Επιχειρηματική Πληροφόρηση


Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εξασφάλιση της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας, της ασφάλειας των συναλλαγών και της άσκησης των δικαιωμάτων της οικονομικής ελευθερίας και της ελεύθερης πληροφόρησης των επιχειρήσεων μέσω της παροχής της δυνατότητας στους επιτηδευματίες να αξιολογούν την φερεγγυότητα των αντισυμβαλλομένων τους.


Οι κατηγορίες Δεδομένων αφορούν στα ακόλουθα δεδομένα τoυ Αρχείου Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) και Υποθηκών - Προσημειώσεων (ΣΥΠ):


Επιπλέον παρέχονται δεδομένα εταιριών από το ΦΕΚ και το ΓΕΜΗ.


Πηγές Δεδομένων : Οι αναφερόμενες υπό το σχετικό αρχείο αντίστοιχα για δεδομένα ΣΑΥ-ΣΥΠ και για δεδομένα ΦΕΚ και ΓΕΜΗ.


Χρόνοι Τήρησης : Οι αναφερόμενοι υπό το σχετικό αρχείο αντίστοιχα για δεδομένα ΣΑΥ-ΣΥΠ και για δεδομένα από ΦΕΚ και ΓΕΜΗ.


Αποδέκτες Δεδομένων : Τα δεδομένα του ΤΣΕΚ παρέχονται για ιδία χρήση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων του Αστικού Κώδικα που ασκούν εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική, γεωργική ή άλλη επιχείρηση στην Ελληνική Επικράτεια ή σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και την Ελβετία, στο πλαίσιο της οποίας συναλλάσσονται με πίστωση και συνεπώς αναλαμβάνουν (ή πρόκειται να αναλάβουν) αντίστοιχο πιστωτικό κίνδυνο και ως εκ τούτου καθίσταται απαραίτητος ο έλεγχος της φερεγγυότητας των αντισυμβαλλομένων τους, μετά από σχετική ενημέρωση των τελευταίων.Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εξασφάλιση της άσκησης των δικαιωμάτων της ελεύθερης πληροφόρησης και της οικονομικής ελευθερίας των αποδεκτών και η διευκόλυνσή τους στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, μέσω της διάθεσης σε αυτούς δεδομένων που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ και το ΓΕΜΗ.


Κατηγορίες Δεδομένων : Καταχωρούνται οι δημοσιευτέες πράξεις και τα δημοσιευμένα σε αυτές στοιχεία εταιριών, που αφορούν στη σύσταση, ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπών εταιριών, τροποποίηση καταστατικού, μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, λύση, αναβίωση και λοιπές πράξεις που δημοσιεύονται κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω και περιλαμβάνουν ενδεικτικά τον αριθμό φύλλου και την ημερομηνία του ΦΕΚ (για παλαιότερες προ ΓΕΜΗ δημοσιεύσεις), τον κωδικό αριθμό (ΚΑΚ) και την ημερομηνία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, τον αριθμό ΓΕΜΗ, ΑΡΜΑΕ και ΑΦΜ της εταιρίας, τη μορφή, επωνυμία, διακριτικό τίτλο και έδρα αυτής, το εταιρικό κεφάλαιο, τον αριθμό μετοχών/μεριδίων, τον αριθμό μελών ΔΣ/εταίρων, τη διάρκεια της θητείας του ΔΣ, αλλά και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, τους διαχειριστές και τους εταίρους των νομικών προσώπων που προβαίνουν κατά νόμο στις παραπάνω δημοσιεύσεις, τα ποσοστά συμμετοχής τους, καθώς και τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εταιριών (ισολογισμοί κλπ). Βάσει των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ παράγει στοιχεία βασικών οικονομικών μεγεθών και αριθμοδεικτών.


Πηγές Δεδομένων : Το ΦΕΚ και το ΓΕΜΗ.


Χρόνοι Τήρησης Τα δεδομένα που αφορούν σε μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, διαχειριστές και εταίρους τηρούνται για δέκα (10) χρόνια από τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ ή την καταχώριση στο ΓΕΜΗ.


Αποδέκτες Δεδομένων1 : Τα δεδομένα του αρχείου διατίθενται για ιδία χρήση στους ακόλουθους αποδέκτες:

  1. Τράπεζα της Ελλάδος
  2. Πιστωτικά ιδρύματα
  3. Χρηματοδοτικά Ιδρύματα: εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρίες έκδοσης και διαχείρισης καρτών, εταιρίες παροχής πιστώσεων, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις
  4. Φορείς του δημόσιου τομέα των οποίων το έννομο συμφέρον είναι προφανές.
  5. Επιτηδευματίες – αποδέκτες του αρχείου Ελέγχου Κινδύνων (ΤΣΕΚ)


1Εκπονείται έκθεση εκτίμησης αντικτύπου και για την ένταξη στους νομιμοποιούμενους αποδέκτες και των φορέων χορήγησης μικροπιστώσεων