Λογότυπο Τειρεσία
Χάρτης Ιστοτόπου Συχνές Ερωτήσεις Συνδέσεις English
Τειρεσίας
Σε τι στάδιο βρίσκεται η αίτηση μου;
Όλες οι υπηρεσίες προς το κοινό παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ
 
 
ΣΟΣ ΣΣΚ ΣΤΔ ΣΚΣΕ Scoring
Αρχική Σελίδα Νομοθεσία
Νομοθεσία - Προστασία Υποκειμένων Δεδομένων

"Σεβόμενοι τα θεμελιώδη δικαιώματα του πολίτη"

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ στηρίζει τη λειτουργία της στην αρχή του σεβασμού και της προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη, καθώς και στην πιστή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 2472/1997 για την "Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα", με τον οποίο ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη οι διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Tα καταχωρούμενα στο αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ δεδομένα φυσικών προσώπων είναι προσωπικού χαρακτήρα και επομένως, για την επεξεργασία τους, ισχύουν οι διατάξεις του 2472/97. Οπωσδήποτε, όμως, αυτά δεν ανήκουν στην κατηγορία των "ευαίσθητων δεδομένων", όπως ο Νόμος τα ορίζει.

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, με πλήρη συναίσθηση ευθύνης για το έργο δημοσίου συμφέροντος που επιτελεί, έχει προσαρμόσει την ανάπτυξη και λειτουργία του Συστήματος Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) & Συστήματος Δεδομένων Υποθηκών - Προσημειώσεων (ΣΥΠ), του Συστήματος Συγκέντρωσης Χορηγήσεων, του Συστήματος Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων(ΣΚΣΕ) και του Συστήματος Ταυτοτήτων/ Διαβατηρίων που έχουν απωλεσθεί ή κλαπεί (ΣΤΔ) στοιχεία ΦΕΚ/ ΓΕΜ και εκχωρήσεις πιστοποιήσεων έτσι ώστε η προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων αυτών να είναι εξασφαλισμένη. Η εταιρεία έχει γνωστοποιήσει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τον Κανονισμό Επεξεργασίας Δεδομένων (KEΔ) του αρχείου της, μετά την έγκριση του οποίου ενημερώνει σχετικά τους πολίτες με τακτικές ανακοινώσεις της στον Τύπο.

Παρακάτω αναφέρονται αποφάσεις και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορούν στη λειτουργία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ:

 • ΑΠΔΠΧ 109/31.03.1999: Προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας του αρχείου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ (ΑΠΔΠΧ 24/2004 - ΦΕΚ Β 684/2004)
 • ΑΠΔΠΧ 523-13.10.1999: Κανόνες κατηγοριοποίησης Δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ [βλ. άρθρο 40 Ν. 3259/2004 (ΦΕΚ Α-149) με το οποίο τροποποιήθηκε ο χρόνος τήρησης δεδομένων, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρθρο 70 ν.3746/2009(ΦΕΚ Α-27) και το αρ. 4 Ν. 3816/ 2010
  (ΦΕΚ Α -6)
 • ΑΠΔΠΧ 86/2002: Δημιουργία Συστήματος Συγκέντρωσης Χορηγήσεων
 • ΑΠΔΠΧ 6/2006: Δημιουργία αρχείου επιχειρήσεων των οποίων οι συμβάσεις για αποδοχή καρτών έχουν καταγγελθεί
 • ΑΠΔΠΧ 11/2006: Δημιουργία αρχείου κλαπέντων ή απολεσθένων διαβητηρίων ή δελτίων ταυτότητας από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
 • ΕΤΠΘ 234/ 11.12.2006 (θέμα 23) ( ΦΕΚ Β/ 63/2007), όπως τροποποιήθηκε με την ΕΠΑΘ
  89/ 02.09.2013 (ΦΕΚ Β 2259/ 2013): αναγγελία ακάλυπτων επιταγών στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ
 • ΑΠΔΠΧ 50/ 2011 αιτήσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού Ν. 3869/ 10
 • ΑΠΔΠΧ 21/2007 άδεια διασύνδεσης αρχείων ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ - ΓΓΠΣ

* Ο σύνδεσμος παραπέμπει στην Αρχή Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα. Δείτε τις αποφάσεις στην ενότητα Αποφάσεις.

** ΑΠΔΠΧ = Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

*** ΕΤΠΘ = Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος

*** *ΕΠΑΘ = Επιτροπή Πιστωτικών ή Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος

     
     
 
Όροι Χρήσης