Λογότυπο Τειρεσία
Χάρτης Ιστοτόπου Συχνές Ερωτήσεις Συνδέσεις English
Τειρεσίας
Σε τι στάδιο βρίσκεται η αίτηση μου;
Όλες οι υπηρεσίες προς το κοινό παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ
 
 
ΣΟΣ ΣΣΚ ΣΤΔ ΣΚΣΕ Scoring
Αρχική Σελίδα Ωφέλεια
Ωφέλεια

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ συμβάλλει:

  • Στην προστασία του θεσμού της πίστης και στην εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών
  • Στη μείωση των επισφαλειών και κατ΄ επέκταση του κόστους δανεισμού
  • Στον περιορισμό της υπερχρέωσης μέσω της ορθής εκτίμησης της φερεγγυότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας των συναλλασσομένων
  • Στη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους για την έγκριση χορηγήσεων
  • Στον περιορισμό της απάτης στις συναλλαγές που συνεπάγεται προστασία των πολιτών και αύξηση της εμπιστοσύνης στην αγορά
  • Στην προστασία των πολιτών που έχουν απολέσει προσωπικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο) από πιθανές απάτες εις βάρος τους
  • Στην ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών και στην εμπέδωση του δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας.


ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ είναι ένα εκ των 45 Γραφείων Πίστης που λειτουργούν στην Ευρώπη. Για τη λειτουργία των Γραφείων Πίστης έχουν γίνει παγκοσμίως έρευνες, μελέτες και αξιολογήσεις με στόχο την αποτύπωση της συμβολής τους στην οικονομία και στις τραπεζικές συναλλαγές. Ορισμένα πορίσματα τέτοιων μελετών αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα.

Ωφέλεια Πηγή
Τα αρχεία οικονομικής συμπεριφοράς βελτιώνουν την παροχή πιστώσεων και συμβάλλουν στη μείωση του κόστους για τους συνεπείς συναλλασσόμενους.

- ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

-Green Paper EC [σελ. 8]

Αρχεία σαν αυτά της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ υποστηρίζουν τον έλεγχο φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας Ε.Ε. -ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
Σχεδόν όλες οι χώρες της Ε.Ε. λειτουργούν Γραφεία πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς και σε ορισμένες από αυτές η χρήση για πίστωση είναι υποχρεωτική Ευρωπαϊκή Επιτροπή [σελ. 68, 69]
Οι αναφορές οικονομικής συμπεριφοράς συμβάλλουν στον υπεύθυνο δανεισμό (responsible lending) Ευρωπαϊκή Επιτροπή [σελ. 7] [σελ. 75]
Όσο μεγαλύτερη η χρήση ιστορικών στοιχείων τόσο μειώνεται το ποσοστό αθέτησης

-ΟΔΗΓΙΑ 2006/48/ΕΚ

-ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ συμβάλλει στην αποφυγή της υπερχρέωσης, στη μείωση των επισφαλειών και στη μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2005 (σελ. 230)

Η καλύτερη πληροφόρηση οδηγεί σε περισσότερες χορηγήσεις

-World Bank Survey [σελ. 9, 12]

Τα γραφεία πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς υποστηρίζουν την αύξηση των χορηγήσεων και ταυτόχρονα τη μείωση των επισφαλειών

Μελέτη J.M. Barron (Purdue University)- Μ.Ε. Staten (Georgetown University) [σελ. 20,21]

Τα γραφεία πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς μειώνουν τους οικονομικούς περιορισμούς σε μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις

Αναφορά World Bank

     
     
 
Όροι Χρήσης