Αρχείο Δεδομένων Απολεσθέντων – Κλεμμένων Δελτίων Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων

Στο Αρχείο Δεδομένων Ταυτοτήτων-Διαβατηρίων, καταχωρούνται δηλώσεις πολιτών (απευθείας προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, είτε μέσω Τραπεζών με σχετική αίτηση ενημέρωσης της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) περί της απώλειας ή κλοπής ή αντικατάστασης της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους (απολεσθείσες, κλαπείσες και ανενεργές). Το άνω αρχείο έχει τεθεί σε λειτουργία από το 2000 και είναι επικουρικό.

Από τον Σεπτέμβριο του 2006 το συγκεκριμένο αρχείο διασυνδέθηκε με το αντίστοιχο αρχείο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, από το οποίο ενημερώνεται κάθε 10' (ΑΠΔΠΧ 11/2006).

Σκοπός του αρχείου είναι η προστασία του πολίτη από τυχόν παράνομες σε βάρος του ενέργειες με χρήση ταυτοτήτων ή διαβατηρίων που έχουν κλαπεί ή απολεσθεί ή είναι ανενεργές (έχουν αντικατασταθεί).

Ταυτότητες και διαβατήρια, τα οποία έχουν κλαπεί ή απολεσθεί ή αντικατασταθεί (ανενεργές).

Ενημέρωση του αρχείου πραγματοποιείται περιοδικά και από τα σχετικά αρχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη(αρ. απόφασης 11/2006 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Είναι δυνατή και η απ' ευθείας ενημέρωση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ με τη συμπλήρωση από τον ενδιαφερόμενο σχετικής αίτησης/δήλωσης και κατάθεσής της στα γραφεία της εταιρίας. Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αντίγραφου δήλωσης απώλειας/κλοπής στην Αστυνομία ή υπεύθυνης δήλωσης περί τούτου (Αρθρο 8 Ν. 1599/1986) επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Δημόσια Αρχή. Επίσης η σχετική δήλωση μπορεί να κατατεθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα Τράπεζας, η οποία εν συνεχεία τη διαβιβάζει στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ με Fax η ταχυδρομικά.

Τα δεδομένα του αρχείου τηρούνται σε αυτό χωρίς χρονικό περιορισμό, εφόσον η σχετική δήλωση απώλειας/κλοπής δεν ανακληθεί και ενημερωθεί σχετικά η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

Η ανάκληση δήλωσης κλοπής, απώλειας ταυτότητας-διαβατηρίου μπορεί να γίνει με υποβολή σχετικού εντύπου

Copyright © 2018 All rights reserved | Design by Teiresias