Αρχείο Αναφοράς & Αρχείο Δεδομένων Απολεσθέντων – Κλεμμένων Δελτίων Ταυτοτήτων & Διαβατηρίων


Σκοπός της επεξεργασίας είναι η ορθή αποτύπωση των δεδομένων των αρχείων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, η συνεχής επικαιροποίησή τους, η ορθή συσχέτιση αυτών με το φυσικό (και νομικό) πρόσωπο στο οποίο αφορούν και η εξασφάλιση της δυνατότητας ακριβούς ταυτοποίησης των φυσικών (και νομικών) προσώπων των αρχείων (εφεξής «Οικονομικές Μονάδες»).


Κατηγορίες Δεδομένων : Στοιχεία που αφορούν στον προσδιορισμό της ταυτότητας των φυσικών (και νομικών) προσώπων και συγκεκριμένα οι Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ) ή διαβατηρίου αυτών, η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, οι διευθύνσεις (οδός, αριθμός, περιοχή, ΤΚ) και ο αριθμός ΓΕΜΗ.


Πηγές Δεδομένων : Τα δεδομένα του αρχείου αναφοράς προήλθαν αρχικά από το αρχείο ΑΦΜ οικ. έτους 1992 του τότε ΚΕΠΥΟ, που παραχωρήθηκε στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ από το Υπουργείο Οικονομικών. Το αρχείο αναφοράς εμπλουτίζεται έκτοτε διαρκώς με πρόσθετα ή νεότερα στοιχεία (ΑΦΜ, ΑΔΤ, διευθύνσεις κλπ) από το μητρώο φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, βάσει του άρ. 17 παρ. 1 περ. ιε Ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), όπως προστέθηκε με το αρ. 52 παρ. 1 Ν. 4569/2018 (μόλις ολοκληρωθεί η διασύνδεση), από τα έντυπα ή ηλεκτρονικά παραστατικά των πρωτογενών δεδομένων που εισάγονται στις κατά περίπτωση Οικονομικές Μονάδες, καθώς και από τις υποβαλλόμενες στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ αιτήσεις των υποκειμένων των δεδομένων.


Χρόνοι Τήρησης : Ενόψει του ως άνω σκοπού επεξεργασίας που εξυπηρετεί το αρχείο αναφοράς, τα δεδομένα σε αυτό τηρούνται χωρίς χρονικό περιορισμό.


Αποδέκτες Δεδομένων : Με βάση τον ως άνω σκοπό, το αρχείο αναφοράς αποτελεί εσωτερικό αρχείο της εταιρίας και δεν διαβιβάζεται αυτοτελώς σε τρίτους, παρά μόνον στο πλαίσιο της άντλησης στοιχείων από τα αρχεία που τηρεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για συγκεκριμένο φυσικό (ή νομικό) πρόσωπο.Σκοπός της επεξεργασίας είναι ο περιορισμός της απάτης και η προστασία του πολίτη από τον κίνδυνο κατάρτισης τραπεζικών συμβάσεων με στοιχεία της απολεσθείσας/κλαπείσας /ανενεργής ταυτότητάς του ή διαβατηρίου του.


Κατηγορίες Δεδομένων : Οι δηλώσεις πολιτών σχετικά με την κλοπή, απώλεια ή αντικατάσταση δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων και διαβατηρίων τους και οι αριθμοί χαμένων / κλεμμένων / ανενεργών δελτίων ταυτότητας, καθώς και οι αριθμοί χαμένων / κλεμμένων διαβατηρίων.


Πηγές Δεδομένων : Τα υποκείμενα των δεδομένων (κάτοχοι των δελτίων αστυνομικών ταυτοτήτων και διαβατηρίων) και το αντίστοιχο αρχείο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.


Χρόνοι Τήρησης : Ενόψει του σκοπού επεξεργασίας που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο αρχείο, τα δεδομένα σε αυτό τηρούνται χωρίς χρονικό περιορισμό.


Αποδέκτες Δεδομένων1 : Τα δεδομένα του αρχείου διατίθενται για ιδία χρήση στους ακόλουθους αποδέκτες:

  1. Τράπεζα της Ελλάδος
  2. Πιστωτικά ιδρύματα
  3. Χρηματοδοτικά Ιδρύματα: εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρίες έκδοσης και διαχείρισης μέσων πληρωμών, εταιρίες παροχής πιστώσεων, εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, Ιδρύματα Πληρωμών και Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος.
  4. Φορείς του δημόσιου τομέα των οποίων το έννομο συμφέρον είναι προφανές.


1Εκπονείται έκθεση εκτίμησης αντικτύπου και για την ένταξη στους νομιμοποιούμενους αποδέκτες και των φορέων χορήγησης μικροπιστώσεων