Νομοθεσία - Προστασία Υποκειμένων Δεδομένων


"Σεβόμενοι τα θεμελιώδη δικαιώματα του πολίτη"

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ στηρίζει τη λειτουργία της στην αρχή του σεβασμού και της προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη, καθώς και στην πιστή εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και της σχετικής νομοθεσίας.

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, με πλήρη συναίσθηση ευθύνης για το έργο δημοσίου συμφέροντος που επιτελεί, έχει προσαρμόσει την ανάπτυξη και λειτουργία του Συστήματος Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) & Συστήματος Δεδομένων Υποθηκών - Προσημειώσεων (ΣΥΠ), του Συστήματος Συγκέντρωσης Χορηγήσεων, του Συστήματος Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων(ΣΚΣΕ) του Συστήματος Ταυτοτήτων/ Διαβατηρίων που έχουν απωλεσθεί ή κλαπεί (ΣΤΔ), των στοιχείών ΦΕΚ/ ΓΕΜΗ κ.α έτσι ώστε η προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων αυτών να είναι εξασφαλισμένη. Η εταιρεία έχει γνωστοποιήσει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τον Κανονισμό Επεξεργασίας Δεδομένων (KEΔ) του αρχείου της, μετά την έγκριση του οποίου ενημερώνει σχετικά τους πολίτες με τακτικές ανακοινώσεις της στον Τύπο.

Παρακάτω αναφέρονται αποφάσεις και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορούν στη λειτουργία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ:

* Ο σύνδεσμος παραπέμπει στην Αρχή Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα. Δείτε τις αποφάσεις στην ενότητα Αποφάσεις.
** ΑΠΔΠΧ = Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
*** ΕΤΠΘ = Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος
*** *ΕΠΑΘ = Επιτροπή Πιστωτικών ή Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος