Επιχειρηματική Πληροφόρηση

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η διευκόλυνση της ενημέρωσης των συναλλασσομένων με δεδομένα εταιριών που δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ.
Περιεχόμενο του αρχείου είναι οι δημοσιευτέες πράξεις (σύσταση, τροποποίηση, εκπροσώπηση κλπ) και τα δημοσιευμένα σε αυτές στοιχεία εταιριών περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, τους νόμιμους εκπροσώπους και τους εταίρους αυτών. Επιπρόσθετα στο αρχείο τηρούνται δεδομένα δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων εταιριών (ισολογισμοί).
Πηγή των δεδομένων αυτών είναι το ΓΕΜΗ
Χρόνος διατήρησης: Τα δεδομένα που αφορούν σε δημοσιευμένες πράξεις τηρούνται για δέκα (10) χρόνια από την καταχώριση στο ΓΕΜΗ.

Η υπηρεσία ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων) αποσκοπεί στην άμεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων, έτσι ώστε να αξιολογούνται αντικειμενικότερα και αποδοτικότερα οι οικονομικές δοσοληψίες με προμηθευτές και πελάτες.
Η καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου που ενέχεται στις συναλλαγές αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την προστασία από επισφαλείς συνεργασίες και παρεπόμενες συνέπειες, μειώνει το λειτουργικό κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενισχύει την επιχειρηματική εμπιστοσύνη και συνδράμει στην ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας. Παράλληλα, αποτρέπονται συνεργασίες οι οποίες θα μπορούσαν να αποβούν προβληματικές ή/και ζημιογόνες, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζεται η δημιουργία νέων.
Περισσότερες πληροφορίες στο site του ΤΣΕΚ

Copyright © 2018 All rights reserved | Design by Teiresias