Η Εταιρεία

Με τη σταδιακή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος, οι Τράπεζες της χώρας αναγνώρισαν την ανάγκη για πρόσβαση σε ακριβή δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, αφού κατέστη σαφές ότι τέτοιες πληροφορίες συμβάλλουν στην προστασία της πίστης και στη μείωση των επισφαλειών προς όφελος του τραπεζικού συστήματος και των ίδιων των συναλλασσομένων αλλά και εν τέλει της εθνικής οικονομίας. Για το σκοπό αυτό το σύνολο, σχεδόν, των ελληνικών Τραπεζών ίδρυσε την εταιρεία Τειρεσίας στην οποία και ανετέθη η ανάπτυξη και διαχείριση ενός αξιόπιστου Αρχείου Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς.
Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ συστάθηκε αρχικά τέλη του έτους 1992 και από το Σεπτέμβριο του 1997 λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία.
Σήμερα, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ εξειδικεύεται στη συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς και δεδομένων συγκέντρωσης χορηγήσεων (για ιδιώτες και επιχειρήσεις), υποθηκών και προσημειώσεων, καθώς και στοιχείων που συνδράμουν στην αποτροπή απάτης στις τραπεζικές συναλλαγές, τα οποία παρέχει μέσω αξιόπιστων πληροφοριακών συστημάτων.
Η Τειρεσίας ΑΕ είναι διατραπεζική εταιρεία και μέτοχοί της μπορεί να είναι μόνο πιστωτικά ιδρύματα και θυγατρικές εταιρείες πιστωτικών ιδρυμάτων, που σκοπό έχουν τη χρηματοδοτική μίσθωση ή την πρακτόρευση επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων ή τη διαχείριση, για λογαριασμό των μητρικών πιστωτικών ιδρυμάτων, προϊόντων καταναλωτικής πίστης και μέσων πληρωμών.
Μέτοχοι της εταιρείας είναι οι μεγαλύτερες ελληνικές Τράπεζες.
Βασικοί σκοποί της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ είναι:
1. H ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων με αποστολή:
2. Η διαχείριση και διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται από τα πληροφοριακά της συστήματα.
Με συνέπεια στη φιλοσοφία της, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ εστιάζει στην εξασφάλιση της ορθότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων των συστημάτων της, έτσι ώστε, αφενός να υπηρετεί την αποστολή της, δηλαδή να συμβάλει στην προστασία της τραπεζικής πίστης και στην εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών και, αφετέρου, να εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη.
Για την επίτευξη της αποστολής της, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης για το έργο δημοσίου συμφέροντος που επιτελεί και σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεξεργασίας Δεδομένων της (ΚΕΔ), εφαρμόζει απαράβατα αρχές και κανόνες, όπως:
Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών προς όφελος των πελατών της με τη συστηματική βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των λειτουργιών της. Αποδεικνύοντας την προσήλωσή της στην επίτευξη του στόχου της η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ πιστοποιείται από το 2003 με το Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001.
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται σήμερα από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ είναι συμμορφούμενο με το διεθνές πρότυπο ISO 9001: 2015 και αξιολογείται από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Lloyd’s Register LRQA.