Αρχείο Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων

Το Αρχείο Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων (ΣΚΣΕ) περιλαμβάνει δεδομένα για επιχειρήσεις, των οποίων οι συμβάσεις για την αποδοχή καρτών, ως μέσο πληρωμής, έχουν καταγγελθεί. Οι καταγγελίες σχετίζονται με λόγους που αφορούν στην αθέτηση των όρων των συμβάσεων των συναλλαγών (π.χ. αποδοχή καρτών που έχουν δηλωθεί ως απωλεσθείσες, εικονικές συναλλαγές, αυτοχρηματοδότηση, κλπ). Στο αρχείο αυτό δεν καταγράφεται καμία πληροφορία που αφορά στις αγορές μέσω καρτών (π.χ. είδος προϊόντος, τιμή, κλπ.) και στους κατόχους αυτών.
Το ΣΚΣΕ εξυπηρετεί τον σκοπό τήρησης των Αρχείων της Τειρεσίας ΑΕ, δηλαδή την ενίσχυση της πίστης και την εξυγίανση των συναλλαγών μέσω της παροχής της δυνατότητας στους αποδέκτες του να αξιολογούν τους κινδύνους που απορρέουν από τη σύναψη σύμβασης με συγκεκριμένη επιχείρηση. Επιπλέον σκοπός του αρχείου είναι η ενίσχυση της ασφαλούς διακίνησης κ' χρήσης των καρτών ως μέσο πληρωμής.
Τα δεδομένα διατίθενται, για ιδία χρήση και για τον σκοπό που περιγράφεται ανωτέρω, στις υπηρεσίες των πιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιριών έκδοσης και διαχείρισης μέσων πληρωμών (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών), που είναι αρμόδιες για τη σύναψη συμβάσεων για την αποδοχή καρτών με τις επιχειρήσεις.
Οι αιτίες καταγγελίας της σύμβασης για την αποδοχή καρτών ως μέσο πληρωμής από επιχειρήσεις παρουσιάζονται παρακάτω:
Κωδικός Αιτία Καταγγελίας Σύμβασης
1 Αποδοχή καρτών, οι οποίες έχουν δηλωθεί ως απολεσθείσες ή κλαπείσες
2 Αποδοχή καρτών που δεν έχουν χορηγηθεί από Φορέα
3 Διενέργεια ή πληκτρολόγηση πραγματικών ή εικονικών συναλλαγών χωρίς την εξουσιοδότηση του κατόχου
4 Παραβίαση όρων της Σύμβασης Συνεργασίας Φορέα-επιχείρησης οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους υπόλοιπους κωδικούς
5 Χαρακτηρισμός επιχείρησης ως Κοινό Σημείο Πώλησης (Common Point of Purchase)
6 Ξέπλυμα χρήματος
7 Επιχειρήσεις που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή δε λειτουργούν για οποιονδήποτε λόγο ή έχουν λυθεί
8 Αλλοίωση των ποσών των συναλλαγών στα χρεωστικά δελτία των συναλλαγών
9 Αυτοχρηματοδότηση
10 Σπάσιμο συναλλαγών
11 Ανακριβείς αιτήσεις χορήγησης κάρτας (από την επιχείρηση στο Φορέα)
12 Ανακριβής αίτηση συνεργασίας της επιχείρησης προς τον Φορέα
13 Πραγματοποίηση συναλλαγών με επίκληση εικονικής έγκρισης
14 Υπέρογκος αριθμός αντιλογισμών / αμφισβητήσεων συναλλαγών
Τα Δεδομένα του Συστήματος Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων διαβιβάζονται στην Τειρεσίας ΑΕ με ηλεκτρονικά μέσα από τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία προβαίνουν στην καταγγελία.
Ο χρόνος παραμονής των στοιχείων των επιχειρήσεων στο αρχείο ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταγγελίας. Μετά την πάροδο των 5 ετών τα δεδομένα του αρχείου διαγράφονται αυτόματα.