Λογότυπο Τειρεσία
Χάρτης Ιστοτόπου Συχνές Ερωτήσεις Συνδέσεις English
Τειρεσίας
Σε τι στάδιο βρίσκεται η αίτηση μου;
Όλες οι υπηρεσίες προς το κοινό παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ
 
 
ΣΟΣ ΣΣΚ ΣΤΔ ΣΚΣΕ Scoring
Αρχική Σελίδα Υπηρεσίες
Υπηρεσίες

"Στοχεύοντας στην προαγωγή της τραπεζικής πίστης"

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ πιστή στους στόχους και στις αρχές που διέπουν την αποστολή της, έχει αναπτύξει και διαθέτει τις υπηρεσίες της μέσω αξιόπιστων πληροφορικών συστημάτων όπως:

 • Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) & Σύστημα Υποθηκών - Προσημειώσεων (ΣΥΠ)
 • Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ)
 • Σύστημα Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων (ΣΚΣΕ)
 • Σύστημα Ταυτοτήτων/Διαβατηρίων που έχουν απωλεσθεί ή κλαπεί (ΣΤΔ)
 • Η Τειρεσίας επιπρόσθετα διατηρεί και τα εξής αρχεία:

 • Αρχείο εκχωρημένων απαιτήσεων από συμβάσεις/πιστοποιήσεις εκτέλεσης δημοσίων έργων
 • Σκοπός του αρχείου είναι η αποτροπή της απάτης. Περιεχόμενο του αρχείου είναι δεδομένα για εκχωρημένες στις τράπεζες απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ, οι οποίες απορρέουν από συμβάσεις δημοσίων έργων ή/και πιστοποιήσεις εκτέλεσης αυτών, στο σύνολό τους ή κατά τμήματα.

  Πηγή των δεδομένων αυτών είναι οι Τράπεζες.

  Χρόνος διατήρησης: τα δεδομένα διαγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την πλήρη εξόφληση της εκχωρηθείσας απαίτησης.

 • Δεδομένα εταιριών από ΦΕΚ και ΓΕΜΗ.
 • Σκοπός της επεξεργασίας είναι η διευκόλυνση της ενημέρωσης των συναλλασσομένων με δεδομένα εταιριών που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ και το ΓΕΜΗ.

  Περιεχόμενο του αρχείου είναι οι δημοσιευτέες πράξεις (σύσταση, τροποποίηση, εκπροσώπηση κλπ) και τα δημοσιευμένα σε αυτές στοιχεία εταιριών περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, τους νόμιμους εκπροσώπους και τους εταίρους αυτών. Επιπρόσθετα στο αρχείο τηρούνται δεδομένα δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων εταιριών (ισολογισμοί).

  Πηγή των δεδομένων αυτών είναι το ΦΕΚ και μελλοντικά το ΓΕΜΗ

  Χρόνος διατήρησης: Τα δεδομένα που αφορούν σε δημοσιευμένες πράξεις τηρούνται για δέκα (10) χρόνια από τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ ή την καταχώριση στο ΓΕΜΗ.

  Έλεγχος ακριβείας δεδομένων

  Με σκοπό την ακριβέστερη ταύτιση των καταχωρούμενων στο αρχείο δεδομένων, αλλά και την αναζήτηση αυτών, είναι δυνατόν να ελέγχονται ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ και διεύθυνση, μέσω αρχείου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που περιέχει μόνο τα ως άνω στοιχεία, σύμφωνα με απόφαση της Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με αριθμό 21/2007.


Aποδέκτες των δεδομένων των αρχείων της είναι:

 • Πιστωτικά Ιδρύματα
 • Εταιρείες Έκδοσης και Διαχείρισης Μέσων Πληρωμών (πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών)
 • Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing)
 • Εταιρείες Πρακτόρευσης Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring)
 • Φορείς του Δημοσίου των οποίων είναι προφανές το έννομο συμφέρον
 • Νομικά Πρόσωπα που παρέχουν Πίστη και ελέγχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή από άλλες κεντρικές Τράπεζες κατά τους όρους της 2ης Τραπεζικής Οδηγίας και του ν. 4261/2014
 • Επιτηδευματίες που έχουν συνδεθεί με το σύστημα ΤΣΕΚ σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της ΑΠΔΠΧ 186/2014. για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ

 

     
     
 
Όροι Χρήσης