Αρχείο Δεδομένων Συγκέντρωσης Χορηγήσεων - ΣΣΧ

Σκοπός της επεξεργασίας : Η εκ μέρους των αποδεκτών των δεδομένων εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυμβαλλομένων τους.

Κατηγορίες Δεδομένων : Τα δεδομένα του συγκεκριμένου αρχείου αφορούν σε πληροφορίες για πιστωτικούς κινδύνους που έχουν αναλάβει φυσικά και νομικά πρόσωπα (ιδιώτες, επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους, κλπ.) από χρηματοδοτήσεις πάσης φύσεως από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προκύπτουν στο πλαίσιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτά. Συγκεκριμένα καταχωρούνται δεδομένα για ενήμερες και σε καθυστέρηση οφειλές από :
  1. Δάνεια κάθε μορφής
  2. Πιστώσεις κάθε μορφής
  3. Κάρτες
  4. Εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, λήψης προκαταβολής, εμπρόθεσμης πληρωμής κλπ.) και
  5. Ενέγγυες πιστώσεις

Πηγές Δεδομένων : Τα πιστωτικά ιδρύματα, οι εταιρίες παροχής πιστώσεων, οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, οι εταιρίες έκδοσης και διαχείρισης καρτών, οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, τα ιδρύματα πληρωμών1, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος2 και το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) (εφεξής Φορείς), οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια των δεδομένων.

Χρόνοι Τήρησης : Τα ως άνω δεδομένα διατηρούνται στο Αρχείο για πέντε (5) έτη από την τελευταία ενημέρωσή τους από τους Φορείς. Σε περίπτωση που έχει εξοφληθεί το οφειλόμενο υπόλοιπο, η πληροφορία διαγράφεται από το όνομα του εγγυητή. Ειδικά τα δεδομένα που αφορούν σε εγγυητικές επιστολές και ενέγγυες πιστώσεις, διατηρούνται στο αρχείο για πέντε (5) έτη από την κατάπτωση/μη πληρωμή της εγγυητικής επιστολής ή της ενέγγυας πίστωσης αντίστοιχα. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης πληρωμής διαγράφονται αυτόματα.

Αποδέκτες Δεδομένων : Τα δεδομένα του αρχείου διατίθενται για ιδία χρήση στους ακόλουθους αποδέκτες3 :
  1. Τράπεζα της Ελλάδος
  2. Πιστωτικά ιδρύματα
  3. Χρηματοδοτικά Ιδρύματα: εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρίες έκδοσης και διαχείρισης καρτών, εταιρίες παροχής πιστώσεων, ιδρύματα πληρωμών4 , ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος4 και εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις
  4. Φορείς του δημόσιου τομέα των οποίων το έννομο συμφέρον είναι προφανές