Λογότυπο Τειρεσία
Χάρτης Ιστοτόπου Συχνές Ερωτήσεις Συνδέσεις English
Τειρεσίας
Σε τι στάδιο βρίσκεται η αίτηση μου;
Όλες οι υπηρεσίες προς το κοινό παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ
 
ΣΟΣ ΣΣΚ ΣΤΔ ΣΚΣΕ Scoring
Αρχική Σελίδα Γραφείο Εξυπηρέτησης
Γραφείο Εξυπηρέτησης

Σε τι στάδιο βρίσκεται η αίτηση μου;


Στην υπηρεσία του συναλλασσόμενου πολίτη

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/97 πρόσβαση στα Αρχεία δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, προκειμένου να γνωρίζει εάν τηρούνται σε αυτό δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Για τη διευκόλυνση των υποκειμένων των δεδομένων στην άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ έχει συστήσει ειδικό «Γραφείο Εξυπηρέτησης» το οποίο δέχεται, εξετάζει και απαντά σχετικά έγγραφα αιτήματα. Το ίδιο δικαίωμα πρόσβασης παρέχεται και στα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής.

Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος διαπιστώσει την ύπαρξη λάθους σε δεδομένα που τον αφορούν, μπορεί να υποβάλλει σχετική αίτηση και να ζητήσει τη διόρθωσή τους.

Αναφορικά με το αρχείο η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ AE, για να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια των δεδομένων, προβαίνει στη συμπλήρωση (με τις ενδείξεις «εξοφλήθηκε», «ματαιώθηκε» κλπ.) ή διαγραφή αυτών, εφόσον, σύμφωνα με τον Kανονισμό Eπεξεργασίας Δεδομένων (KEΔ) του αρχείου οικονομικής συμπεριφοράς, περιέλθουν σε γνώση της εταιρείας τεκμηριωμένα στοιχεία. Για το σκοπό αυτό η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ AE ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους δεν θα πρέπει να καταστρέφουν τα σώματα των εξοφλημένων επιταγών και συναλλαγματικών.

Oι ενδιαφερόμενοι, για οποιαδήποτε πραγματοποίηση συναλλαγής με την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ είναι απαραίτητο να προσκομίσουν την ταυτότητα ή το διαβατήριο τους, καθώς και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σχετικές πληροφορίες και έντυπα με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, χορηγούνται στο γραφείο της Τειρεσίας ΑΕ στο Μαρούσι Αττικής,
οδός Αλαμάνας 1 και Πρεμετής, ΤΚ 151 25.

Ώρες λειτουργίας: 08:30 - 14:00
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210-36.76.700, Fax: +30 210-36.76.750 (9:00 - 16:00)
Διεύθυνση Ιστοσελίδας: http://www.tiresias.gr


Ενημέρωση Ενδιαφερομένων

Έντυπο αιτήσεων παροχής πληροφοριών για τα στοιχεία του αρχείου της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, για φυσικά* και νομικά* πρόσωπα.

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η αίτηση πρέπει να αποστέλλεται ταχυδρομικώς, δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας από Δημόσια Αρχή) ή να παραδίδεται αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο στο γραφείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ο αιτών θα πρέπει να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στο Καταστατικό (για τις προσωπικές εταιρείες) ή το ΦΕΚ (για Ανώνυμες & Ε.Π.Ε.) νομιμοποίησης εκπροσώπων ή το πιστοποιητικό εγγραφής και μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ., τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση και επίσης να ακολουθήσει τις οδηγίες που δίνονται ανωτέρω για τα φυσικά πρόσωπα.


Χρόνος Παραμονής - Διαγραφές - Συμπληρώσεις

Tα χρονικά διαστήματα παραμονής των δεδομένων στο αρχείο έχουν ως εξής :

 • ΣΑΥ & ΣΥΠ: Συνοψίζονται στο σχετικό πίνακα
 • ΣΣΧ: Διαγραφή δεδομένου πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις
 • ΣΚΣΕ: Τα δεδομένα τηρούνται στο αρχείο για 5 χρόνια
 • Ταυτότητες/Διαβατήρια: Οι πληροφορίες δεν διαγράφονται από το αρχείο εκτός εάν υποβληθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ανάκληση της υπεύθυνης δήλωσης περί της κλοπής ή της απώλειας

Πληροφορίες για τη διαδικασία διαγραφής ή συμπλήρωσης δεδομένου αναλυτικά για κάθε περίπτωση καθώς και για τον χρόνο τήρησης των δεδομένων, θα βρείτε στη σελίδα των συχνών ερωτήσεων.

Έντυπο αιτήσεων συμπλήρωσης / διαγραφής δεδομένων φυσικών ή νομικών προσώπων (η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από πληρεξούσιο φυσικού ή νομικού προσώπου).
Η αποστολή των δικαιολογητικών με σκοπό τη συμπλήρωση / διαγραφή δεδομένων του αρχείου μπορεί να πραγματοποιηθεί και ταχυδρομικά.


Διορθώσεις

Διαδικασία διόρθωσης εσφαλμένων στοιχείων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια ανακρίβεια ή σφάλμα στα δεδομένα του Αρχείου που τηρείται από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση διόρθωσης στο Γραφείο Εξυπηρέτησης.


Μη εμφάνιση στοιχείων / Απαγόρευση Πρόσβασης

 • Διαδικασία μη εμφάνισης στοιχείων οκονομικής συμπεριφοράς ΣΑΥ & ΣΥΠ

  Οποιοσδήποτε (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δεν επιθυμεί την εμφάνιση των στοιχείων οικονομικής συμπεριφοράς του, που τηρούνται στα συστήματα ΣΑΥ, ΣΥΠ της Τειρεσίας ΑΕ, μπορεί να ζητήσει, με σχετική αίτηση, που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Δημόσια Αρχή) στο Γραφείο Εξυπηρέτησης, τη μη μετάδοση των δεδομένων αυτών.

  Έντυπο αίτησης μη μετάδοσης στοιχείων οικονομικής συμπεριφοράς για φυσικά* και νομικά* πρόσωπα.

  Με την ικανοποίηση του αιτήματός του στη θέση των δεδομένων αναγράφεται: «δεν επιθυμεί την μετάδοση δεδομένων που τον αφορούν».

 • Απαγόρευση πρόσβασης ΣΣΧ

  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να υποβάλει προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ αίτημα απαγόρευσης πρόσβασης στα δεδομένα του ΣΣΧ που το αφορούν. Για το σκοπό αυτό πρέπει να συμπληρώσει και καταθέσει το ειδικό έντυπο - αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται είτε στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ απευθείας, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Δημόσια Αρχή) είτε στην Τράπεζα, η οποία τη διαβιβάζει στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

  Με την ικανοποίηση του ανωτέρω αιτήματος και μέχρι την τυχόν ανάκληση του αιτήματος αυτού, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ θα εμφανίζει στο αρχείο την ένδειξη «δεν επιθυμεί την πρόσβαση στα δεδομένα που το αφορούν».

 • Δικαίωμα Αντίρησης Πρόσβασης στο Σύστημα ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων)

  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να ασκήσει το διακαίωμα αντίρρησης για πρόσβαση στο σύστημα ΤΣΕΚ.

Αρχή της σελίδας


Ταυτότητες - Διαβατήρια

Έντυπο αίτησης καταχώρησης στο αρχείο, περί δηλώσεως κλοπής ή απώλειας ταυτότητας - διαβατηρίου.

Για τη διενέργεια μεταβολών στα στοιχεία του αρχείου (περιλαμβανομένης της διαγραφής αυτών), όταν ο αριθμός δελτίου ταυτότητας έχει διαβιβασθεί από το Υπουργείο, απαιτείται να προκομισθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τον ενδιαφερόμενο, σχετική βεβαίωση του παραπάνω Υπουργείου ή της αρμόδειας Αστυνομικής Αρχής από την οποία να προκύπτει οτι το συγκεκριμένο δελτίο ταυτότητας βρίσκεται σε ισχύ.

Αρχή της σελίδας


Επικοινωνία

Tο γραφείο εξυπηρέτησης κοινού της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ βρίσκεται:
  Αλαμάνας 1 και Πρεμετής,
Μαρούσι Αττικής,
Τ.Κ. 151 25
(Ταχυδρομική Θυρίδα 61086)

Ώρες λειτουργίας των Γραφείων Εξυπηρέτησης Κοινού: 08:30 - 14:00
   
Τηλέφωνα επικοινωνίας: +30 210 36.76.700 (09:00 - 16:00)
Fax: +30 210 36.76.750
E-mail: tiresias@tiresias.gr
Διεύθυνση Ιστοσελίδας: http://www.tiresias.gr

Αρχή της σελίδας


* Τα αρχεία παρατίθενται σε μορφή Microsoft Word Document (.doc)

     
     
 
Όροι Χρήσης