Λογότυπο Τειρεσία
Χάρτης Ιστοτόπου Συχνές Ερωτήσεις Συνδέσεις English
Τειρεσίας
Σε τι στάδιο βρίσκεται η αίτηση μου;
Όλες οι υπηρεσίες προς το κοινό παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ
 
 
ΣΟΣ ΣΣΚ ΣΤΔ ΣΚΣΕ Scoring
Αρχική Σελίδα Scoring
Σύστημα Βαθμολόγησης Πιστοληπτικής Συμπεριφοράς (Scoring)

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, με βάση τα δεδομένα που επεξεργάζεται, έχει αναπτύξει και θέσει σε παραγωγική λειτουργία σύστημα ανάλυσης της συναλλακτικής συμπεριφοράς των δανειοληπτών και ειδικότερα φυσικών προσώπων, από τις αρχές του 2010 και επιχειρήσεων από τις αρχές του 2012.

Σκοπός του συτήματος είναι η εκτίμηση, με βάση το σύνολο των δεδομένων του Αρχείου Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς, της πιθανότητας αθέτησης, δηλαδή της πιθανότητας, αυτός στον οποίο τα δεδομένα αφορούν, να αθετήσει οικονομική υποχρέωση στους επόμενους δώδεκα (12) μήνες.

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με σύγχρονα μοντέλα στατιστικής ανάλυσης και βαθμολόγησης και βασίζεται σε προδιαγραφές και παραμέτρους που έχουν τεθεί από τις τράπεζες, σύμφωνα και με την ακολουθούμενη διεθνώς σχετική πρακτική.

Τα μοντέλα επεξεργασίας και υπολογισμού της βαθμολόγησης (scores) επαναξιολογούνται τακτικά και επικαιροποιούνται οι αλγόριθμοι τους, ώστε αφενός να προσαρμόζονται στις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και στις διαμορφούμενες συναλλακτικές πρακτικές και αφετέρου να επιβεβαιώνεται η ακρίβεια των εκτιμήσεων

 

     
     
 
Όροι Χρήσης