Αρχείο Δεδομένων Συγκέντρωσης Χορηγήσεων

Στο Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν σε ενήμερες οφειλές και οφειλές σε καθυστέρηση προερχόμενες από πάσης φύσεως χορηγήσεις προς ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας του ΣΣΧ εξασφαλίζεται η ομαλή συλλογή των στοιχείων από τους φορείς (τράπεζες, εταιρείες παροχής πιστώσεων, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και οι εταιρείες έκδοσης και διαχείρισης καρτών), ο έλεγχος πληρότητας αυτών, καθώς και η διάθεση των επεξεργασμένων πληροφοριών. Σκοπός του ΣΣΧ είναι η εκ μέρους των αποδεκτών των δεδομένων εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των υποκειμένων (ιδιωτών και επιχειρήσεων) στα οποία τα δεδομένα αφορούν.

Ενήμερες και σε καθυστέρηση οφειλές προερχόμενες από:

 1. Δάνεια που αφορούν σε πάσης φύσεως χορηγήσεις προς ιδιώτες και επιχειρήσεις
 2. Πιστωτικές ή κάρτες διευκόλυνσης πληρωμών
 3. Εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής κλπ)
 4. Ενέγγυες πιστώσεις
Τα δεδομένα χορηγήσεων διαβιβάζονται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ με ηλεκτρονικά μέσα από τους Φορείς (δηλαδή τα πιστωτικά ιδρύματα, τις εταιρείες παροχής πιστώσεων, εταιρείες χρηματοδότησης μίσθωσης, εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και τις εταιρείες έκδοσης και διαχείρισης καρτών) οι οποίοι χορήγησαν τα σχετικά δάνεια/κάρτες. Για την αποστολή των δεδομένων στη ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ δεν απαιτείται η συγκατάθεση των υποκειμένων.
Τα δεδομένα τηρούνται στο ΣΣΧ πέντε (5) χρόνια από την τελευταία μηνιαία ενημέρωσή τους από τους φορείς.
Τα δεδομένα αποστέλλονται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ μέχρι την 5η μέρα εκάστου μηνός και αφορούν εικόνα δανείων/ καρτών, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την τελευταία επεξεργασία του προηγούμενου της αποστολής μήνα. Τα στοιχεία που αφορούν σε εγγυητικές επιστολές και ενέγγυες πιστώσεις αποστέλλονται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ σε ημερήσια βάση.
Η ενημέρωση των δεδομένων δανείων και καρτών που έχουν ήδη εισαχθεί στο Αρχείο πραγματοποιείται κάθε μήνα.
Σε περίπτωση που κάποιο μήνα δεν υπάρξει ενημέρωση για κάποιο δάνειο./ κάρτα, τότε στο αρχείο μεταδιδομένων πληροφοριών εμφανίζονται τα πιο πρόσφατα στοιχεία του δανείου/ κάρτας και αναγράφεται η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης από τον φορέα.
Η ενημέρωση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τους Φορείς περιλαμβάνει και τα σχετικά με το "κλείσιμο" της χορήγησης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνέχεια:
Α."Κλείσιμο" λόγω εξόφλησης:
 1. Σε περίπτωση πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης δανείου (εξαιρούνται τα ανοικτά δάνεια, οι χορηγήσεις ανακυκλούμενης μορφής και το δικαίωμα υπερανάληψης (overdraft)
 2. Σε περίπτωση, τυχόν διακοπής από το υποκείμενο ή τον Φορέα, της σύμβασης ανοικτού δανείου, χορήγησης ανακυκλούμενης μορφής ή κάρτας του ή της σύμβασης με την οποία του παρασχέθηκε δικαίωμα υπερανάληψης απο τρεχούμενο λογαριασμό του, χωρίς υπόλοιπο. Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση που υφίσταται ανεξόφλητο υπόλοιπο, τότε ο Φορέας ενημερώνει την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ για την εξόφληση του υπολοίπου αυτού.
Β."Κλείσιμο" λόγω εξόφλησης με μεταφορά υπολοίπου ή λόγω ρύθμισης (εκτός ρυθμίσεων των Ν. 3869/2010 ή Ν.4307/2014)
Σε περίπτωση που το δάνειο/ κάρτα εξοφλείται πλήρως και ολοσχερώς είτε μέσω της μεταφοράς του υπολοίπου του σε νέο δάνειο/ κάρτα είτε λόγω ρύθμισης και χορήγησης νέου δανείου/ κάρτας.
Γ. "Κλείσιμο" με υπόλοιπο:
 1. Σε περίπτωση διαγραφής του δανείου/ κάρτας με υπόλοιπο σε καθυστέρηση (π.χ, μεταφορά σε ζημιές) χωρίς καταγγελία.
 2. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης δανείου/ κάρτας, στην οποία προβαίνουν οι Φορείς. Στη περίπτωση αυτή οι Φορείς αναγγέλουν ταυτοχρόνως την πληροφορία περί της καταγγελίας της σύμβασης δανείου/ κάρτας για καταχώριση στο σύστημα αθέτησης υποχρεώσεων.
 3. Σε περίπτωση μεταφοράς της οφειλής σε οριστική καθυστέρηση και παρόδου (12) δώδεκα μηνών από την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης των στοιχείων της χορήγησης.
 4. Σε περίπτωση εξόφλησης με μερική καταβολή και διαγραφή ανεξόφλητου υπολοίπου ή ρύθμιση οφειλής βάσει του Ν.3869/2010 ή του Ν.4307/2014.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο Φορέας ενημερώνει την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και για την τυχον μεταγενέστερη πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της χορήγησης.
Δ. "Κλείσιμο" λόγω αλλαγής της νομικής μορφής επιχείρησης:
Σε περίπτωση αλλαγής της νομικής μορφής της επιχείρησης.
Ε. "Κλείσιμο" εγγυητικής επιστολής ή ενέγγυας πίστωσης:
Σε περίπτωση επιστροφής εγγυητικής επιστολής ή πληρωμής ενέγγυας πίστωσης, ολικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής και ολικής κάλυψης ενέγγυας πίστωσης από την Τράπεζα, μερικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής με κάταλοιπο, ακύρωσης εγγυητικής επιστολής ή ενέγγυας πίστωσης.
Σε περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής ο Φορέας ενημερώνει την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και για τη μεταγενέστερη τακτοποίηση της σχετικής οφειλής.
Διαγραφή από το Αρχείο Δεδομένων Συγκέντρωσης Χορηγήσεων
Διαγραφή δεδομένου από το Αρχείο πραγματοποιείται:
 1. Σε περίπτωση αναγγελίας από παραδρομή του Φορέα που χορηγεί το δάνειο/ κάρτα κλπ, μετά από σχετική ενημέρωση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τον Φορέα.
 2. Σε περίπτωση χορήγησης για την οποία έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση με την οποία βεβαιώνεται ότι το υποκείμενο δεν ανέλαβε εγκύρως υποχρέωση από αυτήν. Στη περίπτωση αυτή απαιτείται να προσκομισθεί στη ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τον ενδιαφερόμενο επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης μετά των δικαιολογητικών τελεσιδικίας της.
Σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης με την οποία βεβαιώνεται ότι το υποκείμενο δεν ανέλαβε εγκύρως υποχρέωση από τη συγκεκριμένη χορήγηση, τότε η σχετική πληροφορία του αρχείου συμπληρώνεται σχετικώς με την ένδειξη "ακυρώθηκε".