Ωφέλεια

  • Στην προστασία του θεσμού της πίστης και στην εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών
  • Στη μείωση των επισφαλειών και κατ΄ επέκταση του κόστους δανεισμού
  • Στον περιορισμό της υπερχρέωσης μέσω της ορθής εκτίμησης της φερεγγυότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας των συναλλασσομένων
  • Στη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους για την έγκριση χορηγήσεων
  • Στον περιορισμό της απάτης στις συναλλαγές που συνεπάγεται προστασία των πολιτών και αύξηση της εμπιστοσύνης στην αγορά
  • Στην προστασία των πολιτών που έχουν απολέσει προσωπικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο) από πιθανές απάτες εις βάρος τους
  • Στην ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών και στην εμπέδωση του δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας.
# Ωφέλεια Πηγή
1 Τα αρχεία οικονομικής συμπεριφοράς βελτιώνουν την παροχή πιστώσεων και συμβάλλουν στη μείωση του κόστους για τους συνεπείς συναλλασσόμενους.

- ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

-Green Paper EC [σελ. 8]

2 Αρχεία σαν αυτά της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ υποστηρίζουν τον έλεγχο φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας

Ε.Ε. -ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

3 Σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. λειτουργούν Γραφεία πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς και σε ορισμένες από αυτές η χρήση για παροχή πίστωσης είναι υποχρεωτική Ευρωπαϊκή Επιτροπή [σελ. 68, 69]

4 Οι αναφορές οικονομικής συμπεριφοράς συμβάλλουν στον υπεύθυνο δανεισμό (responsible lending) Ευρωπαϊκή Επιτροπή [σελ. 7] [σελ. 75]

5 Όσο μεγαλύτερη είναι η χρήση ιστορικών στοιχείων τόσο μειώνεται το ποσοστό αθέτησης

-ΟΔΗΓΙΑ 2006/48/ΕΚ

-ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

6 Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ συμβάλλει στην αποφυγή της υπερχρέωσης, στη μείωση των επισφαλειών και στη μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2005 (σελ. 230)

7 Τα γραφεία πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς υποστηρίζουν την αύξηση των χορηγήσεων και ταυτόχρονα τη μείωση των επισφαλειών

Μελέτη J.M. Barron (Purdue University)- Μ.Ε. Staten [σελ. 20,21]

8 Τα γραφεία πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς μειώνουν τους οικονομικούς περιορισμούς σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις Αναφορά World Bank