του Κ. Πολ. Δ. καταχωρούνται στο αρχείο μόνον οι διαταγές πληρωμής, των οποίων η επίδοση προκύπτει από τα οικεία βιβλία των Δικαστηρίων.

Διαγραφή δεδομένου λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησής του στο Αρχείο

Οι διαταγές πληρωμής στο αρχείο διατηρούνται για τρία (3) χρόνια και διαγράφονται από αυτό εφόσον:

 • έχει παρέλθει η 3ετία
 • έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της, ήτοι έχουν εξοφληθεί όλα τα δεδομένα που υφίστανται καταχωρημένα στο αρχείο αθέτησης υποχρεώσεων και
 • έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για το σύνολο των καταχωρημένων στο ΣΑΥ δεδομένων.

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένου φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου).

Συμπλήρωση / διαγραφή δεδομένου προγράμματος αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου ή κινητού και απαραίτητα δικαιολογητικά

Συμπλήρωση δεδομένου

α. Πραγματοποιείται σε δύο περιπτώσεις:

  i. με την ένδειξη "ματαιώθηκε" σε περίπτωση ματαίωσης του πλειστηριασμού.
  ii. με την ένδειξη "πραγματοποιήθηκε" σε περίπτωση πραγματοποίησης του πλειστηριασμού.

β. Απαιτείται να προσκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τον ενδιαφερόμενο βεβαίωση του επί του πλειστηριασμού Συμβολαιογράφου (ή, εφόσον ο πλειστηριασμός επισπεύδεται από το Δημόσιο, της αρμόδιας Υπηρεσίας) περί ματαιώσεως ή πραγματοποιήσεως του πλειστηριασμού.

Διαγραφή δεδομένου

Διαγραφή του δεδομένου του προγράμματος αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου ή κινητού πραγματοποιείται, εφόσον διεγράφη η κατάσχεση δυνάμει της οποίας επισπεύδεται ο πλειστηριασμός, καθώς και σε περίπτωση που προσκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τον ενδιαφερόμενο τελεσίδικη δικαστική απόφαση που να ακυρώνει τον πλειστηριασμό. Στη περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση και των δικαιολογητικών τελεσιδικίας της (έκθεση επίδοσης και πιστοποιητικό τελεσιδικίας).

Διαγραφή δεδομένου λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησής του

Τα προγράμματα πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων διατηρούνται στο αρχείο για τέσσερα (4) χρόνια και διαγράφονται από αυτό εφόσον:

 • έχει παρέλθει η 4ετία,
 • έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της, ήτοι έχουν εξοφληθεί όλα τα δεδομένα που υφίστανται καταχωρημένα στο αρχείο αθέτησης υποχρεώσεων και
 • έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για το σύνολο των καταχωρημένων στο ΣΑΥ δεδομένων.

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένου φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου).

Συμπλήρωση / διαγραφή δεδομένου κατάσχεσης - επιταγής του ΝΔ.1923 και απαραίτητα δικαιολογητικά

Συμπλήρωση δεδομένου

  α. Συμπλήρωση του δεδομένου γίνεται με την ένδειξη "έχει αρθεί", "έχει άρθει μερικά"ή "ανετράπη".
  β. Απαιτείται πιστοποιητικό του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή αντίγραφο του κτηματολογικού φύλλου του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου περί άρσεως (μερικής ή ολικής) ή ανατροπής της Κατάσχεσης Επιταγής, προσκομιζόμενο στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, με τη φροντίδα του υποκειμένου του δεδομένου, μαζί με τη σχετική αίτησή του.

  Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ καταβάλλει προσπάθεια να συλλέγει η ίδια πληροφορίες περί της άρσεως κατασχέσεων, επικουρούμενη από το υποκείμενο.

Διαγραφή δεδομένου

Διαγραφή δεδομένου πραγματοποιείται, εφόσον η κατάσχεση αρθεί, όταν:

  α. Πραγματοποιείται ο κατόπιν αυτής πλειστηριασμός του περιουσιακού στοιχείου, στο οποίο η κατάσχεση αφορά και η σχετική πληροφορία καταχωρείται στο Αρχείο. Απαιτείται πιστοποιητικό του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή αντίγραφο του κτηματολογικού φύλλου του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου περί άρσης της κατάσχεσης λόγω κατακύρωσης ή βεβαίωση του επί του πλειστηριασμού Συμβολαιογράφου περί πραγματοποιήσεως του πλειστηριασμού, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός της Εκθεσης Κατάσχεσης (και ο τόμος-αριθμός Υποθηκοφυλακείου, εφόσον πρόκειται για ακίνητο) με βάση την οποία εκδόθηκε το πρόγραμμα και το ονοματεπώνυμο του Δικαστικού Επιμελητού που την ενήργησε. Η βεβαίωση προσκομίζεται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, με τη φροντίδα του υποκειμένου του δεδομένου, μαζί με σχετική αίτησή του.
  β. Η κατάσχεση είναι συντηρητική.
  γ. Η κατάσχεση έχει επιβληθεί κατά προσώπου που είναι τρίτος, διακάτοχος και νομέας του ακινήτου στο οποίο επιβλήθηκε ή κατά προσώπου με την ιδιότητα του ως κληρονόμου του αρχικού οφειλέτη.

  δ. Η κατάσχεση έχει ακυρωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Για τις περιπτώσεις β. και γ. απαιτείται να προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο μαζί με το πιστοποιητικό περί άρσεως της κατάσχεσης και δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει (εφόσον δεν προκύπτει από τα τηρούμενα στο αρχείο στοιχεία) ότι η κατάσχεση είναι συντηρητική ή ότι το πρόσωπο είναι τρίτος, διακάτοχος και νομέας του ακινήτου στο οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση ή κληρονόμος του αρχικού οφειλέτη. Για την περίπτωση δ απαιτείται να προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο, μαζί με το πιστοποιητικό άρσεως της κατάσχεσης και επικυρωμένο αντίγραφο της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που ακυρώνει την κατάσχεση με τα δικαιολογητικά τελεσιδικίας της (έκθεση επίδοσης και πιστοποιητικό τελεσιδικίας).

Διαγραφή δεδομένου λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησής του

Οι κατασχέσεις και οι επιταγές του ΝΔ.1923 διατηρούνται στο αρχείο για τέσσερα (4) χρόνια και διαγράφονται από αυτό το αρχείο εφόσον:

 • έχει παρέλθει η 4ετία,
 • έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της, ήτοι έχουν εξοφληθεί όλα τα δεδομένα που υφίστανται καταχωρημένα στο αρχείο αθέτησης υποχρεώσεων και
 • έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για το σύνολο των καταχωρημένων στο ΣΑΥ δεδομένων.

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένου φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου).

Διαγραφή δεδομένου υποθήκης-προσημείωσης - τροπής υποθήκης και απαραίτητα δικαιολογητικά

Συμπλήρωση Δεδομένου

Συμπλήρωση του δεδομένου που αφορά σε Προσημείωση Υποθήκης ή Υποθήκη, με την ένδειξη "μερική εξάλειψη", πραγματοποιείται σε περίπτωση που εξαλειφθεί μερικά η Προσημείωση Υποθήκης ή η Υποθήκη.

Στη περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομιστεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ πιστοποιητικό του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή αντίγραφο του Κτηματολογικού φύλλου του αρμοδίου Κτηματολογικού Γραφείου περί μερικής εξαλείψεως της Υποθήκης ή της Προσημείωσης.

Διαγραφή δεδομένου

α. Οι υποθήκες, προσημειώσεις και τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες διαγράφονται όταν εξαλείφονται.

β. Για τη διαγραφή απαιτείται να προσκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τον ενδιαφερόμενο πιστοποιητικό του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή αντίγραφο του κτηματολογικού φύλλου του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου περί εξαλείψεως της Υποθήκης ή Προσημείωσης.

Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ καταβάλλει προσπάθεια να συλλέγει η ίδια πληροφορίες περί της εξάλειψης υποθηκών/προσημειώσεων, επικουρούμενη από το υποκείμενο.

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένου φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου).

Συμπλήρωση/ διαγραφή δεδομένου αίτησης πτώχευσης και απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συμπλήρωση δεδομένου

Η συμπλήρωση δεδομένου σχετικού με αίτηση πτώχευσης είναι δυνατή:

  α) εάν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση απόρριψής της, η οποία όμως δεν έχει καταστεί τελεσίδικη. Η συμπλήρωση γίνεται με ένδειξη "απορρίφθηκε".
  β) εάν ματαιώθηκε η επ' αυτής συζήτηση και δεν έχει παρέλθει έτος από την ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης. Η συμπλήρωση γίνεται με την ένδειξη "ματαιώθηκε".
  γ)εάν η αίτηση απορρίφθηκε λόγω μη επάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας , ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευσης. Η συμπλήρωση γίνεται με την ένδειξη "Απορίφθηκε λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη".

Για την περίπτωση α) απαιτείται αίτηση του υποκειμένου συνοδευόμενη από τη δικαστική απόφαση.

Για την περίπτωση β) απαιτείται πιστοποιητικό του γραμματέα του Πρωτοδικείου ή επικυρωμένο αντίγραφο του πινακίου συζητηθεισών αιτήσεων πτώχευσης από το οποίο να προκύπτει ότι η ορισθείσα συζήτηση της αίτησης πτώχευσης ματαιώθηκε για οποιονδήποτε λόγο.

Για την περίπτωση γ) η συμπλήρωση πραγματοποιείται όταν η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ λαμβάνει γνώση της σχετικής δικαστικής απόφασης είτε πρωτόβουλα είτε κατόπιν προσκόμισης της από τον ενδιαφερόμενο.

Διαγραφή δεδομένου

Η διαγραφή δεδομένου σχετικού με αίτηση πτώχευσης είναι δυνατή:

A. Εάν υπήρξε παραίτηση από το δικόγραφο της αίτησης πτώχευσης.

Απαιτείται αίτηση του υποκειμένου συνοδευόμενη από επικυρωμένο αντίγραφο του κατατεθέντος στο αρμόδιο δικαστήριο δικογράφου, της παραίτησης.

B. Εάν η πρώτη επί της αιτήσεως πτωχεύσεως συζήτηση ματαιώθηκε και δεν πραγματοποιήθηκε άλλη συζήτηση μέσα σε ενα(1) έτος από την ημερομηνία της πρώτης.

Απαιτείται αίτηση του υποκειμένου συνοδευόμενη από πιστοποιητικό του Γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου από τα οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω.

Γ. Εάν η αίτηση πτώχευσης απορρίφθηκε τελεσίδικα με δικαστική απόφαση.

Απαιτείται αίτηση του υποκειμένου συνοδευόμενη από:

  α. τη σχετική δικαστική απόφαση
  β. έκθεση επίδοσης της απόφασης αυτής και
  γ. πιστοποιητικό τελεσιδικίας της.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω μη επάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη, καταχωρίζεται στο αρχείο η σχετική πληροφορία, η οποία διατηρείται σε αυτό για δέκα (10) έτη

Δ. Εάν κηρυχθεί η πτώχευση με βάση τη συγκεκριμένη αίτηση.

Απαιτείται αίτηση του υποκειμένου συνοδευόμενη από επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης, με την οποία κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης.

Ε. Με την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης πτώχευσης.

Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ καταβάλει προσπάθεια να συλλέγει και η ίδια τις πληροφορίες περί της έκδοσης αποφάσεων που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης και της ματαίωσης συζήτησης επ αυτών επικουρημένη από το υποκείμενο.

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένου φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου.

Συμπλήρωση δεδομένου κηρυχθείσας πτώχευσης και απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συμπλήρωση δεδομένου

α. Συμπλήρωση του δεδομένου της κηρυχθείσας πτώχευσης πραγματοποιείται:

i. με την ένδειξη "ανακλήθηκε με οριστική δικαστική απόφαση" σε περίπτωση ανάκλησης της πτώχευσης  με οριστική δικαστική απόφαση
ii. με την ένδειξη  "συμβιβασμός" σε περίπτωση που έχει επέλθει συμβιβασμός επικυρωθείς με τελεσίδικη δικαστική απόφαση
iii. με την ένδειξη "αποκατάσταση με οριστική απόφαση" σε περίπτωση που ο πτωχός έχει αποκατασταθεί με οριστική δικαστική απόφαση (όχι λόγω παρόδου δεκαετίας) και με την ένδειξη "αποκατάσταση" σε περίπτωση που ο πτωχός έχει αποκατασταθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.  Εξαιρούνται οι περιπτώσεις αποκατάστασης λόγω εξόφλησης των πιστωτών όπου επέρχεται διαγραφή.
iv. με την ένδειξη "αποκατάσταση λόγω παρόδου δεκαετίας" σε περίπτωση που ο πτωχός έχει αποκατασταθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση λόγω παρόδου δεκαετίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις αποκατάστασης λόγω παρόδου δεκαετίας, εφόσον στην απόφαση ορίζεται ότι περατώνεται η πτώχευση και αφορά μόνο σε φυσικά πρόσωπα, για τα οποία επέρχεται διαγραφή.
v. με την ένδειξη "σχέδιο αναδιοργάνωσης", εάν έχει επικυρωθεί με οριστική δικαστική απόφαση σχέδιο αναδιοργάνωσης που έχει υποβληθεί από τον οφειλέτη ή και το σύνδικο και έχει γίνει αποδεκτό από τους πιστωτές.
vi. με την ένδειξη "περάτωση της πτώχευσης λόγω εκποίησης στοιχείων ενεργητικού", εάν η πτώχευση περατώθηκε λόγω εκποίησης του ενεργητικού της.
vii. με την ένδειξη "περάτωση πτώχευσης λόγω παύσης εργασιών ελλείψει ενεργητικού", εάν κηρύχθηκε με δικαστική απόφαση παύση των εργασιών της πτώχευσης λόγω έλλειψης ενεργητικού.

β. Στην περίπτωση i απαιτείται να προσκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τον ενδιαφερόμενο οριστική δικαστική απόφαση ανάκλησης της πτώχευσης.

γ. Στην περίπτωση ii απαιτείται να προσκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τον ενδιαφερόμενο η δικαστική απόφαση επικύρωσης συμβιβασμού μετά των δικαιολογητικών τελεσιδικίας της (έκθεσης επίδοσης και πιστοποιητικό τελεσιδικίας).

δ. Στις περιπτώσεις iii εώς v και vii απαιτείται να προσκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. επικυρωμένο αντίγραφο της αντίστοιχης οριστικής ή τελεσίδικης (μετά των δικαιολογητικών τελεσιδικίας της) δικαστικής απόφασης. Στην περίπτωση vi απαιτείται η υποβολή εγγράφων από τα οποία να προκύπτει η περάτωση της πτώχευσης λόγω εκποίησης στοιχείων του ενεργητικού.

Διαγραφή δεδομένου

α. Διαγραφή του δεδομένου της κηρυχθείσας πτώχευσης πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  i. Όταν η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση εξαφανιστεί σε δεύτερο βαθμό.
  ii. Όταν η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση ανακληθεί τελεσίδικα.
  iii. Όταν η απόφαση που επικυρώνει το σχέδιο αναδιοργάνωσης τελεσιδικήσει.
  iv. Όταν περιέλθει σε γνώση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ τεκμηριωμένη πληροφορία από την οποία να προκύπτει ότι έχουν παρέλθει δέκα (10) έτη από την ένωση πιστωτών.
  v. Όταν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αποκαθίσταται ο πτωχός λόγω εξόφλησης των πιστωτών του.
  vi. Όταν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αποκαθίσταται ο πτωχός - φυσικό πρόσωπο λόγω παρόδου δεκαετίας, εφόσον στην απόφαση ορίζεται ότι περατώνεται η πτώχευση.

β. Στην περίπτωση i απαιτείται να προσκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής απόφασης του Εφετείου.

γ. Στις περιπτώσεις ii, iii, v και vi απαιτείται να προσκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης με τα δικαιολογητικά της τελεσιδικίας της, δηλαδή απόσπασμα του Δελτίου Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, όπου δημοσιεύθηκε η απόφαση, και πιστοποιητικό τελεσιδικίας αυτής.

δ. Στη περίπτωση iv απαιτείται να προσκομισθούν στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η παρέλευση δέκα (10) ετών από την έναρξη της ένωσης πιστωτών.

Διαγραφή δεδομένου λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησης του στο Αρχείο

Οι πληροφορίες για κηρυχθείσες πτωχεύσεις διαγράφονται από το Αρχείο μετά την πάροδο δέκα ετών (10) εφόσον οι εργασίες τους δεν συνεχίζονται και σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ετών από την κήρυξή τους

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένου φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου.

Συμπλήρωση/ διαγραφή δεδομένου καταγγελίας συμβάσεων καρτών και απαραίτητα δικαιολογητικά

Συμπλήρωση Δεδομένου

α. Συμπλήρωση δεδομένου πραγματοποιείται με την ένδειξη «εξοφλήθηκε» όταν εξοφλείται από τον κυρίως υπόχρεο το οφειλόμενο υπόλοιπο συνεπεία του οποίου έγινε η καταγγελία. Όταν το οφειλόμενο υπόλοιπο έχει εξοφληθεί από πρόσωπο που δεν είναι ο κυρίως υπόχρεος της οφειλής, συμπληρώνεται στο όνομα του κυρίως υπόχρεου η ένδειξη "εξοφλήθηκε από μη κυρίως υπόχρεο".

β. Απαιτείται πρόταση προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ της εταιρίας που χορηγεί την κάρτα.

Διαγραφή Δεδομένου

α. Διαγραφή δεδομένου πραγματοποιείται με πρόταση της εταιρίας που χορηγεί την κάρτα, εγκεκριμένη από αρμόδιο στέλεχος της Διοίκησής της (επίπεδο Γενικού Διευθυντή) στην περίπτωση αναγγελίας από λάθος της.

β. Όταν έχει εξοφληθεί το οφειλόμενο υπόλοιπο για το οποίο έγινε η καταγγελία, διαγράφεται από το όνομα του τυχόν εγγυητή. Για τους κατόχους πρόσθετης κάρτας ισχύουν όσα προβλέπονται για τους κατόχους της κύριας κάρτας.

Διαγραφή δεδομένου λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησής του

Οι καταγγελίες συμβάσεων πιστωτικών καρτών διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και διαγράφονται από αυτό εφόσον:

 • έχει παρέλεθει η 2ετία,
 • έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της (ήτοι έχουν εξοφληθεί όλα τα δεδομένα που υφίστανται καταχωρημένα στο σύστημα αθέτησης υποχρεώσεων) και
 • έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (δύο χρόνια) για όλα τα δεδομένα της συγκεκριμένης κατηγορίας (καταγγελίες συμβάσεων καρτών και δανείων.

Συμπλήρωση/ διαγραφή δεδομένου καταγγελίας συμβάσεων χοτηγήσεων, καταναλωτικής, στεγαστικής και επιχειρηματικής πίστης.

Συμπλήρωση Δεδομένου

α. Συμπλήρωση δεδομένου πραγματοποιείται με την ένδειξη «εξοφλήθηκε» όταν εξοφλείται από τον κυρίως υπόχρεο το οφειλόμενο υπόλοιπο συνεπεία του οποίου έγινε η καταγγελία. Όταν το οφειλόμενο υπόλοιπο έχει εξοφληθεί από πρόσωπο που δεν είναι ο κυρίως υπόχρεος της οφειλής, συμπληρώνεται στο όνομα του κυρίως υπόχρεου η ένδειξη «εξοφλήθηκε από μη κυρίως υπόχρεο».

β. Απαιτείται πρόταση προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ της τράπεζας/ εταιρίας που προέβη στην καταγγελία.

Διαγραφή Δεδομένου

α. Διαγραφή δεδομένου πραγματοποιείται με πρόταση της τράπεζας που ανήγγειλε την καταγγελία, εγκεκριμένη από αρμόδιο στέλεχος της Διοίκησης της Τράπεζας (επίπεδο Γενικού Διευθυντή) στην περίπτωση αναγγελίας από λάθος της.

β. Όταν έχει εξοφληθεί το οφειλόμενο υπόλοιπο συνεπεία του οποίου έγινε καταγγελία διαγράφεται από το όνομα του τυχόν εγγυητή.

Διαγραφή δεδομένου λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησής του

Οι καταγγελίες δανείων και στεγαστικής πίστης διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και διαγράφονται από αυτό εφόσον:

 • έχει παρέλθει η 2 ετία
 • έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της (ήτοι έχουν εξοφληθεί όλα τα δεδομένα που υφίστανται καταχωρημένα στο σύστημα αθέτησης υποχρεώσεων) και
 • έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (ήτοι δύο χρόνια) για όλα τα δεδομένα της συγκεκριμένης κατηγορίας (καταγγελιες συμβάσεων δανείων κ' καρτών).

Συμπλήρωση/ διαγραφή δεδομένου διοικητικής κύρωσης κατά παραβατών φορολογικών νόμων και απαραίτητα δικαιολογητικά

Συμπλήρωση δεδομένου

α. Συμπλήρωση του δεδομένου πραγματοποιείται:

  i. με την ένδειξη "μερική άρση με ημερομηνία λήξης" όταν υπάρχει σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με τις τροποποιήσεις των όρων της επιβληθείσας διοικητικής κύρωσης, που αφορά στο χρόνο λήξης της άρσης, στο πρόσωπο για το οποίο γίνεται η άρση κλπ
  ii. με την ένδειξη "μερική άρση αορίστου χρόνου" όταν υπάρχει σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με τις τροποποιήσεις των όρων της επιβληθείσας διοικητικής κύρωσης, που αφορά στο χρόνο λήξης της κύρωσης, στο πρόσωπο για το οποίο γίνεται η άρση κλπ
  iii. με την ένδειξη "αναστολή" όταν υπάρχει σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με τις τροποποιήσεις των όρων της επιβληθείσας διοικητικής κύρωσης, όσον αφορά στην έναρξη των αποτελεσμάτων της
  iv. με την ένδειξη "έχει αρθεί" όταν υπάρχει σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί ολικής άρσης της διοικητικής κύρωσης
  v. με την ένδειξη "αναβίωση διασφάλισης" όταν υπάρχει σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναβίωσης της διοικητικής κύρωσης.

β. Στις άνω περιπτώσεις η συμπλήρωση του δεδομένου πραγματοποιείται όταν ληφθεί από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο κοινοποιούνται οι σχετικές αποφάσεις.

Διαγραφή δεδομένου

α. Διαγραφή δεδομένου πραγματοποιείται όταν υπάρχει σχετική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί διαγραφής της διοικητικής κύρωσης, κατόπιν δικαίωσης του φορολογούμενου μετά από προσφυγή του ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων

β. Για τη διαγραφή απαιτείται έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο κοινοποιείται η σχετική απόφαση και το οποίο λαμβάνεται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.

Διαγραφή δεδομένου λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησής του

Οι διοικητικές κυρώσεις διατηρούνται στο αρχείο για τέσσερα (4) χρόνια και διαγράφονται από αυτό εφόσον:

 • έχει παρέλθει η 4ετια,
 • έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της, ήτοι έχουν εξοφληθεί όλα τα δεδομένα που υφίστανται καταχωρημένα στο αρχείο αθέτησης υποχρεώσεων και
 • έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για το σύνολο των καταχωρημένων στο ΣΑΥ δεδομένων.

Συμπλήρωση/ διαγραφή δεδομένου αίτησης συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (αρ.99 επ. ΠτΚ) απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συμπλήρωση δεδομένου

α. Συμπλήρωση του δεδομένου της αίτησης / εξυγίανσης συνδιαλλαγής πραγματοποιείται:

i. με την ένδειξη "απόριψη αίτησης συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης" σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης,
ii. με την ένδειξη  "απόφαση για άνοιγμα συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης" σε περίπτωση που ανοίγει η συνδιαλλαγή/ εξυγίανση
iii. με την ένδειξη  "απόφαση επικύρωσης συμφωνίας συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης" σε περίπτωση έκδοσης απόφασης που επικυρώνει τη συμφωνία
v. με την ένδειξη  "απόφαση απόριψης επικύρωσης συμφωνίας συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης" σε περίπτωση έκδοσης απόφασης που απορρίπτει την επικύρωση της συμφωνίας
vi. με την ένδειξη  "απόφαση για λύση συμφωνίας" σε περίπτωση έκδοσης απόφασης με την οποία κηρύσσεται η λύση της συμφωνίας
vii. με την ένδειξη  "απόφαση υπαγωγής σε ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία"
viii. με την ένδειξη "λήξη της διαδικασίας λόγω μη επίτευξης συμφωνίας" σε περίπτωση έκδοσης απόφασης που κηρύσσει το πέρας της διαδικασίας συνδιαλλαγής.

β. Η κατά τα ανωρέρω συμπλήρωση του δεδομένου πραγματοποιείται είτε βάσει των συλλεγόμενων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ σχετικών αποφάσεων που απορρίπτουν την υποβληθείσα αίτηση ή ανοίγουν τη διαδικασία είτε εφόσον οι ανωτέρω αποφάσεις προσκομισθούν στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από το υποκείμενο.

Διαγραφή δεδομένου

α. Διαγραφή του δεδομένου της αίτησης πραγματοποιείται σε περίπτωση:

i. παραίτησης του αιτούντα από το δικόγραφο της αιτήσεως.
ii. κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση ή υπαγωγής του σε οποιαδήποτε διαδικασία αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης της περιουσίας του (Διαγραφή της αίτησης συνδιαλλαγής πραγματοποιείται και εφόσον ο οφειλέτης υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης).

β. Η διαγραφή του δεδομένου πραγματοποιείται είτε βάσει των συλλεγόμενων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ στοιχείων είτε εφόσον προσκομισθούν στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από το υποκείμενο οι ανωτέρω αποφάσεις ή πιστοποιητικό του γραμματέα περί παραίτησης από το δικόγραφο της αιτήσεως. Απαιτείται αίτηση του υποκειμένου συνοδευόμενη από επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης, με την οποία κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης.

Οι αιτήσεις συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης - συμπεραλαμβανομένων και των αιτήσεων για άμεση επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης και υπαγωγής σε ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία - διαγράφονται από το αρχείο μετά τη πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία κατάθεσης αυτών στο Αρμόδιο Δικαστήριο εκτός εάν εκδοθεί απόφαση επικύρωσης συμφωνίας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης, οπότε η πληροφορία για την αίτηση και την επικύρωση της συμφωνίας διατηρείται στο αρχείο για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της συμφωνίας. Εάν εκδοθεί απόφαση με την οποία απορρίπτεται η επικύρωση της συμφωνίας/ συνδιαλλαγής εξυγίανσης, η πληροφορία για την αίτηση και τη σχετική δικαστική απόφαση διατηρείται στο αρχείο για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης, με την οποία κηρύσσεται η λήξη της διαδικασίας λόγω μη επίτευξης συμφωνίας (π.χ. άπρακτη πάροδος της προθεσμίας επίτευξης συμφωνίας, αποποίηση του μεσολαβητή), η πληροφορία για την αίτηση και τη σχετική απόφαση διατηρείται στο αρχείο για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο. Τέλος, σε περίπτωση έκδοσης απόφασης περί υπαγωγής επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία ή κήρυξης λύσεως συμφωνίας συνδιαλλαγής, σε περίπτωση καταγγελίας συμφωνίας εξυγίανσης, πλήρωσης περιεχόμενης στη συμφωνία εξυγίανσης διαλυτικής αίρεσης, καθώς και στις περιπτώσεις που η διάρκεια της συμφωνίας συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης δεν είναι διαθέσιμη, τότε η πληροφορία για την αντίστοιχη αίτηση και απόφαση θα διατηρείται στο αρχείο για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο αρμόδιο δικαστηρίο.

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένου φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου.

Συμπλήρωση/διαγραφή δεδομένου αίτησης δικαστικής ρύθμισης οφειλών και απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συμπλήρωση δεδομένου

α. Συμπλήρωση του δεδομένου της αίτησης δικαστικής ρύθμισης οφειλών πραγματοποιείται:

i. με την ένδειξη "απορρίφθηκε" σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί
ii. με την ένδειξη "συμβιβασμός" σε περίπτωση που καταλήξουν σε συμβιβασμό σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 Ν. 3869/2010
iii. με την ένδειξη "τροποποίηση συμβιβασμού" σε περίπτωση τροποποίησης του κατά τα άρθρα 5 και 7 Ν. 3869/2010 συμβιβασμού.
iv. με την ένδειξη "παραίτηση" σε περίπτωση παραίτησης του αιτούντος
v. με την ένδειξη "εξόφληση οφειλών συμβιβασμού" σε περίπτωση εξόφλησης των σχετικών οφειλών

β. Στις περιπτώσεις (i) έως (iv) η συμπλήρωση του δεδομένου λαμβάνει χώρα είτε βάσει των στοιχείων που διαβιβάζονται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. από τις πιστώτριες τράπεζες/εταιρίες ή των συλλεγόμενων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. στοιχείων (στις περιπτώσεις που το πρωτογενές δεδομένο έχει συλλεχθεί από αρμόδιο Ειρηνοδικίο) είτε εφόσον οι σχετικές αποφάσεις ή η παραίτηση προσκομισθούν στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. από τον ενδιαφερόμενο.

Στην περίπτωση (ν) η συμπλήρωση λαμβάνει χώρα εφόσον προσκομισθούν στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. από τον ενδιαφερόμενο έγγραφα που αποδεικνύουν την εξόφληση των σχετικών οφειλών, ή γνωστοποιηθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. από τις πιστώτριες τράπεζες/εταιρίες η εξόφληση των οφειλών του αιτούντος προς έκαστη αυτών. Εφόσον το πρωτογενές δεδομένο έχει διαβιβαστεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. από πιστώτρια τράπεζα/εταιρία, τότε η τράπεζα/εταιρία αυτή γνωστοποιεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. την εξόφληση της οφειλής του υποκειμένου προς αυτήν εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα εξόφλησης.

Διαγραφή δεδομένου

Διαγραφή του δεδομένου στην περίπτωση που έχει διαβιβασθεί από πιστώτρια τράπεζα/εταιρία, πραγματοποιείται με πρόταση της τράπεζας/εταιρίας, εγκεκριμένη από αρμόδιο στέλεχος της Διοίκησης της (επιπέδου Γενικού Διευθυντή), στη περίπτωση αναγγελίας από λάθος της.

Διαγραφή δεδομένου λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησής του.

Οι αιτήσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών, εφόσον επέλθει, στο πλαίσιο αυτών, συμβιβασμός δυνάμει των άρθρων 5 και 7 του Ν. 3869/2010 όπως ισχύει, διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την εξόφληση των σχετικών οφειλών. Εφόσον οι παραπάνω αιτήσεις δεν καταλήξουν σε συμβιβασμό διαγράφονται από το αρχείο τρία (3) έτη μετά την ημερομηνία συζήτησης αυτών. Σε περίπτωση παραίτησης του αιτούντος, η σχετική με την αίτηση πληροφορία διαγράφεται από το αρχείο ένα (1) έτος μετά την υποβολή της αίτησης.

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένου φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου.

Συμπλήρωση/διαγραφή δεδομένου απόφασης δικαστικής ρύθμισης χρεών και απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συμπλήρωση δεδομένου

α. Συμπλήρωση του δεδομένου της απόφασης δικαστικής ρύθμισης χρεών (αρ.8Ν.3869/2010) πραγματοποιείται:

i. είτε με την ένδειξη "ρύθμιση" εφόσον με την εκδοθείσα απόφαση ρυθμίζονται οι οφειλές, είτε με την ένδειξη "πλήρης απαλλαγή" εφόσον με την εκδοθείσα απόφαση ο οφειλέτης απαλλάσσεται από την πληρωμή του συνόλου των οφειλών,
ii. με την ένδειξη "τροποποίηση απόφασης δικαστικής ρύθμισης χρεών" σε περίπτωση έκδοσης απόφασης με την οποία τροποποιείται η απόφαση δικαστικής ρύθμισης χρεών,
iii. με την ένδειξη "έκπτωση" σε περίπτωση έκδοσης απόφασης για την έκπτωση του οφειλέτη,
iv. με την ένδειξη "εξόφληση οφειλών ρύθμισης" σε περίπτωση εξόφλησης των σχετικών οφειλών

β. Στην περίπτωση i η συμπλήρωση του δεδομένου λαμβάνει χώρα βάσει των πρωτογενών στοιχείων που διαβιβάζονται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, από τις πιστώτριες τράπεζες/εταιρίες ή των στοιχείων που η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. συλλέγει από τα αρμόδια Ειρηνοδικεία.

γ. Στις περιπτώσεις (ii) και (iii) η συμπλήρωση του δεδομένου πραγματοποιείται είτε βάσει των στοιχείων που διαβιβάζονται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. από τις πιστώτριες τράπεζες/εταιρίες ή συλλεγόμενων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. στοιχείων (στις περιπτώσεις που το πρωτογενές δεδομένο έχει συλλεχθεί από αρμόδιο Ειρηνοδικίο) είτε εφόσον οι σχετικές αποφάσεις προσκομισθούν στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. από τον ενδιαφερόμενο.

δ. Στην περίπτωση (iv) η συμπλήρωση του δεδομένου πραγματοποιείται εφόσον προσκομισθούν στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ απο τον ενδιαφερόμενο έγγραφα που αποδεικνύουν την εξόφληση των σχετικών οφειλών ή δικαστική απόφαση με την οποία πιστοποιείται η απαλλαγή του από το υπόλοιπο των οφειλών ή εφόσον γνωστοποιηθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τις πιστώτριες τράπεζες/εταιρίες η εξόφληση των σχετικών οφειλών προς έκαστη αυτών. Εφόσον το πρωτογενές δεδομένο έχει διαβιβαστεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από πιστώτρια τράπεζα/εταιρία, τότε η τράπεζα/εταιρία αυτή γνωστοποιεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ την εξόφληση της οφειλής του υποκειμένου προς αυτή εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της εξόφλησης.

Διαγραφή δεδομένου

α. Διαγραφή του δεδομένου πραγματοποιείται σε περίπτωση εξαφάνισης της απόφασης δικαστικής ρύθμισης χρεών κατόπιν άσκησης εφέσεως.

Για τη διαγραφή απαιτείται να προσκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τον ενδιαφερόμενο η σχετική δικαστική απόφαση, άλλως να ενημερωθεί σχετικά η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από πιστώτρια τράπεζα/εταιρία.

β. Διαγραφή του δεδομένου στη περίπτωση που έχει διαβιβασθεί από πιστώτρια τράπεζα/εταιρία, πραγματοποιείται με πρόταση της πιστώτριας τράπεζας/ εταιρίας, εγκεκριμένης από αρμόδιο στέλεχος της Διοίκησής της (επιπέδου Γενικού Διεθυθυντή), στην περίπτωση αναγγελίας από λάθος της.

Διαγραφή δεδομένου λόγω παρέλευσης του ρποβλεπόμενου χρόνου διατήρησης του

Οι αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης των χρεών διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την επέλευση της απαλλαγής από τα χρέη σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 Ν. 3869/2010. Για τρία (3) χρόνια διατηρούνται και οι αποφάσεις για την πλήρη απαλλαγή του οφειλέτη (άρθρο 8 παρ. 5 Ν.3869/2010), καθώς και οι αποφάσεις, με τις οποίες οι οφειλέτες κηρύσονται έκπτωτοι.

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένου φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου.

Συμπλήρωση/διαγραφή δεδομένου διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου και απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συμπλήρωση δεδομένου

α. Συμπλήρωση του δεδομένου της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

i. Όταν έχει ασκηθεί κατ’ αυτής ανακοπή, συμπληρώνεται στο όνομα του προσώπου που άσκησε τη σχετική ανακοπή με την ένδειξη «ασκήθηκε ανακοπή».
ii. Όταν έχουν εξοφληθεί τα καθυστερούμενα μισθώματα βάσει των οποίων εκδόθηκε, συμπληρώνεται με την ένδειξη «εξοφλήθηκε».
iii. Όταν ακυρώνεται με οριστική δικαστική απόφαση, συμπληρώνεται στο όνομα του προσώπου που άσκησε τη σχετική ανακοπή προς ακύρωσή της με την ένδειξη «ακυρώθηκε».

β. Για την περίπτωση (i) απαιτείται να προσκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τον ενδιαφερόμενο επικυρωμένο αντίγραφο της κατατεθείσης στο αρμόδιο δικαστήριο ανακοπής κατά της συγκεκριμένης διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου και της έκθεσης επιδόσεώς της.

γ. Για την περίπτωση (ii):

Η εξόφληση των καθυστερούμενων μισθωμάτων αποδεικνύεται με συμβολαιογραφική πράξη εξοφλήσεως ή με νόμιμη εξοφλητική απόδειξη (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξοφλούμενου από αρμόδια Δημόσια Αρχή). Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα προσκομίζονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του εξοφλούμενου. Σε περίπτωση που ο εξοφλούμενος είναι ο δικηγόρος που αιτήθηκε την έκδοση της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου απαιτείται και αντίγραφο αυτής προκειμένου να διαπιστωθεί ότι αυτός εκπροσώπησε τον αιτούντα αναφορικά με την έκδοση της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου. Τα αποδεικτικά αυτά προσκομίζονται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ με τη φροντίδα του εξοφλήσαντος τα καθυστερούμενα μισθώματα για να γίνουν οι σχετικές συμπληρώσεις.
Εάν, τέλος η διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου εκδόθηκε με αίτηση τράπεζας ή θυγατρικής εταιρίας τράπεζας, απαιτείται έγγραφη βεβαίωσή της ότι τα καθυστερούμενα μισθώματα εξοφλήθηκαν. Η βεβαίωση υποβάλλεται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ είτε από τον ενδιαφερόμενο είτε απευθείας από την τράπεζα ή τη θυγατρική της εταιρία.

δ. Για την περίπτωση (iii) απαιτείται να προσκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τον ενδιαφερόμενο επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης.

Διαγραφή δεδομένου

α. Όταν η διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου ακυρώνεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, διαγράφεται από το όνομα του προσώπου που άσκησε τη σχετική ανακοπή προς ακύρωση αυτής.

β. Απαιτείται να προσκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τον ενδιαφερόμενο επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης μετά των δικαιολογητικών τελεσιδικίας της (έκθεση επίδοσης και πιστοποιητικό τελεσιδικίας)

Διαγραφή δεδομένου λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησής του

Οι διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου διατηρούνται στο αρχείο για τρία (3) χρόνια και διαγράφονται από αυτό μετά τη πάροδο της 3 ετιας σε κάθε περίπτωση.

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένου φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου.

Διαγραφή των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ΣΑΥ και ΣΥΠ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

α. Όταν αποδεικνύεται τεκμηριωμένα ότι συγκεκριμένο δεδομένο δεν αφορά το υποκείμενο στο το οποίο φέρεται ότι ανήκει, διαγράφεται.

β. Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της διαγραφής ενός δεδομένου από τη μερίδα ενός υποκειμένου, ως μη ανήκοντος σ΄ αυτό, πραγματοποιείται δια του επανελέγχου του πρωτογενούς πληροφοριακού στοιχείου.
Ο επανέλεγχος και η διαγραφή πραγματοποιείται κατόπιν προτάσεως του υποκειμένου προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ
Με βάση το αποτέλεσμα του επανελέγχου η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Χρόνος Τηρησης Δεδομένων ΣΑΥ - ΣΥΠ

Οι Πηγές άντλησης των δεδομένων ΣΑΥ είναι οι εξής:

ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τράπεζες και λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

(Εταιρίες έκδοσης και διαχείρισης καρτών κλπ.)

Ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές
Συναλλαγματικές απλήρωτες κατά τη λήξη τους
Αιτήσεις Δικαστικής Ρύθμισης Οφειλών
Αποφάσεις Δικαστικής Ρύθμισης Οφειλών
Καταγγελίες συμβάσεων χορηγήσεων καταναλωτικής, στεγαστικής πίστης και επιχειρηματικής, καταγγελίες συμβάσεων καρτών
Πρωτοδικεία Αιτήσεις Πτωχεύσεων
Αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις πτωχεύσεων λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη
Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις
Διαταγές Πληρωμής
Διαταγές Απόδοσης Χρήσης Μισθίου Ακινήτου
Αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής/εξυγίανσης (αρ.99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα)
Διοικητικά Εφετεία Διαταγή Πληρωμής
Ιστοσελίδα του Ταμείου Νομικών Πλειστηριασμοί Ακινήτων
Πλειστηριασμοί Κινητών
Ειρηνοδικεία Πλειστηριασμών Ακινήτων
Πλειστηριασμών Κινητών
Διαταγές Πληρωμής
Διαταγές Απόδοσης Χρήσης Μισθίου Ακινήτου
Αιτήσεις Δικαστικής Ρύθμισης Οφειλών
Αποφάσεις Δικαστικής Ρύθμισης Χρεών
Υποθηκοφυλακεία / Κτηματολογικά Γραφεία Υποθήκες - Προσημειώσεις Υποθηκών
Τροπές Προσημειώσεων σε Υποθήκες
Κατασχέσεις - Επιταγές του Ν.Δ. 1923
Υπουργείο Οικονομικών μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος Διοικητικές Κυρώσεις κατά παραβατών φορολογικών νόμων

Σε περίπτωση καταγγελίας του δανείου ή της σύμβασης της πιστωτικής κάρτας, η σχετική πληροφορία εμφανίζεται στο αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, μετά από αναγγελία της αρμόδιας Τράπεζας. Σε περίπτωση που με βάση τη καταγγελία αυτή εκδοθεί διαταγή πληρωμής στο αρχείο καταχωρείται και η πληροφορία που αφορά στην έκδοση διαταγής πληρωμής με τη σχετική ένδειξη ότι πρόκειται για εγγυητή. Το ίδιο συμβαίνει και σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης που τυχόν επισπεύσθηκε λόγω καταγγελίας δανείου/ κάρτας.

Όχι σύμφωνα με την αρ. 109/1999 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (24/ 2004, ΦΕΚ Β' 684/ 11.5.2004) δεν απαιτείται η συγκατάθεση των υποκειμένων για την επεξεργασία (αρ. 5 παρ.2 εδ. Ε' Ν. 2472/1997).

Όχι, η πληροφορία της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής καταχωρείται μόνον στο όνομα του εκδότη της. Εφόσον όμως εκδοθεί διαταγή πληρωμής βάσει της επιταγής αυτής, τότε η σχετική πληροφορία κατά την οποία καταχωρείται στρέφεται και στο όνομα του οπισθογράφου.

Τα Δεδομένα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων διαβιβάζονται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ με ηλεκτρονικά μέσα από τα πιστωτικά ιδρύματα, τις εταιρίες παροχής πιστώσεων και τις εταιρείες έκδοσης και διαχείρισης καρτών (Φορείς), οι οποίοι χορήγησαν τα σχετικά δάνεια/κάρτες.

Η ενημέρωση των δεδομένων που έχουν εισαχθεί στο σύστημα συγκέντρωσης χορηγήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνον με βάση τα σχετικά στοιχεία που διαβιβάζονται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, από τους άνω Φορείς, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια των διαβιβαζομένων δεδομένων.

Διαγραφή δεδομένου από το Αρχείο πραγματοποιείται:

Σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης με την οποία βεβαιώνεται ότι το υποκείμενο δεν ανέλαβε εγκύρως υποχρέωση από τη συγκεκριμένη χορήγηση, τότε η σχετική πληροφορία του αρχείου συμπληρώνεται σχετικώς με την ένδειξη "ακυρώθηκε".

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ενότητα

Τα δεδομένα συγκέντρωσης χορηγήσεων διατηρούνται για πέντε (5) χρόνια από την τελευταία ενημέρωση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τους φορείς και τις εγγυητικές και ενέγγυες πιστώσεις μέχρι την επιστροφή τους.

Η ενημέρωση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ περιλαμβάνει και τα σχετικά με το "κλείσιμο" μιας χορήγησης. Βλέπε σχετική ενότητα.

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, συμβάλλοντας στην προστασία του πολίτη, έχει δημιουργήσει επικουρικό Aρχείο, στο οποίο καταχωρούνται δηλώσεις κλοπής ή απώλειας ταυτοτήτων και διαβατηρίων.

Έτσι, κάθε ενδιαφερόμενος, εκτός από τη δήλωση της κλοπής ή απώλειας στις Αρμόδιες Αρχές, μπορεί να ενημερώνει και την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

Η καταχώριση στο αρχείο γίνεται με τη συμπλήρωση από τον ενδιαφερόμενο σχετικής αίτησης/δήλωσης και κατάθεσής της στα Γραφεία Εξυπηρετησης της εταιρείας είτε μέσω κατάθεσης σε οποιοδήποτε κατάστημα τράπεζας.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο της χορηγηθείσας βεβαίωσης του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος ή υπεύθυνη δήλωση (Αρθρο 8 Ν.1599/1986), επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Δημόσια Αρχή. (Δεν απαιτείται θεώρηση εάν η παρούσα αίτηση προσκομισθεί στα γραφεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ).

Ναι, στο σύστημα καταχωρείται και η παλιά σας ταυτότητα με την ένδειξη "Ανενεργή".

Το αρχείο επιχειρήσεων των οποίων οι συμβάσεις για την αποδοχή καρτών έχουν καταγγελθεί (Σύστημα Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων ΣΚΣΕ) αφορά στις γενόμενες καταγγελίες των σχετικών συμβάσεων που υφίσταντο μεταξύ των Φορέων και των επιχειρήσεων για λόγους που σχετίζονται με τη "νομιμότητα" των συναλλαγών (πχ αποδοχή καρτών που έχουν δηλωθεί ως απωλεσθείσες, εικονικές συναλλαγές, αυτοχρηματοδότηση, κλπ). Στο αρχείο επιχειρήσεων δεν καταγράφεται καμία πληροφορία που αφορά στις αγορές μέσω καρτών (π.χ. είδος προϊόντος, τιμή, κλπ.) και στους κατόχους αυτών.
Το ΣΚΣΕ εξυπηρετεί τον σκοπό τήρησης των Αρχείων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, ήτοι την ενίσχυση της πίστης και την εξυγίανση των συναλλαγών μέσω της παροχής της δυνατότητας στους αποδέκτες του να αξιολογούν τους κινδύνους που απορρέουν από τη σύναψη σύμβασης με συγκεκριμένη επιχείρηση.

Ο χρόνος παραμονής των στοιχείων των επιχειρήσεων στο αρχείο ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταγγελίας.
Μετά την πάροδο των 5 ετών τα δεδομένα του αρχείου διαγράφονται αυτόματα.

Τα δεδομένα διατίθενται, για ιδία χρήση και για τον σκοπό που περιγράφεται ανωτέρω, στις υπηρεσίες των πιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιριών έκδοσης και διαχείρισης μέσων πληρωμών (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών), που είναι αρμόδιες για τη σύναψη συμβάσεων για την αποδοχή καρτών με τις επιχειρήσεις.

Διαγραφή& διόρθωση δεδομένων

Διαγραφή δεδομένου από το αρχείο μπορεί να πραγματοποιηθεί:

Στις περιπτώσεις (α) και (β), η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει σχετικά τους συνδεδεμένους Φορείς, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που ίσχυσε κατά τη δημιουργία της πληροφορίας.

Διόρθωση δεδομένου πραγματοποιείται όταν διαπιστώνεται, κατά τρόπο τεκμηριωμένο, ότι οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην επιχείρηση, που έχει ενταχθεί στο Αρχείο, δεν είναι ακριβές.

Διόρθωση επίσης πραγματοποιείται όταν αυτά καθαυτά τα στοιχεία του δεδομένου δεν είναι ακριβή.

Στην περίπτωση διόρθωσης δεδομένων κατά το παρόν άρθρο, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει σχετικά τους συνδεδεμένους Φορείς, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που ίσχυσε κατά τη δημιουργία της πληροφορίας.

Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών

Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαφωνεί με την καταχώρισή της στο αρχείο οφείλει να υποβάλει στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ έγγραφη αίτηση, στην οποία θα εκφράζει με σαφήνεια της διαφωνία της και στην οποία θα δηλώνει τα πλήρη στοιχεία της. Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ διαβιβάζει τις αντιρρήσεις της επιχείρησης στον Φορέα. Με βάση τα περιεχόμενα στις αντιρρήσεις και τη σχετική απάντηση του Φορέα, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ προβαίνει σε τυχόν ενέργειες και απαντάει εγγράφως στην επιχείρηση κοινοποιώντας τη σχετική επιστολή της στον Φορέα. Κατά της απάντησης της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμά της να προσφύγει αρμοδίως σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Η πληροφορία της εκχώρησης καταχωρείται στο σχετικό αρχείο μετά από ενημέρωση από την εκδοχέα Τράπεζα

Περιεχόμενο του αρχείου είναι οι δημοσιευτέες πράξεις (σύσταση, τροποποίηση, εκπροσώπηση κλπ) και τα δημοσιευμένα σε αυτές στοιχεία εταιριών περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, τους νόμιμους εκπροσώπους και τους εταίρους αυτών και ισολογισμοί.